Nasjonal framskrivningsmodell får konsekvenser for byggprosjektet

Nye beregninger viser at flere pasienter vil ha behov for behandling og innleggelse i Sykehuset Østfold i tiden fram mot 2040 enn tidligere antatt. Det betyr at sykehuset må planlegge en større utbygging enn først planlagt.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 01.02.2024
En stor bygning med parkeringsplass
Sykehuset Østfold Kalnes

Revidert nasjonal framskrivningsrapport ble vedtatt i Helse Sør-Øst i desember 2023. Framskrivningsmodellen gir et tydeligere bilde av behandlingsbehovet for befolkningen i sykehusets opptaksområde i årene framover.

De nye beregningene ligger nå til grunn for konseptrapporten for nytt stråle- og somatikkbygg som skal behandles i styret i Sykehuset Østfold tirsdag 6. februar.

En kvinne som smiler til kameraet
Anette Siebenherz

- Den reviderte framskrivningsmodellen, viser at Sykehuset Østfold vil ha behov for 167 flere senger enn i dag, og to stråleterapisenger. 49 nye poliklinikkrom og tre rom for stråleterapi, i tillegg til tre operasjonsstuer, er lagt inn i planen nå. Det er også et behov for 31 nye dagbehandlingsrom for kjemoterapi og dialyse, sier prosjektsjef Anette Siebenherz.

Må godkjennes

Målet med konseptfasen steg 1 er at det utvikles et faglig godt grunnlag som gjør det mulig å velge det alternativet som best oppfyller målene med prosjektet innen tilgjengelige rammer.

Når konseptrapporten for steg 1 legges fram for styret på tirsdag, er både areal og økonomiske analyser i konseptrapporten oppdatert i tråd med revidert framskrivningsmodell.

Styret i sykehuset må godkjenne konseptrapport med hovedprogram og hovedalternativ før saken blir sendt til styret i Helse Sør-Øst. Her skal konseptrapporten behandles i styremøte 7. mars. Styret i Helse Sør-Øst må godkjenne rapporten for at sykehuset kan gå videre til konseptfase steg 2.

Steg 1 og 2

Hovedprogrammet i konseptfase steg 1, klargjør de forutsetninger som skal ligge til grunn for utbyggingen. Det beskriver hvilken virksomhet som skal inn i bygget, grunnlaget for dimensjoneringen, og overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, utearealer, utstyr og infrastruktur.

I konseptfase steg 2 skal hovedprogrammet videreutvikles, og det skal lages et skisseprosjekt som gir en mer detaljert plan over rom og areal.

Ønsker ett byggetrinn

Helse Sør-Øst har bedt sykehuset å vurdere tre alternativer i konseptfasen steg 1:

  • Kun somatikkbygg for å øke sengekapasiteten, med tilhørende arealer innen poliklinikk, operasjon, dagkirurgi, laboratoriemedisin og bildediagnostikk og ikke-medisinske støttefunksjoner,
  • Stråle- og somatikkbygg som ett byggeprosjekt
  • En trinnvis utbygging av somatikkbygg og stråleterapi, der somatikkbygget skal bygges først.

Anbefalingen når saken nå legges fram for styret i sykehuset, er fortsatt at nytt stråle- og somatikkbygg bygges i ett byggetrinn. Målet er byggestart i 2027.

- Vår mening er at alternativet hvor stråle- og somatikkbygg bygges i ett byggetrinn har økonomisk bæreevne på foretaksnivå, best måloppnåelse på de kvalitative kriteriene og lavest prosjektkostnad for full utbygging, sier prosjektsjef Anette Siebenherz. Hun legger til at økonomisk bæreevne forutsetter en positiv økonomisk utvikling i sykehuset, og at behovet for mellomfinansiering lånes av Helse Sør-Øst.

Bemanningsbehovet er beregnet til omtrent 450 årsverk dersom sykehuset får bygge både somatikkbygg og strålebygg.  Dersom sykehuset kun får mulighet til å bygge ut sengekapasiteten med et somatikkbygg, vil bemanningsbehovet være omtrent 420 årsverk.

Hvem deltar i prosessen?

Prosjektet «nytt stråle- og somatikkbygg» er organisert med en styringsgruppe, ledet av administrerende direktør i Sykehuset Østfold der også brukerutvalget er representert. Det er også etablert en utviklingsorganisasjon i sykehuset, og en utbyggingsorganisasjon som ledes av Sykehusbygg.

Det har vært en bred medvirkning gjennom sykehusets hovedmedvirkningsgruppe der avdelingssjefer, seksjonsledere, tillitsvalgte, vernetjenesten og representanter fra ressursgruppene har deltatt. Andre medarbeidere i sykehuset har deltatt ved behov og etter tema. Prosjektsjef i Sykehuset Østfold har koordinert arbeidet internt i sykehuset.

I de interne ressursgruppene har medarbeidere fra berørte klinikker/avdelinger, tillitsvalgte og vernetjeneste deltatt. Ressursgruppene vil bli videreført og inngå i medvirkningsstrukturen for konseptfasens steg 2.

Her kan du se styresakene