Målet er å bli blant de beste

Forskningsaktiviteten i sykehuset fortsetter å øke. - Vi har stor tro på at Sykehuset Østfold kan bli blant de beste av sykehusene i Helse Sør-Øst som ikke er universitetssykehus, sier forskningssjef Waleed Ghanima.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 03.06.2024
Sist oppdatert 05.06.2024
En gruppe mennesker som holder innrammede bilder
Det ble delt ut både publikasjonspriser og priser til årets stipendiater på årets forskningsseminar. F.v. Enrico Callegari som mottok prisen på vegne av Lynn Egeland Mørch-Johnsen, Camilla Tøvik Jørgensen, Waleed Ghanima, Marie Sørenstua, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen og Tor-Morten Kvam.

Under årets forskningsseminar viste de ulike fagmiljøene i sykehuset fram bredden i forskningsarbeidet som foregår i sykehuset. Hvordan har intensivpasienten det den første uke etter overflytting fra intensivavdelingen? Hvordan er gjennomførbarhet, sikkerhet og effekt av rehabilitering etter blodpropp i lunge? Fungerer MDMA på pasienter med depresjon?

- Vi har hatt en stor økning av forskningsprosjekter innenfor mange fagfelt de siste årene. Jeg er imponert over hvor mye god forskning som foregår i sykehuset. I fjor var det hele ti medarbeidere som fullførte sin doktorgrad, og nesten like mange skal disputere i år. Per i dag har vi hele 42 doktorgradsløp i gang, sier Ghanima.

Kan redde liv

Sykehuset Østfold har fire lovpålagte hovedoppgaver: pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring.

Forskning er en av sykehusets kjerneoppgaver, og målet for forskningen i Sykehuset Østfold er at den skal ha en konkret nytteverdi for pasientene våre.

- Vi har utrolig mange dyktige forskere i sykehuset, men vi må få med enda flere til å forske. Forskningen er med på å bidra til at vi kan redde liv, sier konstituert fagdirektør Andreas Stensvold.

Det nye store satsingsområdet i sykehuset, er å finne ut hvordan vi kan bruke kunstig intelligens innen forskning og helse. Forskningsutvalget ved sykehuset har nylig vedtatt kunstig intelligens og maskinlæring som et prioritert satsningsområde i årene fremover, slik at søknader som omhandler denne tematikken prioriteres i sykehusets interne utlysning til doktorgrad- og forskerstipend i 2024 og 2025.

- Det er stor interesse for temaet, og jeg er sikker på at vi kan ha nytte av dette både i utredning og behandling av pasienter, og for eksempel for å forbedre logistikk i sykehuset, sier Ghanima.

Ledere legger til rette

Forskningssjefen roser hvordan sykehuset prioriterer forskning, og hvordan ledere i sykehuset legger til rette for at forskning kan foregå i deres avdelinger. I år ble Knut-Erik Hymer, avdelingssjef psykiatrisk avdeling leger, og voksenhabilitering, trukket fram spesielt.

- Du har imponert med ditt engasjement, og med hvor positivt innstilt du har vært til satse på forskning i avdelingen. Du har sett hvor stor nytteverdi forskningen kan ha konkret for pasientgrupper, sa Ghanima da han overrakte en gave til avdelingssjefen som takk for engasjement og godt samarbeid. 

Publikasjonsprisen

Sykehusets medarbeidere bidrar med en rekke vitenskapelige artikler. I løpet av 2023 ble det publisert totalt 134 vitenskapelige artikler. Av disse var 42 artikler på nivå 2 som tilsier at forskninger er av god kvalitet og på et høyt nivå. På seminaret deles det ut en publikasjonspris. Prisen skal skape positiv oppmerksomhet og synliggjøring av resultatene fra forskningsprosjektene ved sykehuset.

De tre vinnerne av publiseringsprisen:

Lynn Egeland Mørch-Johnsen har som forskningsgruppeleder for psykisk helse og forsker utmerket seg i 2023 med publisering av totalt fire artikler hvorav to av disse er på nivå 2. Videre er hun førsteforfatter på én av disse.

Camilla Tøvik Jørgensen har publisert fire artikler, hvorav tre av disse på nivå 2. Videre er hun førsteforfatter på to av disse. I artiklene hun har publisert er det i tillegg en hovedtyngde av forfattere fra Sykehuset Østfold som sier noe om at forskningsmiljøet er etablert med kompetanse til å gjennomføre god forskning på egenhånd og representerer ambisjonen i forskningsstrategien om å skape robuste forskningsmiljøer.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen har utmerket seg i 2023 ved publikasjon av sju artikler, hvorav fem artikler på nivå 1 og to artikler på nivå 2. Han er sisteforfatter på én av disse. Jelsness-Jørgensen er dermed blant de som har publisert flest artikler i tillegg til at det er flere medforfattere fra Sykehuset Østfold som tyder på gode samarbeidsprosjekter.

Priser til sykehusets stipendiater

Det ble også delt ut priser fra Sykehuset Østfold forskningsstiftelse til sykehusets stipendiater under seminaret. Totalt sendte 17 stipendiater inn abstrakter som ble vurdert. Av disse var det 7 stipendiater som la fram sine prosjekter muntlig.

To av disse stipendiatene fikk tildelt en pris for beste abstrakt basert på deres evne til å fremstille forskning på en god populærvitenskapelig måte.

Marie Sørenstua, overlege avdeling for anestesi: Bruk av nerveblokade for postoperativ smertelindring etter ventral hernie kirurg

Tor-Morten Kvam, overlege på DPS Nordre Østfold: MDMA-assisted therapy as a treatment for major depressive disorder: A proof of principle study