Fra døgn- til dagbehandling for voksne med spiseforstyrrelser

Mandag 22. april åpnet enhet for spiseforstyrrelser sitt nye tilbud i Haldenklinikken, med seks dagbehandlingsplasser for pasienter fra hele Østfold og Vestby.

Jeanette Høydahl
Publisert 29.04.2024
enhet for spiseforstyrrelser
Pål Dåstøl, avdelingssjef DPS Halden-Sarpsborg åpnet enheten med Emilie Andersen, konstituert seksjonsleder enhet for spiseforstyrrelser

Enhet for spiseforstyrrelser ligger i Haldenklinikken, men er et tilbud til voksne pasienter med spiseforstyrrelser fra hele Østfold og Vestby. Enheten var tidligere organisert som et døgnbehandlingstilbud. Med bakgrunn i få pasienter med behov for døgnbehandling over tid, og store rekrutteringsutfordringer knyttet til helsepersonell, var det nødvendig å se på endringer i driften og behandlingstilbudet.

- Det har vært en endringsprosess over flere måneder i samarbeid med medarbeidere og tillitsvalgte.  Nå er vi glade for å kunne starte opp et godt gjennomarbeidet og forberedt behandlingstilbud med seks dagbehandlingsplasser, sier Pål Dåstøl, avdelingssjef i distriktpsykiatrisk senter (DPS) Halden-Sarpsborg.

Med utviklingen av det nye dagbehandlingstilbudet kan vi fortsette å ivareta pasientene våre på best mulig måte, samtidig som vi får utnyttet ressursene våre og blir økonomisk bærekraftige, fortsetter Dåstøl.

Begivenhetsrik endringsprosess

Prosessen som har pågått med å utrede og utvikle behandlingstilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser har vært begivenhetsrik, forteller Dåstøl. Det har vært dialogmøter med tillitsvalgte, medarbeidere har kommet med gode innspill og medarbeidere har også hospitert og hentet erfaringer fra Sykehuset i Vestfold, som har tilsvarende dagbehandlingstilbud for samme pasientgruppe.

- Medarbeiderne har jobbet kjempegodt med forberedelsene, og på vegne av ledelsen er jeg både stolt og takknemlig over jobben som er gjort, også i arbeidet med prosedyrer, kartleggingsskjemaer og pasientinformasjon. Vi har utviklet behandlingstilbudet i en riktig og god retning, og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Dåstøl.

Pasientgruppen

Enheten tilbyr behandling til personer over 18 år, i hovedsak med diagnosene anoreksi og bulimi. Behandlingstiden vurderes individuelt, i hovedsak inntil 12 uker og med oppmøte inntil 5 dager i uken med 3 måltider daglig. 

I behandlingstilbudet vektlegges pasientens motivasjon for endring, og det brukes tid på kartlegging og forvern med motivasjonsarbeid og overføringsverdi til pasientens dagligliv. Det legges til rette for pasientstyrte behandlingsmøter som fremmer brukermedvirkning og ansvar for egen endringsprosess.

Pasienten tilbys måltider med støtte og oppfølging, veiledning i aktivitet og hvile, reduksjon av kompenserende adferd, håndtering av tanker, følelser og adferd knyttet til spiseforstyrrelsen, og veiledning til å løse utfordringer knyttet til økonomi, bolig og sosiale forhold om dette er aktuelt.

Enheten tilbyr også oppfølging av pårørende, med blant annet egne informasjonskvelder.

Høy kompetanse blant medarbeidere

Medarbeiderne på enheten har høy kompetanse på spiseforstyrrelser, med blant annet videreutdanning i kropp- og selvfølelse – og etter hvert skal alle medarbeidere gå kurs i CBT-E (kognitiv adferdsterapi for spiseforstyrrelser). Enheten består av sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere med relevant videre- og etterutdanning, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, psykomotorisk fysioterapeut og sosionom, og det er konsulterende lege tilgjengelig i poliklinikk.

Mål om å være kompetansesenter for Sykehuset Østfold

Enhet for spiseforstyrrelser har som mål å være kompetansesenter for spiseforstyrrelser i Sykehuset Østfold, og inngår i et helhetlig og sammenhengende behandlingsnettverk der brukerperspektivet står i fokus. De tilbyr veiledning, råd og opplæring til samarbeidspartnere, og samarbeider med brukerorganisasjoner.

Meg selv, mitt liv, sammen om mestring

- Avslutningsvis har jeg spesielt lyst til å trekke frem medarbeidernes egne ord de har formulert som toneangivende for enheten: Meg selv, mitt liv, sammen om mestring. Dette er velvalgte ord og veldig godt betegnende både for prosessen og fremtiden. Vi skal være sammen om dette og oppleve mestring. Det gjelder både for pasientene og for oss som jobber for å levere en godt utarbeidet helsetjeneste til beste for pasientene, avslutter Dåstøl.

Psykologspesialist Lars Skahjem, overlege Vibeke de Vibe Vanay, avdelingssjef Pål Dåstøl, kst. seksjonsleder Emilie Andersen, fagutviklingssykepleier Nina Ruud Koppang og avd.rådgiver Ingrid Dahl.

Psykologspesialist Lars Skahjem, overlege Vibeke de Vibe Vanay, avdelingssjef Pål Dåstøl, kst. seksjonsleder Emilie Andersen, fagutviklingssykepleier Nina Ruud Koppang og avd. rådgiver Ingrid Dahl.