Følger opp barn som pårørende

Psykisk helsevern og somatikk i Sykehuset Østfold har etablert en felles ressursgruppe for barn som pårørende.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 07.08.2017
Et par kvinner som holder bøker
Ressursgruppens leder Ann Elin Vollan og fagutviklingsrådgiver Borghild Marie Mamen Vege ved DPS Nordre Østfold. Foto: Sykehuset Østfold

​- Det er et stort behov for å se barn som pårørende, så det er veldig flott at vi nå er samlet i én felles ressursgruppe, sier fagutviklingsrådgiver Borghild Marie Mamen Vege ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Nordre Østfold.

I vår ble det besluttet å slå sammen ressursgruppen for barneansvarlige somatikk med Barn som pårørende – en ressursgruppe ved klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. 

- Vi to fra somatikken er glad for å jobbe sammen med psykiatrien i denne gruppen. Det er god forankring og flinke kollegaer med stor faglig styrke, sier kreftsykepleier Astrid Helene Blomqvist ved senter for lindrende behandling. Hun mener de bør bli enda bedre til å tilby foreldre hjelp til å informere barn, samt snakke med barn.
- Vår jobb på sykehuset er også å sikre at barn og foreldre får nødvendig hjelp etter utskrivelse. Så god dokumentasjon om barn som pårørende i sykepleiedokumenter, pleie og omsorgsmeldinger og epikriser er avgjørende. Vi har håp om at både registrering, kartlegging og samtaler skal være en naturlig oppgave i somatikken, sier Blomqvist.

Barn skal få være barn

Hvem er barn som pårørende? Lovbestemmelsen inkluderer alle under 18 år, og skal gjelde for biologiske barn, stebarn, fosterbarn, adoptivbarn, søsken og andre.
Ressursgruppen skal sikre at sykehusets medarbeidere er kjent med ressursgruppen, nasjonale anbefalinger og gjeldende lovverk, og bidra til at barn som pårørende følges opp.
- Det betyr ikke at det er vi i ressursgruppen som skal gjøre all jobben, men vi skal være på tilbudssiden. Vi skal ha oversikt over de barneansvarlige, koordinere informasjon og veiledning, og bidra til kompetanseutvikling, sier ressursgruppens leder Ann Elin Vollan.
Målet er at når barn er pårørende, skal de få bli i sin rolle som barn selv om foreldrene opplever sykdom eller avhengighet. Barn skal få slippe belastende omsorgsoppgaver når foreldre strever.

Viktig å kartlegge

- Det er veldig fort gjort og ikke å se barna, og det er viktig å understreke at alt helsepersonell har et selvstendig ansvar for å ta vare på barn som pårørende, sier Vege. Det gjelder alt fra kommunehelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten og private virksomheter.
Så tidlig som mulig når en pasient kommer til Sykehuset Østfold, skal det avklares om pasienten har barn.
- Videre er det viktig å kartlegge barnas behov for informasjon og oppfølging, noe som for eksempel kan gjøres i samtale med pasienten, barnet eller andre dersom det gis samtykke, sier Vollan.

Helsepersonell skal også vurdere om det foreligger grunnlag for unntak av taushetsplikten, og ved mistanke om at barnet ikke er godt nok ivaretatt en plikt til å vurdere om det skal sendes bekymringsmelding videre.
Oppfølgingen kan bestå i tilrettelagte samtaler og informasjon, samt formidling av kontakt til andre hjelpeinstanser.

Hensikten med lovbestemmelsen er å forebygge problemer hos barn og foreldre gjennom å sikre risikoutsatte barn og unge tidlig hjelp, og å sette barn og foreldre bedre i stand til å mestre situasjonen når foreldre opplever psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

Har banet vei

Psykisk helsevern i Sykehuset Østfold var tidlig ute med å ta barn som pårørende på alvor.
- Vi har vært så heldige og hatt lokal forankring fra dag én, sier Vollan, og hun har vært med siden den første ressursgruppen ble dannet allerede høsten 2007. Hun sitter også i det nasjonale kompetansenettverket Barns beste, hvor hun representerer Østfold.
- Da helsepersonelloven og spesialisthelsetjenestelovens bestemmelse om å ivareta barn som pårørende kom i 2010, hadde vi allerede jobbet med dette i flere år.  Det var flott å kunne si at vi hadde alt på stell, sier Vollan.

Fra 8. juni i år kom det også en ny lovendring i forhold til barn som etterlatte og som søsken, som skal styrke barn som pårørende ytterligere.


Fakta om barn og ungdom som pårørende

Barn som pårørende brukes om barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Lovbestemmelsene gjelder for mindreårige barn under 18 år, og skal gjelde både for biologiske barn, stebarn, fosterbarn, adoptivbarn og andre

1.1.2010 fikk barn lovfestet rett som pårørende. Bakgrunnen er de belastningene barn kan utsettes for i forbindelse med foreldres sykdom, skade eller avhengighet. Det er også utarbeidet et rundskriv som utfyller og forklarer lovbestemmelsene.

Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven skal ha barneansvarlig helsepersonell. Bestemmelsen gir barneansvarlige ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter