Følger opp pasienter med rusproblematikk

Teamet liaison TSB består av en lege og psykolog som kan vurdere om pasienter som kommer til akuttmottaket eller er innlagt i et døgnområde i sykehuset på Kalnes, trenger rusbehandling.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 23.05.2023
Teamet liaison TSB og prosjektleder

F.v. overlege Pernille Messel, prosjektleder Erik Sukkehagen og psykolog Kezia Booji.

- Det kan være pasienter som har behov for akutt rusbehandling og oppfølging, eller pasienter som bør få informasjon om avhengighetsproblematikk, sier psykolog Kezia Booji.

Liaison TSB startet som et pilotprosjekt i mai i fjor. Piloten videreføres nå som prosjekt i to år. Teamet kommer fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), og er etablert av avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, som i utgangspunktet ikke holder til på Kalnes.

- Når vi har lege og psykolog fra TSB til stede på Kalnes, kan de raskt vurdere om pasienten har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten i form av akutt/øyeblikkelig rusbehandling, og videre hjelpebehov, sier prosjektleder Erik Sukkehagen.​

Ulike behov

Pasientene teamet møter, kan ha behov for helt ulik oppfølging. Noen har allerede vært til behandling i avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, andre kommer til sykehuset for første gang.

- Det som skjer når en pasient kommer inn til akuttmottak eller døgnområde, er at seksjonen kontakter oss slik at vi kommer på tilsyn og gjennomfører samtale med pasienten hvis pasienten ønsker det. Ut fra samtalen vurderer vi hvilke behandlingsbehov som er nødvendig, sier Booji.

Pasientene teamet vurderer med tanke på behandlingsbehov i TSB, er i hovedsak pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp.

- Etter en akutt innleggelse i sykehuset på Kalnes knyttet til rusproblematikk, vil mange ha behov for oppfølging i sin lokale TSB poliklinikk. Dersom poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig, kan det være nødvendig med døgninnleggelse. Da vil behandlingen foregå ved døgnenheten i Moss, sier Sukkehagen.​

Styrker kompetansen

Teamet har fått gode tilbakemeldinger fra behandlere om at samarbeidet mellom somatikk og TSB har blitt bedre, at det har vært positivt at de kommer inn med rusfaglig kompetanse og at teamet er tverrfaglig med både psykolog og lege. Erfaringen er at også pasienter setter pris på at fagpersonene fra TSB er til stede og møter dem.

- Når pasienter møter oss og opplever en vennlig og positiv samtale, gjør vi behandling og tilbud mer ufarlig, sier overlege Pernille Messel.​

Bistår ulike avdelinger

Liaison TSB sin primære oppgave er vurderinger av pasienters behov for helsehjelp i TSB. Teamet kan tilby veiledning i enkeltsaker og generelle råd med mål om økt kunnskap og forståelse av rus- og avhengighetsproblematikk.

- Det er mange avdelinger som behandler pasienter der rusbehandling kan være aktuelt, og hvor vi kan bistå. Teamet gir også undervisning til seksjoner på Kalnes etter behov, sier Sukkehagen.

Prosjektlederen poengterer at en betydelig andel pasienter innlagt på sykehuset har underliggende rus og avhengighetsproblemer.

- Det er viktig for vårt fagområde å fange opp disse pasientene og gi tilbud om helsehjelp for dette, sier han. ​​