God seksuell helse er viktig for alle

«Uke 6» er den årlige uka med ekstra fokus på seksualitetsundervisning i skolen. I år har også barne- og ungdomshabiliteringen i Sykehuset Østfold hatt temaet på agendaen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 13.02.2023

Medarbeidere i barne- og ungdomshabiliteringen

F.v. Mia Rafstedt, Jorunn Johansen, Lise Helene Engmo og Torunn Finpå.

- Barn og ungdom med funksjonsnedsettelse har like stort behov for kunnskap om seksualitet som andre, sier helsesykepleier Torunn Finpå.

Uke 6 er en nasjonalt satsning for alle skolens tretten trinn, for å gi barn og ungdom økt kunnskap og grunnlag for å ta gode valg i seksuelle situasjoner. Målet er at ungdommene skal utvikle et godt seksualliv, en trygg seksuell identitet og å hindre overgrep.

- Forskning viser dessverre at barn og ungdom med funksjonsnedsettelse, ikke får lik kunnskap som sine jevnaldrende. Ungdommene blir heller ikke alltid sett på å ha lik rett til en seksuell helse som sine medelever, sier Finpå.

Bred opplæring

I møterommet i Sarpsborgklinikken sitter 23 engasjerte medarbeidere med ulik faglig bakgrunn.

Målet er at alle som arbeider med barn og ungdom i barne- og ungdomshabiliteringen i sykehuset (HABU) har god kjennskap til temaet. For første gang har de i uke 6 daglig satt av tid til opplæring, diskusjon og trening i samtale om seksualitet.

- God seksuell helse påvirker vår generelle helsetilstand og gir oss alle en bedre livskvalitet. Personer med funksjonsnedsettelse har ofte behov for mer veiledning enn andre for å utvikle et sunt og godt forhold til seksualitet. Det kan være vanskelig å finne god og forståelig informasjon. Derfor er det vesentlig at vi som fagpersoner kan bistå med kunnskap, sier Mia Rafstedt, familieterapeut og sosionom.​

Nasjonal strategi

I 2016 lanserte regjeringen for første gang en samlet strategi for seksuell helse. Strategien tydeliggjør betydningen av seksuell helse i folkehelsearbeidet.

Delmål i strategien er å sikre mennesker i alle aldre god kunnskap og nødvendig kompetanse til å ivareta egen seksuell helse. Den skal sikre kunnskap om og ivaretakelse av seksuell helse i helse- og omsorgstjenesten, og sikre at helsepersonell respekterer og forstår brukere og pasienters seksuelle behov.

Habiliteringstjenesten skal gi råd og veiledning til kommunen og spesialisert bistand til enkeltpersoner henvist fra kommunen.

Ved behov for bistand til veiledning, opplæring og beslutningsstøtte knyttet til ulike former for prevensjon, samtaler om det å bli gravid eller om å bli foreldre og seksualtekniske hjelpemidler, må kommunen i samarbeid med fastlegen sørge for henvisning til habiliteringstjenesten.

- Ikke alle pasienter har behov for å snakke om seksualitet med helsepersonell. Det er likevel viktig at helsepersonell har en positiv tilnærming til temaet og presiserer at pasienten kan be om informasjon eller samtale ved en senere anledning. På denne måten viser vi interesse og villighet til å bistå pasienten ved eventuelle bekymringer eller problemer i fremtiden, sier helsesykepleieren.

Ulike behov

De som blir henvist til HABU, er barn og unge under 18 år som har medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse med nevrologisk årsak. Noen har en fysisk funksjonsnedsettelse, andre har en utviklingshemming eller autismespekterforstyrrelse.

Finpå påpeker at det er viktig at mennesker med en funksjonshemming eller utviklingshemming får mulighet til å bli kjent med seg selv, og å bli glad i kroppen sin.

- Barn og ungdom som er pasienter i HABU, er svært ulike og har helt ulike behov. Noen er lite opptatt av kropp og seksualitet, mens andre er svært opptatt av det og trenger tydelige regler for hva som er lov og ikke. Og de må også få god informasjon om og hva andre har lov til å gjøre med dem, sier hun.

Må øke kompetansen

Barn og ungdom med funksjonsnedsettelse har både større risiko for å bli utsatt for, og å utøve overgrep.

- Som helsepersonell må vi øke vår kompetanse for å avdekke, forebygge og hjelpe disse barna. Det er viktig at alle vet hvordan vi melder ifra hvis vi har mistanke om at en pasient har vært utsatt for seksuelle overgrep, sier ergoterapeut Lise Helene Engmo.

 

Barne- og ungdomshabilitering (HABU) 
Målgruppen for HABU er barn og unge under 18 år som har medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse med nevrologisk årsak.

Ved HABU arbeider pedagoger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, vernepleiere, leger, sykepleiere, kliniske ernæringsfysiologer og helsesekretærer. Når barnet eller ungdommen blir henvist, settes det sammen et team av fagpersoner ut fra individuelle behov.

HABU er en seksjon som er organisert under avdeling for barne- og ungdomspsykiatri i Sykehuset Østfold.

 

​