God oppstart for FACT-teamet

I løpet av halvannet år er over 80 pasienter med rus- og alvorlige psykiske lidelser inkludert i oppfølgingstilbudet som Sarpsborg kommune og Sykehuset Østfold samarbeider om.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 21.03.2019
Sist oppdatert 24.02.2021
Bilde av FACT-teamet
Psykologspesialist Anita Berthung Stenkløv, teamleder Håkon Steigum Løes ved kompetansesenter for rus og psykisk helse, prosjektleder Bjørn Omberg, spesialsykepleier Kai Stokke og psyk.sykepleier Siv-Helen K. Gunheim.

​FACT-teamet er et felles helsetjenestetilbud hvor kommunen og sykehuset samarbeider om å tilby en fleksibel og aktivt oppsøkende behandling til pasienter med rus- og psykiske lidelser. Pasientene som får et tilbud gjennom FACT-teamet, er gjerne pasienter som ikke fanges opp eller kan inkluderes i de andre behandlingstilbudene.

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling.

FACT-modellen er utviklet gjennom praktisk erfaring med ACT-modellen i Nederland.

ACT står for Assertive community treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet. Les mer om ACT og FACT på Helsedirektoratets nettsider

Tilbudet ble etablert som en langvarig og gjensidig samarbeidsavtale mellom kommunehelsetjenesten i Sarpsborg og spesialisttjenesten i Sykehuset Østfold, og startet opp høsten 2017. Bakgrunnen var et ønske om forbedret samarbeid, økt livskvalitet og færre innleggelser for pasientene, mindre rus og kriminalitet, og økt mulighet for å få jobb.

Tettere oppfølging

Det tverrfaglige teamet som holder til i Jernbanegata, består av 13 medarbeidere fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Bjørn Omberg som er spesialutdannet sykepleier og har bakgrunn fra psykosebehandling i Sykehuset Østfold, er prosjektleder.


- Det å sitte rundt samme bord hver morgen, gir fantastiske muligheter. Vi tar beslutninger der og da, og prioriterer ressursene. Denne samhandlingen gir et stort fortrinn i forhold til vanlig behandling, mener Håkon Steigum Løes, som er teamleder ved kompetansesenter for rus og psykisk helse i kommunen.

Pasientene som følges opp av FACT-teamet, er pasienter som ikke har hatt tilstrekkelig nytte av de andre behandlingstilbudene.

- Denne pasientgruppen kan ha større utfordringer enn andre pasientgrupper med å møte opp og benytte seg av ulike behandlingstilbud. Derfor gjør det en viktig forskjell at behandlerne kan oppsøke pasienten der han eller hun er, sier seksjonsleder Birgit Charlotte Rød ved DPS poliklinikken i Sarpsborg.
På den måten får pasienten tettere og raskere oppfølging, gjennom en sammenhengende og helhetlig tjeneste. I stedet for å forholde seg til en rekke instanser, skal de få den hjelpen de trenger gjennom det oppsøkende FACT-teamet.

Tilknyttet FACT-teamet er flere tverrfaglige spesialister, sosionomer, barnevernspedagog, sykepleier, psykologspesialist, psykiater, brukerspesialist og jobbspesialist. Det er etablert gode rutiner rundt FACT-teamet det første året. Alle brukere skal ha møtt fire behandlere i løpet av ett år.

Gir pasientene håp

For en liten stund siden var medarbeidere fra politiet, NAV, Varmestua, Kirkens bymisjon, Kulåssenteret, hjemmesykepleien, team bolig, og andre behandlere fra kommunehelsetjenesten og Sykehuset Østfold, invitert til et møte om FACT-teamet. Der fikk de blant annet høre mer om erfaringer med behandlingstilbudet halvveis inn i implementeringsperioden, og både en pasient og medlemmer av teamet kunne fortelle om hvordan arbeidet fungerte.
- Jeg gir pasienten som kan være gitt opp, et håp. Der vi kan gjøre en forskjell, er ved å skape troen på seg selv, sier psykiatrisk sykepleier Monica Øby.

- For å inkluderes i FACT-teamet er en av forutsetningene at de ikke klarer å nyttiggjøre seg andre tjenester, sier Omberg. Han synes det er ekstra flott at de har fått på plass to nye spesialistfunksjoner som ikke har fungert før: Brukerspesialist med egen erfaring, og jobbspesialist som hjelper til med å tilrettelegge for ordinært arbeid.

- Det jeg har oppdaget, er at mange ikke har tro på at de selv kan jobbe eller få egen bolig, og heller ikke de rundt pasienten, sier Omberg.

Følger landsgjennomsnittet

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har sett på det første året med eget FACT-team i Sarpsborg. Selv om det er for tidlig å rapportere på resultater, er det gjort en vurdering i forhold til hvor trofaste teamet i Sarpsborg er til behandlingsmodellen. På en skala fra 1 til 5 scorer FACT-teamet i Sarpsborg 4 etter ett år, og det er det samme som landsgjennomsnittet etter to år. Implementeringsperioden strekker seg fra september 2017 til september 2020.
- Det er fortsatt mange flere som kunne vært inkludert, så vi håper og tror FACT-teamet har kommet for å bli, sier Håkon Steigum Løes.