Heder og ære til smittevernoverlegene

Jon Birger Haug er tildelt Legeforeningens ærespris for infeksjonsmedisin for 2022. I tillegg er Astri Lervik Larsen tildelt Norsk forening for medisinsk mikrobiologi sitt forskningsstipend.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 01.06.2022
Astri Lervik Larsen og Jon Birger Haug
Smittevernoverlegene Astri Lervik Larsen og Jon Birger Haug i Sykehuset Østfold.
Tildelingen av æresprisen og forskningsstipendet skjedde under et felles vårmøte for Norsk forening for infeksjonsmedisin og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi i Kristiansand 30. mai.

- Vi har all grunn til å være stolte av de to smittevernoverlegene våre. Ikke minst for innsatsen de har gjort for å håndtere pandemien, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen i Sykehuset Østfold.

Mange lovord

Smittevernoverlege Jon Birger Haug har gjennom en årrekke gjort en viktig innsats som infeksjonsmedisiner og innen smittevern, og begrunnelsen fra stipendkomitéen er full av lovord:

«Hans samlede arbeid representerer således det som vi vil kalle et komplett doktorliv; vitenskapelig arbeide, praktisk nyttig arbeide til nytte for nåværende og kommende kolleger, klinisk arbeid på avdelinger, og foreningsarbeid som langt overgår det andre makter. Det er vanskelig å tenke seg hva mer han skulle gjort for å få prisen.»

Omtalt i New York Times

Smittevernoverlegen har i mange år vært sterkt engasjert i arbeidet med fornuftig antibiotikabruk og derigjennom gjennomføring av tiltak for å motvirke resistensutvikling. Han har en PhD som gjelder antibiotikaovervåkning i sykehus.  Som et apropos skal nevnes at han ble omtalt i New York Times med «Look to Norway» mht. riktig antibiotikabruk og lite resistens, skriver komitéen.

Komitéen trekker spesielt fram hans innsats for pest-POSTEN, medlemsbladet til Norsk forening for Infeksjonsmedisin. I hele 27 år har han vært redaksjonssekretær for medlemsbladet. Ved siden av å bidra til innhold, betyr dette å redigere avisen samt vedlikeholde en web-portal. Komiteen skriver at Jon Birger er, i hvert fall blant alle fortsatt yrkesaktive medlemmer, den mann som samlet over tid har bidratt mest i Norsk Forening for Infeksjonsmedisin.

Stort engasjement

Listen som viser engasjementet til Haug er lang. Han har hatt ledende verv i Norsk forum for sykehushygiene, og laget i sin tid den første nasjonale veilederen til paragraf 4-7 i Lov om vern mot smittsomme sykdommer, den som omhandler sykehusinfeksjoner. Han har vært leder av regionalt senter for antibiotikabruk i sykehus, og ledet utarbeidelsen og redigeringen av Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus 2014, for Helsedirektoratet.

Som infeksjonsmedisiner og kliniker har Jon Birger gjennom en årrekke gjort en viktig innsats ved Haukeland universitetssjukehus, ved Oslo universitetssykehus og ikke minst ved Sykehuset Østfold, hvor han nå er ansatt som smittevernoverlege.

Stort forskningsstipend

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi utlyser et årlig forskningsstipend på inntil 200.000. I år gikk hele beløpet til smittevernoverlege Astri Lervik Larsens prosjekt som hun har sendt inn i samarbeid med Jon Birger Haug og Kompetansesenteret i Tromsø for påvisning av antibiotikaresistens.

Prosjekter dreier seg om en viktig problemstilling innen smittevern, nemlig sykehusinfeksjoner med multiresistente bakterier:

Basale smitteverntiltak regnes som viktigste tiltak for å begrense og unngå sykehusinfeksjoner med multiresistente bakterier, og håndhygiene blir spesielt fremhevet. Screeningprøver og isolering av pasienter som er smittet er også ansett som viktig. Når smittespredning fortsetter til tross for riktig gjennomføring av disse tiltakene må andre årsaker til utbrudd vurderes, for eksempel et reservoar i miljøet.

- I dette prosjektet skal vi se på om biofilmdannelse i miljøet, i dette tilfellet toaletter og avløpssystem, kan være et reservoar for multiresistente bakterier og et område hvor bakterier kan utveksle og dele resistensgener. Vi vil også gjøre undersøkelser for å kartlegge om det er sannsynlig at pasienter kan bli smittet fra denne type miljøkilder, sier hun.

 ​