Klar for samvalg

Samvalg handler om at pasient og helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om behandling og oppfølging. Samvalg er aktuelt i medisinske og helsefaglige beslutninger som innebærer valg mellom flere tilgjengelige og forsvarlige behandlingsalternativer, der pasientens egne prioriteringer er viktige.

Jeanette Høydahl
Publisert 25.09.2023
Sist oppdatert 16.10.2023
Diagram
Seks steg til samvalg - en forenklet oversikt

Rett før sommeren ble handlingsplanen for samvalg vedtatt på sykehusledermøtet. Den beskriver sykehusets ambisjonsnivå med fire innsatsområder og gjelder de neste to årene. 

- Vi vet at pasienten skal ta en større andel av helsetjenesten i fremtiden, samvalg er et godt verktøy til dette. Pasientene kan være med å ta valg i utredning og behandling, sier Andreas Stensvold, avdelingssjef kreftavdelingen, Sykehuset Østfold. 

En mann og en kvinne som smiler
Elin Solgaard Høye, samvalgskoordinator og Andreas Stensvold, avdelingssjef kreftavdelingen Sykehuset Østfold

Han er glad for at samvalg nå skal implementeres på Sykehuset Østfold, og peker på viktigheten av å inkludere pasientene i både små og store valg som skal tas. 

- Det er laget gode systemer (samvalgsverktøy) som gjør det lettere å gi riktig og viktig informasjon. Samvalgsverktøy gjør det enklere for pasienten å være så godt forberedt som mulig, når de står ovenfor et viktig valg som har stor innvirkning på helsen, fortsetter Stensvold.

Andreas har selv vært med å utvikle samvalgsverktøy for prostatakreft. Han understreker at det viktig å huske på at samvalg ikke er en erstatning, men er ment som et supplement for å oppnå god kommunikasjon og økt brukermedvirkning. 

Elin Solgaard Høye er samvalgskoordinator og samvalgsinstruktør i Sykehuset Østfold. Hun legger til at det ofte er små strukturelle forandringer som skal til for å at opplevelsen av å ta et informert valg skal bli enda bedre for våre pasienter og pårørende. 

- Forskningsgrunnlaget på effekt av samvalg er økende. Vi vet nå at samvalg har vist å redusere uønsket variasjon, føre til riktigere bruk av ressurser, færre pasientklager og økt pasienttilfredshet. Jeg tror at dette er ting som alle vi som jobber i helsevesenet ønsker å oppnå, sier Høye. 

Seks steg til samvalg - kort fortalt

Når pasient og helsepersonell står ovenfor en beslutning kan disse anbefalte seks stegene benyttes som en struktur for å fremme samvalg. Rekkefølgen på stegene er av betydning og hvert steg har gitte kriterier knyttet til informasjonsdeling og til kommunikasjonen mellom pasient og helsepersonell. Det er også utformet lommekort med korte punkter under hvert steg, som du også finner på samvalg.no.

Tekst, brev
Lommekort om samvalg

Mer om samvalg på Helse Sør-Øst sine nettsider​