Et viktig skritt videre

Prosjektinnrammingen sykehuset nå har fullført, er første steg mot utbygging på Kalnes. I dag 12. desember har styret i Sykehuset Østfold godkjent «Prosjektinnrammingsrapport for nytt stråle- og somatikkbygg». Nå sendes saken til Helse Sør-Øst for beslutning om å gå videre til neste fase.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 12.12.2022
Sist oppdatert 26.01.2023
Helge Stene-Johansen, Hege Gjessing og Torbjørn Almlid
F.v. Helge Stene-Johansen, Hege Gjessing og Torbjørn Almlid under dagens styremøte på Kalnes.

I prosjektinnrammingen er framtidig behov innenfor strålebehandling og somatiske døgnplasser utredet.

Sykehuset Østfold har allerede betydelige kapasitetsproblemer som følge av en raskt voksende pasienttilstrømming og et høyt overbelegg mye av året, i tillegg til en økende og eldre befolkning.

- Vi har gjort mange endringer for å utnytte kapasiteten i sykehuset maksimalt, og det er svært få utvidelsesmuligheter innenfor dagens bygningsmasse. Det finnes ikke reservearealer til å håndtere økt aktivitet, og vi har ingen mulighet til å utvide kapasiteten uten å bygge nytt, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Planen er at Helse Sør-Øst skal behandle saken i styremøte 10. februar.
- Vi leverer fra oss en grundig prosjektinnrammingsrapport. Prosjektet er gjennomført med bred involvering av brukere, tillitsvalgte og kommunene. Prosjektinnrammingsrapporten gir derfor et godt utgangspunkt for å gå videre til konseptfasen. Nå venter vi på klarsignal fra eieren vår, Helse Sør-Øst, sier styreleder Torbjørn Almlid.

De ulike fasene

Utbyggingen av sykehuset inndeles i faser hvor sykehusets utviklingsplan er førende, sammen med nasjonale og regionale føringer:


 

Beskrivelse av fasene for utbygging: fra utviklingsplan til prosjektinnramming, konseptfase og forprosjekt.

Eget stråletilbud

​I 2016 besluttet styret i Helse Sør-Øst at utbygging av stråleterapikapasitet skal skje desentralt, ved at det etableres nye stråleterapisentre i de sykehusområdene som ikke har dette tilbudet. Sykehuset Østfold fikk grønt lys til å utrede eget strålebehandligstilbud på Kalnes. I tillegg har Sykehuset Østfold en underdekning av somatiske senger. I februar i år ga derfor Helse Sør-Øst sykehuset klarsignal om å starte arbeidet med prosjektinnramming for nytt stråle- og somatikkbygg Kalnes.

Prisøkning på grunn av krigen i Ukraina, pandemien og renteøkningen har ført til at Helse Sør-Øst har måttet gjennomgå alle investeringsplaner for de neste årene. I styremøte i Helse Sør-Øst 22. juni i år, ble det vedtatt at nytt somatikkbygg på Kalnes fortsatt skal ha planlagt oppstart i 2026, mens oppstart strålebygg på Kalnes foreløpig er forskjøvet til 2028.

I tillegg vil sykehusets økonomiske utvikling og rekruttering av nøkkelpersonell være forhold som kan påvirke framdriften i byggeprosjektene.

Seks alternativer

Prosjektinnrammingen skal utrede framtidig behov innenfor strålebehandling og somatiske døgnplasser og beskrive ulike alternativer med definerte funksjoner, aktiviteter, utstyr og kapasitet.

Arbeidet i prosjektinnrammingen har resultert i følgende alternativer:

Null-alternativ Ingen endring i dagens bygningsmasse
Alternativ 1 Bygging av stråleterapi med støtterom
Alternativ 2 Kun somatikkbygg med tilhørende arealer innen poliklinikk, operasjon, dagkirurgi, laboratoriemedisin og bildediagnostikk og ikke-medisinske støttefunksjoner
Alternativ 3 Somatikkbygg og stråleterapi
Alternativ 4 Somatikkbygg og stråleterapi – trinnvis utbygging med oppstart somatikkbygg
Alternativ 5 Somatikkbygg, stråleterapi, administrasjonsbygg, parkeringshus og ny helikopterlandingsplass

Behovet i de ulike alternativene tar utgangspunkt i standard nasjonal framskrivningsmodell, med noen endringer blant annet fordi et stråletilbud vil gi behov for flere sengeplasser.

Den nasjonale framskrivningsmodellen er en standardisert metode for å beregne behov for kapasitet i sykehus i framtiden.

Sluttrapport evaluering av nytt østfoldsykehus, Kalnes. Juni 2020, legges også til grunn når utbygging planlegges. Rapporten beskriver blant annet et større behov for støtterom enn vi har i dag. Etter innspill fra de kliniske miljøene er det valgt å prioritere økning i støtterom i eksisterende sengeområder. For å frigjøre areal til etablering av støtterom (arbeidsplasser, lagerrom) må denne døgnkapasiteten kompenseres i utbyggingsprosjektet.

Konseptfasen

Sykehusbygg HF som eies av alle de fire helseregionene i Norge, skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av alle store byggeprosjekter i sykehus. Sykehusbygg har allerede vært involvert i prosjektinnrammingen, og i konseptfasen vil Sykehusbygg og Sykehuset Østfold jobbe tett sammen.

I konseptfasen steg 1 skal det utarbeides et hovedprogram og de økonomiske analysene fra prosjektinnrammingen kvalitetssikres og oppdateres. De ulike alternativene skal vurdere og rangeres.

I denne fasen skal det gjøres et valg av hovedalternativ basert på disse evalueringskriterier: Tilstrekkelig kapasitet, kvalitet i pasientbehandlingen, robuste fagmiljøer med godt arbeidsmiljø, byggets kvalitet, fleksibilitet og elastisitet, måloppnåelse jfr. Utviklingsplanen for SØ 2022-2037 Litt bedre hver dag, og bærekraft i form av ytre miljø, energibehov, CO2 utslipp.

I steg 2 skal hovedprogrammet videreutvikles, og det skal lages et skisseprosjekt av valgt hovedalternativ som gir en mer detaljert plan over rom og areal.

- Vi har allerede hatt flere arbeidsgrupper med bred sammensetning i prosjektinnrammingen. Vi har hatt egne grupper som har tatt for seg kreftsenter og stråleterapi, somatikkbygg, intensiv og overvåkning, kompetanse, og medisinske støttefunksjoner. I konseptfasen vil vi involvere mange flere medarbeidere i arbeidet, sier fagdirektør og prosjektleder for prosjektinnrammingen, Helge Stene-Johansen. 

Du finner mer detaljert informasjon om prosjektinnrammingen i styrepapirene her ​