Lanserer Norges første e-læringskurs innen CBRNE

CBRNE-hendelser omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E), som alle kan gi sjeldne sykdomsbilder. Nå kan sykehusmedarbeidere lære mer om slike hendelser gjennom et e-læringskurs.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 10.10.2019
Tine Sælid, Janne Myrvang og Bård Hammerstad
Tine Sælid, Janne Myrvang og Bård Hammerstad har samarbeidet om utvikling av e-læringskurset.

​- Etter hva vi er kjent med, er dette første e-læringskurset innen dette emnet i Norge. Vi er derfor veldig fornøyde med at vi nå kan gjøre det tilgjengelig for medarbeidere i Sykehuset Østfold, sier rådgiver Janne Myrvang i klinikk for medisin. Sammen med rådgiver Tine Sælid fra samme klinikk og rådgiver Bård Hammerstad i fag- og kompetanseavdelingen, har de utviklet kurset.

Kan gi sjeldne sykdomsbilder 

CBRNE-hendelser kan forårsake tap av liv og/eller skade på helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser. Felles for disse hendelsene er at de har stort skadepotensial og ofte er ukjente for helsepersonell. De kan gi sykdomsbilder som er sjeldne, og de sykdomsfremkallende agensene kan skade både pasienter og hjelperne. HMS og bruk av beskyttelsesutstyr er sentralt ved CBRNE-hendelser.

CBRNE-hendelser kan forekomme både ved utilsiktede hendelser (naturkatastrofer, ulykker m.m.) og tilsiktede uønskede hendelser (terror, sabotasje, væpnet konflikt og krig). I tilnærmingen til CBRNE vektlegger man forebygging, håndtering og normalisering uavhengig av årsak («all hazards approach»)

Viktig kunnskap

E-læringskurset retter seg spesielt mot personell som vil bli involvert i pasienter med mistanke om CBRNE sykdom, og setter fokus på fasen etter at sykehuset har fått meldt en pasient med mistanke om sykdom som skyldes CBRNE.

- Gjennom kurset skal medarbeidere blant annet lære å identifisere en CBRNE-hendelse så tidlig som mulig, og få kunnskap om hvordan man sikrer at pasienten får effektiv behandling og hvordan vi kan minimere skadeomfanget, sier Myrvang.

Forekommer sjelden

CBRNE er et nisjeområde innen beredskap. Ut fra en risikovurdering, vil en CBRNE-hendelse trolig forekomme sjelden, men kan få store konsekvenser og være komplekse å håndtere.

- Uro og trusler, økt globalisering, flere større og mindre miljø- og naturkatastrofer, gir en økt sårbarhet. Norge anses som et relativt beskyttet land, men også her har vi erfart at vi ikke er forskånet. I industrifylket Østfold finnes det en betydelig andel bedrifter med potensielt farlige stoffer. Heldigvis er det gode HMS-systemer og lovverk, som pålegger disse å drive forsvarlig virksomhet, slik at det er sjeldent uhell knyttet til disse, sier Sælid.

Involverer mange

Ved en CBRNE-hendelse er det klinikk for medisin som er hovedansvarlig i Sykehuset Østfold. Ved eventuelt behov for opprettelse av katastrofepost, vil alle medisinske døgnområder med tilhørende leger bli berørt. Smittevernavdelingen og infeksjonsmedisinsk avdeling kan også bli berørt.

- Å gjøre medarbeidere bedre rustet til å håndtere slike hendelser, er viktig. Vi har tro på at en medarbeider som har tatt kurset, muligens har større forutsetninger for å identifisere CBRNE og igangsette adekvate sikkerhetstiltak. Men, helsepersonell ved de mest berørte avdelinger som prehospital avdeling, akuttmottak og tekniske poster med flere, vil ha behov for betydelig høyere kompetansenivå/opplæring, sier Myrvang.

Følger nasjonale retningslinjer

Nasjonale retningslinjer som er utarbeidet ved CBRNE-senteret ved Oslo Universitetssykehus (OUS), er benyttet som hovedkilde for e-læringskurset.
- Vi har forsøkt å flette deres retningslinjer sammen med eget planverk i Sykehuset Østfold. Fag- og kompetanseavdelingen har vært en meget god ressurs for utformingen av kurset, sier Sælid.

Utkastene har vært til høring hos aktuelle fagpersoner i sykehuset. Arbeidsgruppen som jobber med CBRNE i sykehuset har også vært benyttet i dette arbeidet. Siste høringsinstans var CBRNE-senteret ved OUS.
- I utgangspunktet er kurset åpent for alle medarbeidere i sykehuset. Hvorvidt det vil bli obligatorisk for deler av organisasjonen, blir først besluttet i beredskapsråd i Sykehuset Østfold som er planlagt i november, sier Myrvang.