Får gå videre til neste fase

I dag 9. mars har styret i Helse Sør-Øst vedtatt at Sykehuset Østfold kan gå videre med planlegging av stråle- og somatikkbygg på Kalnes. - Vi har stort behov for mer kapasitet, og dette er et viktig skritt mot utbygging, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 09.03.2023
Sist oppdatert 20.04.2023
Sykehuset Østfold Kalnes
Det er stort behov for mer areal i Sykehuset Østfold Kalnes.

I vedtaket fra styremøtet i Helse Sør-Øst står det at styret tar rapporten for prosjektinnramming til orientering, og godkjenner at planleggingen av stråle- og somatikkbygg Kalnes videreføres til konseptfase.

- Selv om vi er inne i en periode med utfordrende sykehusøkonomi, er det vår oppgave å bidra til et godt sykehustilbud i hele regionen. Det er ikke god nok kapasitet i Østfold, og det skal vi søke å rette på, sier styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem til Helse Sør-Øst sin nettside. 

Behov for mer areal

Sykehuset Østfold har betydelige kapasitetsproblemer som følge av en raskt voksende pasienttilstrømming og et høyt overbelegg mye av året, i tillegg til en økende og eldre befolkning.

- De siste årene har vi gjort mange endringer for å utnytte kapasiteten i sykehuset maksimalt, og vi har ingen mulighet til å utvide kapasiteten ytterligere uten å bygge nytt. Vi er glad for at styret i Helse Sør-Øst forstår hvilken situasjon vi er i, sier Gjessing.

Færre alternativer

I prosjektinnrammingen som nå er styrebehandlet, har sykehuset utredet framtidig behov innenfor strålebehandling og somatiske døgnplasser. Rapporten beskriver fem ulike alternativer. I styresaken anbefaler Helse Sør-Øst å redusere antall alternativer som tas videre til konseptfasen, til tre alternativer i tillegg til et null-alternativ:

Null-alternativIngen endring i dagens bygningsmasse

Alternativ 1: Utvidelse av somatisk sengekapasitet tilhørende arealer innen poliklinikk, operasjon, dagkirurgi, laboratoriemedisin og bildediagnostikk og ikke-medisinske støttefunksjoner

Alternativ 2: Utvidelse av somatisk sengekapasitet med tilhørende arealer som i alternativ 1, og stråleterapi    

Alternativ 3: Utvidelse av somatiske sengekapasitet med tilhørende arealer som i alternativ 1, og stråleterapi – trinnvis utbygging med prioritering av somatikkbygg

I styremøtet poengterte administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt, at det i praksis er to alternativer som er aktuelle, det vil si alternativ 2 og 3, siden både somatikk- og strålebygg ligger i utbyggingsplanene.

Skal velge hovedalternativ

I første del av konseptfasen skal de ulike alternativene vurderes og rangeres før sykehuset velger et hovedalternativ. Det skal utarbeides et hovedprogram og de økonomiske analysene fra prosjektinnrammingen kvalitetssikres og oppdateres.

I steg 2 av konseptfasen skal hovedprogrammet videreutvikles, og det skal lages et skisseprosjekt av valgt hovedalternativ som gir en mer detaljert plan over rom og areal.

- Vi har allerede hatt flere arbeidsgrupper med bred sammensetning i prosjektinnrammingen. Vi har hatt egne grupper som har tatt for seg kreftsenter og stråleterapi, somatikkbygg, intensiv og overvåkning, kompetanse, og medisinske støttefunksjoner. I konseptfasen vil mange flere medarbeidere bli involvert i arbeidet, sier fagdirektør og prosjektleder for prosjektinnrammingen, Helge Stene-Johansen. 

Når sykehuset nå går videre til konseptfasen, vil arbeidet videre gjøres i tett samarbeid med Sykehusbygg HF som vil ha ansvar for utbyggingen.

Her kan du lese styresaken som er behandlet i Helse Sør-Øst 

Du finner mer informasjon om utbygging av sykehuset på sykehusets internettside