Klargjør for flere sengeplasser

Antall pasienter som trenger innleggelse i psykiatrisk avdeling i sykehuset på Kalnes øker. Nå klargjøres et nytt døgnområde med 11 plasser. – Vi har et stort behov for flere sengeplasser. For å få dette til, endrer vi noen av tjenestene i klinikk for psykisk helsevern, sier klinikksjef Andreas Joner.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 30.05.2023

Andreas Joner

Klinikksjef Andreas Joner, klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling i Sykehuset Østfold.

Det nye døgnområdet vil bli den fjerde sengeposten for psykosebehandling, som hører inn under psykiatrisk avdeling.

- Det er her vi ser at behovet er størst. De tre sengepostene vi har, holder ikke til antall pasienter som trenger innleggelse, sier Joner.

Når det nye døgnområdet er klart til å ta imot pasienter, vil det være 11 sengeplasser i hver av de fire psykosepostene.
- Vi planlegger å åpne det nye døgnområdet i oktober i år, sier han.

Psykiatrisk avdeling vil da bestå av ti døgnseksjoner med totalt 101 senger, fordelt på to sikkerhetsseksjoner, fire psykoseseksjoner, psykiatrisk akuttmottak, seksjon for psykiatrisk utredning, seksjon for affektive lidelser og alderspsykiatrisk seksjon. Alle disse døgnseksjonene er lokalisert i samme bygg på Kalnes og har et tett samarbeid. Totalt har psykiatrisk avdeling nesten 400 årsverk. 

Av pasienter som har behov for innleggelse i psykiatrisk avdeling i Sykehuset Østfold, har et betydelig antall behov for å legges inn på tvang. Noen er innlagt et par uker, andre må være på sykehuset mye lenger.

Døgnplasser på DPS

Sykehuset har også tre distriktpsykiatriske sentre (DPS), i Moss, Fredrikstad og Halden, som har døgnplasser. Innleggelser her er basert på frivillighet, og pasienten må ha henvisning fra fastlege eller annen behandler i spesialisthelsetjenesten ved behov for utredning eller behandling.

DPS-ene har også en akuttfunksjon. Akuttfunksjonen har i stor grad vært ivaretatt av et ambulant akutteam med sykepleiere og vernepleiere med spesialisering innen psykisk helsevern. På dagtid har også legespesialist og/eller psykolog vært en del av teamet. De ambulante teamene har vært tilgjengelig ved det enkelte DPS både dag, kveld og helg.

Akutteamene endres

På dagtid vil det fortsatt være et akutteam på hvert DPS, men med færre medarbeidere. På kvelder og helg, vil det være ett felles akutteam for alle DPS-ene lokalisert på Kalnes. Omstillingen har gjort det mulig å etablere en vaktordning med lege- eller psykologspesialist til stede også på kveld og helg, i tillegg til tre sykepleiere og/eller vernepleiere.

- Dette er en viktig endring da pasientens behov for å bli vurdert av spesialist ikke er mindre kveld, helg eller helligdag enn på dagtid, sier Joner.

Ved at en lege- eller psykologspesialist blir en del av teamet på kveld og helg, vil pasienter som trenger innleggelse på DPS, i større grad kunne legges direkte inn på DPS. Frem til nå har pasienter som trenger akutt innleggelse på DPS, ofte måttet bli på sykehuset på Kalnes over natten.

Kan fortsatt reise ut

De ambulante akutteamene endrer nå navn til akutteam for psykisk helsevern og rusbehandling.

- Opprinnelig var de ambulante akutteamene utviklet som tilbud hvor mye av aktiviteten skulle foregå utenfor DPS-ene. Tall fra 2022 viser imidlertid at teamene reiste hjem til pasienter i bare 11 prosent av konsultasjonene, mens 89 prosent konsultasjoner ble gjort inne på DPS, sier han.

Klinikksjefen understreker samtidig at når pasientens tilstand tilsier at det er nødvendig, vil akutteamet fortsatt i en viss utstrekning kunne reise hjem til pasienten.

Ikke innsparing

Totalt utgjør de samlede endringene i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling i 2023, en styrkning av tilbudet med litt i overkant av 7,5 millioner kroner.

- Dette er på ingen måte noen innsparing. Vi har omdisponert ressursene slik at de samsvarer mer med behovet. De ambulante akutteamene har hatt relativ lav aktivitet sammenlignet med antall årsverk i tjenesten, sier han.

Klinikksjefen er klar over at arbeidsbelastningen i akutteamene i DPS-ene vil øke noe når bemanningen reduseres.

- Samtidig vil arbeidsbelastningen for medarbeidere andre steder i klinikken, gå ned når vi får flere sengeplasser i sykehuset. Dette er medarbeidere som har vært presset over lang tid. Endringene vi gjør nå, vil øke kvaliteten på tjenestene våre og det vil styrke pasientsikkerheten.

Det nye døgnområdet flytter inn i lokaler som tidligere var DPS akutt døgnområde, i første etasje i sykehuset på Kalnes.

​