Enige om utvidelse av akuttmottaket

I styremøtet i dag 18. juni anbefaler styret at Sykehuset Østfold arbeider videre med planlegging av utvidelse av akuttmottaket.  Styret ber om at saken oversendes Helse Sør-Øst for godkjenning av videre prosess og godkjenning av bruk av oppsparte midler til utbyggingen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 18.06.2018
Sist oppdatert 26.01.2023
Skisse utvidelse akuttmottak
Utvidelsen er planlagt ved dagens akuttinngang på Kalnes.

​En prosjektgruppe har vurdert flere alternativer for utvidelse av akuttmottaket på Kalnes. I dag ble det bestemt at styret anbefaler at sykehuset går for alternativ 1. Det vil si en utvidelse av dagens akuttmottak ved akuttinngangen, på omtrent 630 kvadratmeter med en byggekostnad på omtrent 50 millioner kroner.

Blant alternativene som ble vurdert, var det blant annet en forenklet utvidelse som kunne være ferdig bygd i 2020.
- Dette alternativet ville bare dekke deler av behovet i akuttmottaket i dag. For å være trygge på at vi har plass nok til et økende antall pasienter, har vi vurdert at det er nødvendig å bygge større. Det betyr at vi må bruke lenger tid, sier klinikksjef Liv Marit Sundstøl i klinikk for akuttmedisin.

Alternativet som styret nå anbefaler å gå videre med, vil ha en byggeperiode på to år, med planlagt innflytting sommeren 2023.

Bakgrunn
Det har over flere år vært en økende pågang av pasienter til akuttmottaket. Fra januar 2015 har økningen vært på omtrent åtte prosent. I tillegg er liggetiden per dags dato i overkant av 4 timer, mens det i konsept for nytt sykehus ble planlagt med 2 timer.

Da sykehuset ble bygget, var det planlagt at pasientene raskt skulle gjennom akuttmottaket og videre inn i sykehuset.
- Det vi erfarer er at det er riktig å bruke mer tid på pasientene i akuttmottaket. Det betyr at det er flere pasienter der samtidig, og da blir det mangel på plass.  Vi prioriterer å ha erfarne leger i det første møtet med pasientene, som raskt kan stille diagnose og bestemme videre behandling. Når vi arbeider på denne måten får omtrent 40 prosent av pasientene som kommer til akuttmottaket, den hjelpen de trenger der, slik at de slipper å bli innlagt, sier Sundstøl.

Dette har resultert i arealutfordringer i akuttmottaket og økt ventetid for pasientene. Mangel på undersøkelses- og behandlingsrom gir økt tid til hastegradsvurdering og legevurdering, med risiko for redusert pasientsikkerhet. Ventesonen for pasient og pårørende er for liten, og medarbeidere i resepsjonen klarer ikke å håndtere henvendelser på en tilfredsstillende måte.

- Alternativ 1 vil dekke utfordringene til akuttmottaket både for gående og sengeliggende pasienter, sier Sundstøl.  
Utvidelsen vil blant annet gi 9 ekstra undersøkelse/behandlingsrom, tilstrekkelig antall venteplasser for å ivareta pasienter og pårørende, et eget område for blodprøvetaking og flere støtterom.

Helse Sør-Øst må godkjenne alle investeringsprosjekter som overstiger 50 mill. kroner. Saken må derfor sendes Helse Sør-Øst for godkjenning.

Her kan du se hele styresaken som ble behandlet i dag 18. juni

Liv Marit Sundstøl

Klinikksjef Liv Marit Sundstøl