Går for modell Y

- Nå er det gjort en solid evaluering, og konseptet Y kom best ut av skissene som viser hvordan nytt stråle- og somatikkbygg på Kalnes bør se ut, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 14.09.2023
Sist oppdatert 04.10.2023
Illustrasjon - skisse Y

Illustrasjon: Arkitema

10 ulike skisser ble evaluert av en stor gruppe medarbeidere fra ulike avdelinger i sykehuset. Til sist stod valget mellom to; Y og Buen.

En person i rød frakk
Hege Gjessing

De to alternativene var i utgangspunktet likeverdige og skåret like høyt under evalueringen i hovedmedvirkningsgruppen hvor mange fagområder i sykehuset er representert. Da gjenstod evalueringskriteriene miljø, økonomi og gjennomførbarhet.


- Det har vært diskusjoner om enkel- og dobbeltkorridor, men når en ser på alle kriteriene samlet, skårer modellen Y best, sier Gjessing.


Mye som skal klaffe

Under utarbeidelsen av de ulike skissealternativene, har arkitektene prøvd ut forskjellige former på bygget, forskjellige driftskonsepter og plasseringer av avdelingene i forhold til hverandre. Hva passer på tomten? Hvordan fungerer flyten mellom det nye og det eksisterende sykehuset? Hvor­dan blir infrastrukturen, parkeringsplasser og veinettet påvirket av nytt bygg? Er det lett å finne frem?

Under evaluering i hovedmedvirkningsgruppen, kom medarbeidere med innspill til forbedringer av de opprinnelige modellene. Arkitektene har derfor gjort flere justeringer, og arbeidet med skissene skal fortsette videre.

Modell Y

Sengebygget i modell Y har tre tun på rad i hver etasje, med enkelkorridor med sengerom på hver side. Arbeidsstasjonene har god utsikt til hverandre. Det er gode muligheter for fellesområder sentralt i sengeområdene som bedrer samarbeidsmulighetene mellom tunene.

Dagens driftskonsept for poliklinikk i første etasje videreføres, med gode muligheter for sambruk av rom. Poliklinikkrom kan brukes som sengerom ved beredskap.

Bygget vil få inngang på plan 2. Stråleterapi vil ligge i første etasje, med poliklinikk og dagbehandling i nærheten.

Nærhetsbehov for laboratoriet, bildediagnostikk og operasjon er ivaretatt. Nye CT-er legges i forlengelse av radiologi i 1. og 2. etasje. Ny operasjonsenhet legges med forlenget grønn korridor i 3. etasje. Laboratoriet vil ligge tett på eksisterende lab i 4. etasje.

Arkitekturen underbygger gode fellesrom for medarbeidere og god sikt i sengeavdelingene. Den skrå formen på bygget gir godt dagslys.

Infrastrukturen utomhus er også tatt med. Eksisterende veinett og akutt transport vil ikke bli berørt av nybygget. Noen parkeringsplasser må vike for utbyggingen, og det planlegges helikopterlandingsplass på taket, med ny akuttheis til akuttmottaket.

Skal dekke behovet

Behov for mer plass i sykehuset på Kalnes, øker år for år og det er stor enighet om at det er behov for flere sengeplasser. I tillegg har Helse Sør-Øst besluttet at stråletilbudet for kreftpasienter, skal desentraliseres. Det vil bety at pasienter som i dag må reise til Oslo for å få strålebehandling, vil kunne få det i Sykehuset Østfold i fremtiden.

Utbyggingen av sykehuset skal dekke kapasitetsbehovet for befolkningen i Østfold og Vestby i årene fremover. Det nye stråle- og somatikkbygget planlegges med blant annet mer enn 100 nye pasientsenger innenfor en rekke medisinske fagfelt, omtrent 70 nye rom til poliklinikk og dagbehandling, strålebunkere med to linaker og plass til en tredje, fire CT-maskiner, en MR og en PET CT. Operasjonskapasiteten vil økes med tre operasjonsstuer, og det legges opp til 17 flere dialyseplasser.

Ett eller to trinn

Skissene som nå er evaluert viser stråle- og somatikkbygg som ett byggeprosjekt. Helse Sør-Øst har også bedt Sykehuset Østfold å vurdere to andre alternativer: Kun somatikkbygg med tilhørende arealer innen poliklinikk, operasjon, dagkirurgi, laboratoriemedisin og bildediagnostikk og ikke medisinsk støttefunksjoner, og en trinnvis utbygging av somatikkbygg og stråleterapi, der somatikkbygget skal bygges først.

- Når vi nå har valgt den endelige skissen, vil arkitektene også komme med tegninger som viser hvordan sykehuset kan bygges ut dersom det kun er somatikkbygget som bygges i første omgang, sier Anette Siebenherz, prosjektsjef for nytt stråle- og somatikkbygg.

Dette skjer før jul

Konseptfasen del 1 nærmer seg slutten. Nå gjenstår behandling i styringsgruppen i Sykehuset Østfold i oktober, i styret i Sykehuset Østfold i november, før endelig beslutning er planlagt tatt i styremøtet i Helse Sør-Øst 21. desember i år.

Helse Sør-Øst må godkjenne konseptrapport med hovedprogram og hovedalternativ for at sykehuset kan gå videre til konseptfase steg 2, med videre utdyping i form av detaljerte skisser med kalkyler og økonomiske analyser.

Hovedalternativet som skal behandles, er alternativ Y.
Hovedprogrammet klargjør de forutsetninger som skal ligge til grunn for utbyggingen. Dette gjøres ved å beskrive hvilken virksomhet som skal inn i bygget, grunnlaget for dimensjoneringen, og overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, utearealer, utstyr og infrastruktur. ​​