Ekstraordinær innsats

Alle i SØ gjør nå en ekstraordinær innsats i forberedelsene med å ta imot flere pasienter med koronasmitte, og beredskapsledelsen møtes hver dag for oversikt og koordinering. Les om hvordan sykehuset jobber for å møte koronautfordringene.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 23.03.2020
Gang Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold er i gul beredskap som følge av koronaviruset.

​Fokus på godt smittevern 

Sykehuset Østfolds høyeste prioritet er å sikre at alle medarbeidere som jobber med koronapasienter, beskytter seg selv mot smitte. Smittevernavdelingen kurser nå medarbeidere i riktig bruk av smittevernutstyr, og det trenes hver dag på å ta utstyret i bruk.

Forsyningssituasjonen med smittevernutstyr er et område som har høyeste prioritet både hos helsemyndighetene, Helse Sør-Øst og Sykehuset Østfold. Vi har per nå nok verneutstyr, og produksjonen i Kina er på vei opp. Det er ventet en bedre forsyningssituasjon i tiden fremover, og Helse Sør-Øst har blant annet bestilt over 9 millioner munnbind til sykehusene i regionen.

Testing og analysering

Senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset Østfold gjør hver dag en svært viktig jobb med å analysere koronaprøver. Her analyseres prøver for både pasienter innlagt ved Sykehuset Østfold og for pasienter innen spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene i fylket.

Sykehuset Østfold har opprettet et eget korona-testsenter for medarbeidere. Testkapasiteten er begrenset som følge av mangel på testpinner, og hvilke medarbeidere som testes prioriteres nøye hver dag. Det jobbes i alle ledd med å øke testkapasiteten i tråd med retningslinjene fra WHO.

God effekt av medarbeidere i karantene

Karantenebestemmelsene for medarbeidere er strenge, og sykehuset har søndag 378 medarbeidere i karantene. Vi ser vi at karantenereglene allerede har hatt god effekt. Per nå har vi 11 medarbeidere med påvist covid 19-smitte. Få av disse har hatt nærkontakt med andre medarbeidere. Tallene oppdateres daglig. Per nå har koronasituasjonen i liten grad gått ut over pasientbehandlingen i Sykehuset Østfold.

Les mer: Informasjon til media

Pressemøte ved akuttmottaket

Ole Fredrik Lund er avdelingssjef for Klinikk for kirurgi i SØ. Her i møte med pressen.

Legger planer for to scenarioer

Koronaviruset er nytt, og kunnskapen om hva som venter oss er liten. For å gjøre de riktige forberedelsene er det avgjørende å forstå omfanget av hva som vil møte oss og hvilke konsekvenser dette vil få. En intern arbeidsgruppe i Sykehuset Østfold har derfor tatt utgangspunkt i FHIs risikovurdering av 12. mars og veiledning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - om kontinuitetsbemanning. Siden det per nå ikke finnes sikre prognoser, har arbeidsgruppen satt opp to scenarioer: Ett som baserer seg på den siste analysen fra FHI, samt et «worst case-scenario». Sykehuset Østfold legger nå planer for begge scenarioer - både for sykehuset som helhet og for den enkelte avdeling i sykehuset.

Sikre nok arealer

«Handlingsplan koronaberedskap» er en intern handlingsplan i Sykehuset Østfold som beskriver hvordan arealene til sykehuset skal benyttes dersom antallet covid-19-pasienter, øker. Pasienter med covid-19 ligger per nå på isolat på døgnområde 2 eller på intensivavdelingen. Planen beskriver hvilke andre arealer som skal tas i bruk når det ikke finnes mer plass på infeksjonsmedisinsk avdeling. Dette får da konsekvenser for de andre døgnområdene i andre etasje. I barne- og ungdomsklinikken, på intensiv-, og i akuttmottaket gjøres det arealmessige tilpasninger for å sikre godt smittevern, god kapasitet og pasientlogistikk. Bruk av Moss sykehus til ikke-covid-pasienter inngår også i handlingsplanen.

Isolat Sykehuset Østfold

Isloat klargjort for koronapasient i Sykehuset Østfold.

Sikre nok bemanning

I tillegg til godt smittevern er det svært viktig at alle medarbeidere får nok hvile. Sykehuset Østfold oppfordrer alle medarbeidere til å ta godt vare på seg selv - og andre. De fleste avdelinger har redusert sine planlagte behandlinger, og sykehuset har per nå et pasienttilbud som tilsvarer aktivitet som i sommerferien. Dette frigjør medarbeidere som kan stille opp for de som er i karantene, samt gir oss tid til å forberede oss - og konsentrere oss om øyeblikkelig hjelp-pasienter.

Les mer: Sykehuset Østfold i gul beredskap

Interne omdisponeringer vil bli aktuelt dersom myndighetstiltakene mot smittespredning ikke får den effekten vi håper på. HR-avdelingen i sykehuset koordinerer dette arbeidet, slik at vi på denne måten unngår at flere avdelinger planlegger å benytte de samme ressursene - samtidig. Alle avdelinger lager bemanningsplaner for å møte de to scenariene som beskrevet - og som kan iverksettes hvis nødvendig.

Sykehuset Østfold søker i tillegg etter nye medarbeidere, og har flere stillingsannonser for helsepersonell ute. Bemanningsavdelingen har en sentral oppgave i å ha oversikt over eksterne som kan bidra. Stillingsannonsene ligger nå ute på internett og på sykehusets Facebookside. I forrige uke var det registrert om lag 250 søknader, og vi opplever stor interesse fra folk som vil jobbe på sykehuset.

Les mer: Jobbe hos oss?

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold jobber i alle ledd med å møte koronautfordringene.

Sikre nok intensivkapasitet og utstyr

Sykehuset Østfold har 10 intensivplasser, 22 respiratorer, 12 (13) intermediærplasser og 17 postop-plasser. Sykehuset har bestilt nytt utstyr, blant annet overvåkningsutstyr, ventilatorer, sprøytepumper og transportabelt røntgen. Mye av dette har ordinær leveringstid på 6 til 8 uker. Hvis alt må i bruk, er det behov for langt høyere bemanning enn hva som er vanlig i sykehuset. Behov for innkjøp av mer utstyr vurderes i daglige beredskapsmøter.

Ny virkelighet for alle avdelinger 

For å møte koronautfordringene, gjøres det i tillegg viktig arbeid i alle ledd i Sykehuset Østfold. Blant annet har Klinikk for psykisk helsevern på kort tid tilpasset seg en ny virkelighet, og FM og de sentrale stabene er i beredskapsmodus. Oppdragene fra beredskapsledelsen blir raskt ekspedert.

Mandag 23. mars åpnes en egen korona-poliklinikk for medarbeidere i Sykehuset Østfold. Her skal blant annet medarbeidere i karantene få oppfølging og støtte.