Helse Sør-Øst har godkjent steg 1

Nå kan skissene tegnes!

I dag 7. mars har styret i Helse Sør-Øst godkjent konseptrapport steg 1 for stråle- og somatikkbygg på Kalnes. Nå starter steg 2 av konseptfasen, og da skal detaljene på plass.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 07.03.2024
Sist oppdatert 09.04.2024
En mann og kvinne som står ved siden av hverandre og smiler
Konstituert administrerende direktør Helge Stene-Johansen og prosjektsjef Anette Siebenherz.

Den nye nasjonale framskrivningsmodellen viser at sykehuset vil trenge 169 flere sengeplasser og 52 undersøkelsesrom i 2040 enn vi har i dag. Det inkluderer to sengeplasser og tre polikliniske konsultasjonsrom for stråleterapi.

- Vi har et stort overbelegg av pasienter i sykehuset i dag, og mangel på rom og areal er en belastning både for pasienter og medarbeidere. I tillegg er det en belastning for kreftpasientene våre at de må reise til Oslo for å få strålebehandling. Nå er vi glade for at styret i Helse Sør-Øst er helt klare på at vi skal få et strålesenter i Østfold. For oss er det viktig at byggeperioden ikke blir lenger enn nødvendig, og at vi så snart som mulig kan tilby kreftpasienter strålebehandling hos oss, sier konstituert administrerende direktør Helge Stene-Johansen.

Skal lage skisseprosjekt

Konseptfasen for utbygging er delt i to steg. Hovedprogrammet i konseptfase steg 1, klargjør de forutsetninger som skal ligge til grunn for utbyggingen. Det beskriver hvilken virksomhet som skal inn i bygget, grunnlaget for dimensjoneringen, og overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, utearealer, utstyr og infrastruktur.

I konseptfase steg 2 skal hovedprogrammet videreutvikles, og det skal lages et skisseprosjekt som gir en mer detaljert plan over rom og areal. 

Tre alternativer

Helse Sør-Øst ba sykehuset vurdere tre alternativer i konseptfasen steg 1:

  • Kun somatikkbygg for å øke sengekapasiteten, med tilhørende arealer innen poliklinikk, operasjon, dagkirurgi, laboratoriemedisin og bildediagnostikk og ikke-medisinske støttefunksjoner, 
  • Stråle- og somatikkbygg som ett byggeprosjekt
  • En trinnvis utbygging av somatikkbygg og stråleterapi, der somatikkbygget skal bygges først.

I styresaken som nå er behandlet i Helse Sør-Øst står det at det anses som uaktuelt å ikke inkludere stråleterapi i prosjektet siden samlet strålekapasitet i regionen må ivaretas og desentralisering av tilbudet tidligere er vedtatt av styret.

Et eller to trinn

Både sykehuset og styret i Sykehuset Østfold anbefaler å bygge stråle- og somatikkbygg i ett byggetrinn.

Styret i Helse Sør-Øst tar foreløpig ikke stilling til om hele utbyggingen vil kunne gjøres på en gang, og ber om at det forberedes for at sengebygg og stråleterapienheten eventuelt kan bygges hver for seg og trinnvis.

Det er flere parallelle prosjekter i Helse Sør-Øst med utvidelse av strålekapasitet. I den forbindelse arbeides det i samarbeid med Sykehusbygg HF, med standardisering av planlegging og bygging av desentrale stråleterapienheter for å oppnå felles regionale løsninger og stordriftsfordeler. Sykehusbygg HF har et nytt kunnskapsgrunnlag vedrørende bygging for stråleterapi under utarbeidelse. Dette forventes ferdigstilt om kort tid, og vil ha betydning for hvordan stråle- og somatikkbygget på Kalnes vil bli.

Trenger to etasjer til

Den nye nasjonale framskrivningsmodellen viser at Sykehuset Østfold vil ha behov for 47 flere sengeplasser enn tidligere antatt. Disse sengeplassene vil utgjøre to ekstra etasjer.

- Vedtaket i Helse Sør-Øst betyr at vi i steg 2 vil jobbe videre med to alternativer; ett hvor vi kan plassere to etasjer med sengeplasser på toppen av strålebygget, og ett alternativ hvor strålebygget bygges for seg selv og somatikkbygget får to etasjer til med sengeplasser, sier prosjektsjef Anette Siebenherz. 

Arbeidet med konseptfasen steg 2, vil vare fram til november i år. Da skal Helse Sør-Øst ta sin endelige beslutning. Får sykehuset klarsignal fra styret i Helse Sør-Øst, vil lånesøknaden sendes til Helse- og omsorgsdepartementet med mål om å få innvilget søknaden i statsbudsjettet for 2026.

Oppdatert 9. april: Målet er å få innvilget søknaden til statsbudsjett for 2026. Ikke 2027, som det opprinnelig sto i artikkelen.