Grønt lys for nytt stråle- og somatikkbygg

Styret i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst ga i dag grønt lys for å gå videre med å utrede nytt stråle- og somatikkbygg i Østfold. - Dette er viktig milepæl for sykehuset, og nå er vi endelig i gang med å planlegge en utvidelse av Sykehuset Østfold Kalnes, sier administrerende direktør Hege Gjessing i Sykehuset Østfold.

Publisert 10.02.2022
Sist oppdatert 26.01.2023

I tillegg til at utvidelsen betyr en etterlengtet økning i sengekapasiteten, ga styret Styret i Helse Sør-Øst grønt lys til sykehuset i Østfold for å utrede eget strålebehandlingstilbud ved Kalnes. Et slikt tilbud innebærer at deler av befolkningen i Østfold slipper å reise til Oslo for denne type behandling.

Det var styret i Helse Sør-Øst RHF som i 2016 (styresak 030-2016) besluttet etablering av nye stråleterapienheter i sykehusområder som ikke har eget strålebehandlingstilbud.

- Av hensyn til pasientene er det ønskelig at utbygging av stråleterapikapasitet skjer desentralt, ved at det etableres nye stråleterapisentre i de sykehusområder som i dag ikke har dette tilbudet. Dette gir mange pasienter kortere reisevei og vil bidra til å motvirke ulikheter i regionen, sier styreleder Svein I. Gjedrem i Helse Sør-Øst RHF.

Styret godkjente Sykehuset Østfolds forslag om å utrede nye bygg på Kalnes, noe som vil føre til at kapasiteten økes.  Da det nye sykehuset på Kalnes ble planlagt i 2010 (styresak 090-2010), ble det planlagt for til sammen 556 senger fordelt på Kalnes og i Moss. Det ble etablert 107 sengeplasser færre enn dette, og den største reduksjonen er foretatt i Moss som følge av en omlegging av akuttfunksjonene. Det reduserte sengevolumet har skapt store utfordringer ved sykehuset.

- Det er allerede høy utnyttelse på Kalnes, og sykehuset ser ikke flere muligheter til å øke sengekapasiteten gjennom ombygginger av eksisterende bygg. Det er derfor nødvendig å planlegge for nye bygg, sier Gjedrem.

Haster

Administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst understreker at arbeidet med prosjektinnramming og videre planer må gjennomføres så raskt det lar seg gjøre.

- Sykehuset Østfold har allerede store kapasitetsutfordringer. De kortsiktige tiltakene vil ikke være tilstrekkelige. Derfor legges det opp til en stram tidsplan.  Jeg vil prioritere dette arbeidet og vil avsette ressurser for at planleggingen kan holde et nødvendig tempo, sier han.

I forslag til milepælsplan skal ferdig prosjektinnramming behandles i styret for sykehuset Østfold, og i styret for Helse Sør-Øst RHF i fjerde kvartal 2022.

En prosjektinnramming er den første planleggingsfasen av et byggeprosjekt. Prosjektinnrammingen skal beskrive og avgrense hvilke alternativer som skal utredes i konseptfasen, herunder vurdere om behovene best løses ved ett nytt bygg, flere bygg eller en kombinasjon av nybygg og ombygging av arealer.