Nå er ni nye behandlingsrom klare

Nå er ombyggingen av kontorer i administrasjonsfløyen i Sykehuset Østfold Kalnes ferdig. Kontorene har blitt til poliklinikkområde 13, med ni nye behandlingsrom for fagområdene alderspsykiatri, geriatri, smerte og trombose.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 08.04.2022
Carmen Oelze, Tone Nordmark og Hilde Kristiansen.
F.v. Overlege Carmen Oelze, seksjonsleder Tone Nordmark og spesialsykepleier Hilde Kristiansen i alderspsykiatrisk seksjon.

Fra denne uken har alle fagområdene flyttet inn, og de første pasientene er tatt imot. 

- Vi har et stort behov for behandlingsrom, og behovet framover vil bare øke i takt med at det blir flere og flere eldre, sier Tone Nordmark, seksjonsleder, alderspsykiatrisk seksjon.

Alderspsykiatri som er et av fagområdet som nå har fått nytt lokale, er en spesialisert del av psykiatrien som har til oppgave å diagnostisere og behandle eldre med psykiske lidelser. Alderspsykiatriske lidelser kjennetegnes ved at de som oftest opptrer for første gang etter fylte 65 år. 

Alderspsykiatri er et fagfelt i psykiatrien som spesielt er opptatt av sammenhengen mellom psykiske lidelser og biologisk, psykologisk og sosial aldring. Pasientene kan ha angst, depresjon, psykose, demens eller andre psykiatriske sykdommer.

Ulike møteplasser

Hver uke mottar alderspsykiatrisk seksjon opp til 10 nye henvisninger. Hver henvisning vurderes i et felles møte. 
- Vi har en egen sengepost for pasienter som trenger innleggelse, andre følges opp i poliklinikken. Enten ved at de møter opp på sykehuset fysisk, eller ved at de to teamene våre reiser ut og møter pasientene der de er, sier Nordmark.

- Under pandemien har vi også startet med videokonsultasjoner, Vi var usikre på om det ville fungere på denne pasientgruppen, men vår opplevelse er at dette er et godt tilbud for noen av pasientene våre, så lenge det ikke er nyhenviste pasienter, men pasienter vi har truffet før og følger opp, sier overlege Carmen Oelze. 

Overlege Oelze og spesialsykepleier i psykiatri Hilde Kristiansen utgjør teamet som er på plass i det nyetablerte poliklinikkområde 13 i dag.  Poliklinikkområdet ligger rett ved resepsjonen i vestibylen. Rommene er nymalte, og hvert rom har fått installert håndvask. 

Tett samarbeid

I rommet alderspsykiatrien har fått, er det plassert et rundt bord med stoler. Hit vil en rekke pasienter og pårørende komme. I løpet av en måned utredes og behandler de to teamene omtrent 40 pasienter i poliklinikken, på sykehjem eller hjemme. I tillegg har de omtrent 120 telefonkonsultasjoner hver måned med for eksempel sykehjemsleger. 

- Vi samarbeider tett med de som er nær pasienten. Det kan være fastleger, hjemmesykepleie, ansatte i sykehjem og pårørende. Pasienter som kommer til sykehuset for utredning og behandling har også et stort ønske om å ha med seg pårørende. Det er til god hjelp både for pasienten og for oss, sier Kristiansen.

Kortere ventetid

Sykehuset Østfold har behov for mer plass både til døgnplasser og til poliklinikk hvor planlagt behandling og undersøkelser foregår. Gjennom en grundig gjennomgang av hver etasje i sykehuset på Kalnes og sykehuset i Moss, er muligheter for omgjøringer kartlagt. 

Totalt skal Kalnes få 25 nye behandlingsrom. Noen fagområder får flere rom, andre får nye rom for å frigjøre plass til blant annet flere sengeplasser.
- Flere behandlingsrom vil gi oss mulighet til å øke aktiviteten betraktelig, og det vil føre til kortere ventetid for pasientene, sier Anette Siebenherz, avdelingssjef avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og revmatologisk avdeling. Siebenherz leder prosjektet «Økt poliklinikk og dagbehandling Moss og Kalnes», som er et delprosjekt under prosjektet «kapasitetsøkning somatikk på kort sikt (2020-2025)».

I tillegg til de ni nye rommene som nå tas i bruk, vil det bli flere behandlingsrom for kreft, gynekologi, nyre, nevrologi, kar/urologi, bryst- og endokrinkirurgi, og infeksjon i sykehuset på Kalnes. I tillegg vil det bli et eget rom for selvdialyse og en dag-/observasjonsenhet. Pasientene vil i liten grad merke noe til ombyggingen som vil foregå trinnvis. Poliklinikkrommene, selvdialyse og dag- observasjonsenhet vurderes for ombygging høsten 2022 og 2023.

Flere rom i Moss

I sykehuset i Moss vil ombygging av ulike arealer vil gi ni ekstra rom til undersøkelse og behandling for ortopedisk avdeling, kvinneklinikken, dialyse og hjerte. I tillegg vil det bygges to nye behandlingsrom som skal kunne brukes av flere ulike fagområder.
- Det nye rommet for nyrepoliklinikk er tatt i bruk. Målet er at alle rommene i Moss skal være ferdige i løpet av sommeren, sier Siebenherz.

Poliklinikkområde 13

Kontorene i administrasjonsfløyen på Kalnes, har nå blitt rom for pasientbehandling.