Et grundig detektivarbeid

Hva er det som feiler pasienten? Hvorfor blir han dårligere?Nå har Sykehuset  Østfold opprettet enheten Complex Patient Unit, hvor spesialister sammen kan løse medisinske mysterier.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 07.06.2023
Teamet fra Complex Patient Unit

F.v. Seksjonsleder Romy Christensen, døgnområde 11, overlege Saad Aballi, Complex Patient Unit, overlege Peter Holm, avdeling for anestesileger, sykepleier Elise Fiskvik Bye døgnområde 11, overlege David Krohn, nyremedisinsk avdeling, overlege Eirik Tjønnfjord, akuttmedisinsk avdeling og overlege Frode Jordal, kreftavdelingen.

Feberen stiger. En rekke prøver er tatt, pasienten har vært gjennom mange undersøkelser. Men det er ikke mulig å stille en diagnose. Her trengs et grundig medisinsk detektivarbeid, og overlege Saad Aballi samler et team med ulike spesialister. Sammen skal de klare å finne årsaken og den rette behandlingen.

- Det kan være behov for en overlege fra hjerte, lunge eller kreft. Eller en hematolog, revmatolog eller en overlege fra øre-nese-hals.  Her er det viktig å hente inn de riktige spesialistene, sier Aballi.

​Fire senger

Saad Aballi

Saad Aballi

Overlege Aballi fra infeksjonsmedisinsk avdeling har hovedansvaret for den nye enheten Complex Patient Unit (CPU) i sykehuset på Kalnes. Fire senger i døgn 11 er øremerket pasienter som har behov for en tverrfaglig vurdering.

Fra enheten startet opp i januar, har mer enn 20 pasienter blitt henvist hit fra ulike avdelinger.

- De fleste blir fysisk flyttet til vår enhet, men det hender også at pasienter er for syke til å bli flyttet. Da samler vi spesialistene og undersøker pasienten der han eller hun er. Det gjelder for eksempel pasienter som er lagt inn på overvåkning eller intensiv. Pasienter som er innlagt i barne- og ungdomsklinikken, får også tilsyn ved behov, der de er, sier han.

En rekke kriterier

En pasient kan henvises til Complex Patient Unit på bakgrunn av ulike kriterier, men nøkkelkriteriet er at overlegene i avdelingen hvor pasienten er innlagt, må være enige om at pasienten bør henvises til CPU.

Andre kriterier kan være at det ikke er satt en sikker diagnose etter 2-3 dagers utredning, at pasienten re-innlegges flere ganger med uløst problemstilling, uforventet utvikling av infeksjon med ukjent årsak, eller at det er tydelig at dette er en pasient med behov for flere enn to spesialister.

- Det er satt opp en liste med faste overleger jeg kan kontakte i avdelingene i sykehuset, alt etter hvilke behov jeg vurderer at pasienten har, sier Aballi.

En drøm

Hver torsdag samles legene i teamet og sykepleierne i døgn 11 for å få en oversikt over tilstanden til pasientene som er innlagt og for i felleskap legge en plan for pasientene.

-
Å kunne jobbe på denne måten, har vært en drøm i flere år. Det er veldig spennende og motiverende, og her er Sykehuset Østfold tidlig ute, sier Aballi som har jobbet i Sykehuset Østfold siden 1999.

Vant til å lete

At det er en overlege fra infeksjonsmedisinsk avdeling som leder enheten, er ganske naturlig, ifølge overlegen.

- Mens de andre fagområdene i sykehuset ofte er spesialisert rundt ett organ i kroppen, jobber vi annerledes i infeksjonsmedisin. Vi har sjelden ett organ å forholde oss til, og ofte må vi lete etter årsaken til infeksjonen, sier han.

Finner diagnose

At legene i sykehuset samarbeider om en pasient er ikke uvanlig, selv om mange også blir sendt fra spesialist etter spesialist.
- Tverrfaglig samarbeide rundt en diagnose er vanlig, men måten vi arbeider på er helt annerledes. Her systematiserer vi virksomheten rundt noe vi ikke vet hva er, sier han.

Etter at Complex Patient Unit startet opp, har spesialistene funnet en diagnose hos de aller fleste pasientene.

- Vi opplever at både pasienter og fagpersoner er veldig takknemlige når vi finner en diagnose. Det kan bety mye for den videre behandlingen.

Følger opp pasienter

Flere pasienter som henvises til enheten, er allerede under behandling i sykehuset. Det kan være kreftpasienter, organtransplanterte eller andre som er immunsvekket.

- Hos disse pasientene kan forløpet være komplisert og vi kan bidra hvis tilstanden endrer seg og det er vanskelig å finne årsaken, sier han.

Noen pasienter er innlagt i enheten noen dager, andre må bli i noen uker. Overlege Aballi følger pasientene tett.

- Enkelte pasienter må følges opp med timeavtaler på poliklinikk etter innleggelse. Da er det meg de kommer til, slik at jeg kan følge med på om utviklingen går i riktig retning, sier Aballi.​