Nå er utviklingsplanen ferdig

- Utviklingsplanen beskriver hvilken vei vi ønsker å utvikle oss fram mot 2037, og hva vi må gjøre for å komme dit, sier Helge Stene-Johansen, prosjektleder og fagdirektør/ viseadministrerende direktør i Sykehuset Østfold.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 02.05.2022

Illustrasjon utviklingsplan

Sykehusets oppdrag var å utarbeide en revidert utviklingsplan basert på føringer fra Helse Sør-Øst. Arbeidet er gjort i dialog med kommunene, brukere, tillitsvalgte og andre aktuelle aktører. ​

- Det har vært et stort engasjement i arbeidet med utviklingsplanen. Vi har fått mange gode innspill, både fra medarbeidere og fra samarbeidspartnere. En stor takk til alle som har bidratt, sier Stene-Johansen.

Pasientenes behov er utgangspunkt

Nå er den ferdige utviklingsplanen vedtatt i styret i Sykehuset Østfold og oversendt sykehusets eier, Helse Sør-Øst.

Helge Stene-Johansen

Helge Stene-Johansen


- Pasientenes behov er utgangspunkt for utviklingen av helse- og omsorgstjenestene, og behovet vil endre seg i årene som kommer. Både den medisinske og den teknologiske utviklingen skjer raskt, og sykdommer som vi tidligere ikke kunne behandle, kan nå behandles. Vi vet også at flere lever lenger med kroniske sykdommer. Noe som fører til økt behov for behandling og oppfølging, sier Stene-Johansen.

Bygger på analyse

Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2022-2037 bygger på analyse av befolknings- og sykdomsutvikling og andre endringsfaktorer. Ut fra dette er framtidig aktivitet og kapasitetsbehov beregnet.

Planen beskriver hvilken vei Sykehuset Østfold ønsker å utvikle seg frem mot 2037, og hvilke tiltak som må gjennomføres for å komme dit. Tiltakene gjelder fagutvikling og kompetanse, forskning, samhandling, teknologi, bygninger mm.
- Dokumentet har fått en fin layout og er lett å lese. Takk til Karoline Kristiansen Lunde​ i kommunikasjonsavdelingen, som også har laget alle illustrasjonene, sier Stene-Johansen.

Seks delprosjekter

Helse Sør-Øst har definert konkrete områder som skulle vurderes i utviklingsplanen, og Sykehuset Østfold opprettet seks delprosjekter for dette.

Delprosjekter:
  • Delprosjekt 1: Pasienter som har behov for både spesialisthelsetjenester og kommunale helsetjenester. 
  • Delprosjekt 2: Avklare kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern og rusbehandling. 
  • Delprosjekt 3: Gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus sammen med kommunene og gjennomgå organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene. 
  • Delprosjekt 4: Spesialisthelsetjenester i pasientens hjem. 
  • Delprosjekt 5: Kompetanseplan – spesielt prioritering sykepleiere og helsefagarbeidere. 
  • Delprosjekt 6: Eiendom. 

- Både medarbeidere, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og brukere har vært involvert i arbeidet med delprosjektene, sier Stene-Johansen.

Felles ansvar

Arbeidet med utviklingsplanen har pågått gjennom høsten 2021. Utkast til planen ble sendt ut på høring i desember. 

- Vi har fått gode innspill fra kommunene. Når vi skal vurdere hvordan vi skal utvikle sykehustilbudet i årene framover, er det viktig at vi ser dette i sammenheng med hvordan kommunehelsetjenestene utvikles. Mange av våre pasienter er også avhengig oppfølging av kommunehelsetjenesten. Vi må kunne gi pasientene helhetlige helsetjenester, sier Stene-Johansen.

Flere utfordringer

Utviklingsplanen vil ligge til grunn for hvordan sykehuset skal planlegge driften i tiden som kommer, og vil bli brukt når sykehusets virksomhetsstrategi og handlingsplaner lages.

- Bemanning er en av de største framtidige utfordringene, og vi må sikre at vi har nødvendig kompetanse. At pasienter får helsetjenester av god kvalitet, med utredning og behandling til rett tid, gir bedre behandlingsresultat, sparer ressurser og tid for helsepersonell, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten og hos fastlegene, sier Stene-Johansen.

Sykehuset Østfold må øke kapasitet på døgn, dagbehandling og poliklinikk somatikk både på kort og lang sikt, for å kunne møte behovet for helsetjenester. I første omgang bygges en ny sengepost med 18 plasser i sykehuset på Kalnes, og kontorer og møterom omgjøres til poliklinikkrom for utredning og dagbehandling både på Kalnes og i sykehuset i Moss. 

Sykehuset Østfold har også fått klarsignal fra Helse Sør-Øst til å gå videre med prosjektinnrammingen, som er planene for å øke kapasiteten på lang sikt på Kalnes.