Nå er kontaktlegeordningen innført

15. september ble kontaktlegeordningen innført i norske sykehus for pasienter med en alvorlig sykdom eller skade som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten over en viss tid.

Anne-Grete Melkerud, Sykehuset Østfold
Publisert 14.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
En mann med briller

​Endringene i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven trådte i kraft 15. september.
- Kontaktlegeordningen er en rett for pasienten og en plikt for spesialisthelsetjenesten. En viktig målsetning med ordningen er at pasienter skal oppleve å ha én bestemt lege å forholde seg til ved spørsmål og problemstillinger av medisinskfaglig karakter. For pasienter i psykisk helsevern kan det utpekes kontaktpsykolog i stedet for kontaktlege dersom det anses mest hensiktsmessig, sier foretaksjurist Jostein Vist i Sykehuset Østfold.

En viktig rolle

Ifølge veilederen fra helsedirektoratet skal kontaktlegen medvirke til gode behandlingsforløp samt til at nødvendig informasjon formidles til pasienten på en god måte. Kontaktlegen skal også være tilgjengelig for pårørende, annet samarbeidende helsepersonell og fastlege eller annen henviser.


Selv om en pasient får en kontaktlege, vil pasienten kunne møte flere leger underveis i behandlingen.
- Flere spesialister kan bidra i utredning og behandling, men kontaktlegen har hovedansvaret for kontakten med pasienten mens pasienten er under behandling ved sykehuset. Når behandlingen ved sykehuset er fullført og avsluttet, opphører kontaktlegeordningen, sier Vist.

Vurderes

Dersom pasienter har behov for poliklinisk oppfølging etter utskriving må det avgjøres konkret om pasienten fortsatt skal ha kontaktlege.
- Pasienter som har en alvorlig sykdom som krever poliklinisk oppfølging over tid, vil som regel ha rett til kontaktlege. Dersom en pasient med alvorlig sykdom fungerer godt i lange perioder og ikke har behov for planlagt oppfølging fra spesialisthelsetjenesten, kan kontaktlegeordningen avvikles. I slike perioder er det fastlegen eller annen lege utenfor sykehuset pasienten skal forholde seg til. 

Kontaktlegen er ikke en erstatning for fastlegen, men vil samarbeide med pasientens fastlege ved behov.

Blir pasienter vurdert til å fylle vilkårene for rett til kontaktlege, vil de få beskjed fra sykehuset både muntlig og i brevs form.

​Vil gi en trygghet

- Dette er en veldig fin ordning som vil være til glede Vigdis Yttervikfor mange brukere, sier Vigdis Yttervik, leder i brukerutvalget i Sykehuset Østfold. Hun mener mange pasienter vil sette pris på å vite at det er én lege som har hovedansvaret
- Å kunne forholde seg til én lege, vil gjøre at pasienter som trenger behandling over tid, føler seg mye tryggere, sier Vigdis Yttervik.