Fylkesmannen anser at sykehuset har tatt bekymringsmeldingene på alvor

Sykehuset Østfold har nå fått svar fra fylkesmannen i forbindelse med bekymringsmeldingene som har kommet fra sykehusets medarbeidere i vinter.

Bjørn Hødal
Publisert 31.05.2018
Kalnes fasade

Fylkesmannen opprettet i desember 2017 tilsynssak i hjerteavdelingen på Kalnes basert på bekymringsmelding fra tillitsvalgte. I januar og mars 2018 mottok fylkesmannen ytterligere to bekymringsmeldinger, knyttet til henholdsvis gastrokirurgisk seksjon og ortopedisk avdeling. Fylkesmannen ble også gjort kjent med bekymringer knyttet til lungeavdelingen.

På bakgrunn av antall bekymringsmeldinger fant fylkesmannen det mest hensiktsmessig å gå i dialog
med sykehusledelsen for en orientering om hvordan ledelsen så på forholdene som fremkom
av meldingene, og hvilke tiltak de eventuelt planla å iverksette.

Den 25. april 2018 ble det avholdt et dialogmøte mellom Fylkesmannen og sykehusledelsen, der også avdelingsledelsen ved de aktuelle avdelingene var til stede. l møtet redegjorde sykehuset for forholdene som var fremkommet i bekymringsmeldingene samt planlagte og iverksatte tiltak. Det ble også lagt frem en plan for oppfølging av tiltakene med tanke på om disse er tilstrekkelige og virker slik de er tiltenkt.

I svaret til sykehuset skriver Fylkesmannen at de anser at sykehusledelsen har tatt bekymringsmeldingene på alvor og iverksatt en rekke relevante tiltak. Fylkesmannen finner derfor ikke grunn til ytterligere tilsynsmessig oppfølging på nåværende tidspunkt. Fylkesmannen og sykehuset har faste halvårlige møter, og det vil være naturlig at sykehuset holder Fylkesmannen orientert om utfordringsbildet og effekten av tiltak på disse møtene.

Når det gjelder den allerede påbegynte tilsynssaken i hjerteavdelingen, vil denne bli avsluttet separat.

Tiltak det ble redegjort for i dialogmøte 25. april.

Ortopedisk avdeling

Det er avholdt to møter mellom de ansatte og ledelsen, og det er enighet om følgende tiltak:

 • Ved normalt belegg er dagens bemanning tilstrekkelig

 • Sykepleierne utarbeider i samarbeid med seksjonslederne kriterier for når de kan tilkalle ekstra bemanning. Arbeidet er i gang og kriteriene skal på høring før de implementeres

 • I tillegg har man økt operasjonskapasiteten ved å tilføre avdelingen en ekstra operasjonsstue

 

Kirurgisk avdeling

 • Det har vært avholdt møte mellom avdelingsledelsen, de tillitsvalgte og verneombud og man ser nå på muligheten for å styrke bemanningsplanen

 • Innføringen av moderpostprinsippet har medført redusert belegg på ortopedisk og kirurgisk område, men fortsatt er belegget høyt

 • Det planlegges nå tiltak for å styrke kompetanse og samarbeid, samt at man ser på muligheten for å styrke bemanningen

 • l tillegg vurderes muligheten for mindre byggetekniske tilpasninger

 

Hjerteavdelingen

 • Det er rekruttert 50 nye sykepleiere, men det understrekes at det er meget utfordrende å skulle lære opp disse samtidig som faglig drift skal opprettholdes.

 • Fagsykepleierstillingen er styrket med en ny ansatt

 • Legeressursene er styrket med 1 turnuslege, 1 lis - lege (lege i spesialisering) og 2 kardiologer

 • Opprettelse av poliklinikk for halvøyeblikkelig hjelp

 • Samarbeid med OUS Rikshospitalet for å sikre rekruttering og utdannelse av nye kardiologer fra egne rekker

 • De kardiologiske overvåkningssengene er overført til overvåkningen. Det foreligger per i dag ingen konkrete planer om å tilbakeføre disse sengene til hjerteavdelingen

 

Lungeavdelingen

 • 15 nye sykepleiere er ansatt

 • Plan for opplæring av personal i forhold til tracheostomipasienter er laget og gjennomført

 • NlV-sengene (Non Invasiv Ventilasjon - assistert ventilasjon) er overført til overvåkningen i påvente av at man får lært opp de ansatte. Planen er å tilbakeføre disse sengene til avdelingen i løpet av høsten 2018

 • 7 av 8 overlegestillinger er nå besatt, 2 av disse av erfarne LIS-leger. For å dekke den siste stillingen har sykehuset 2 erfarne vikarer