Disputerte på akutte helsetjenester

Anestesisykepleier Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen forsvarte denne uken sin doktorgradsavhandling om akutte helsetjenester i kommunen. Sammen med medarbeidere har hun undersøkt pasienters og fastlegers syn på kommunale akutte døgnavdelinger (KAD).

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 10.03.2017
Sist oppdatert 13.03.2017
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Line K. Bragstad, Ann-Chatrin Leonardsen, Knut Stavem, Jan Frich, Patrik Midlöv, Vigdis A. Grøndahl, Lilliana Willadsen del Busso, og Waleed Ghanima.

​KAD-avdelingene er ment som et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som ikke har behov for spesialisttjenester.

Avhandlingen heter "Experiences with decentralized acute healthcare services from different stakeholders' perspectives", og tirsdag gjennomførte Ann-Chatrin L. Leonardsen disputas for graden philosophia doctor (Ph.d) ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.
  
Undersøkelsen har blitt gjennomført blant pasienter utskrevet fra de fem kommunale akutte døgnavdelingene (KAD) i Østfold, samt fastleger fra hele fylket.

 

Phd Ann-Chatrin L. Leonardsen
Phd Ann-Chatrin L. Leonardsen. Foto: Sykehuset Østfold

- Resultatene fra undersøkelsen viser at pasientene er fornøyd med å kunne motta akutte helsetjenester i nærheten av der de bor, i rolige omgivelser og av flinke sykepleiere og leger. Pasientene sammenligner sine opplevelser fra kommunale akutte døgnavdelingene med opplevelser fra tidligere sykehusopphold, og forteller at sykehuset oppleves stressende og at personalet der har liten tid, opplyser Leonardsen. 

Mangel på for eksempel røntgen i de kommunale helsehusene oppleves som en svakhet, men de føler seg likevel trygge og ivaretatt. Resultatene avdekker samtidig forbedringsmuligheter ved for eksempel utskriving og hjemreise.

Fastlegene opplever at pasientene er fornøyde med KAD-tilbudet, men formidler likevel at det er vanskelig å vurdere om pasienten er frisk nok til å legges inn i kommunen, og om avdelingene kan tilby samme kvalitet på diagnostikk og behandling som sykehus. Med kort tid til å vurdere pasienten og til å bestemme seg for hvor de skal sende ham eller henne, føler ikke fastlegene seg like sikre på at tilbudet er et trygt alternativ til sykehusinnleggelse.

- De kommunale akutte døgnplassene kan være et godt alternativ til sykehus for for pasienter i en stabil tilstand, men det er viktig å ta hensyn til fastlegenes tanker om tilbudet ved opprettelse av slike avdelinger, påpeker Leonardsen.

Hovedveileder var professor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (SØ/HIØ), bedømmelseskomiteens administrator førsteamanuensis Line Kildal Bragstad (UiO), disputasleder professor Knut Stavem (UiO), 2. opponent Jan Frich (UiO), 1. opponent professor Patrik Midlöv (Lunds universitet), biveiledere førsteamanuensis Vigdis Abrahamsen Grøndahl (HIØ), Lilliana Willadsen del Busso (HIØ) og førsteamanuensis Waleed Ghanima (SØ/UiO). 

​Fakta
  • Fra 1. januar 2016 ble alle kommuner i Norge pålagt å tilby alle sine innbyggere "øyeblikkelig hjelp døgnopphold". Dette tilbudet er et alternativ til sykehusinnleggelse ved stabile tilstander med kort behandlingstid.
  • Tanken er at pasientene skal få et tilbud om akutte helsetjenester nærmere der de bor, og at kun tilstander som er uavklarte, alvorlige eller har behov for ytterligere utredning, tas hånd om av spesialisthelsetjenesten.
  • Østfold er i en særstilling nasjonalt da et slikt tilbud allerede er etablert ved fylkets fem helsehus /intermediæravdelinger. Plassene kalles kommunale akutte døgnplasser (KAD)
  • Planleggingen og gjennomføringen av prosjektet er gjort i tett samarbeid med kommuneoverleger, leger og personale ansatt på de fem KAD-avdelingene i Østfold. Det er også etablert et samarbeid om videreføring av prosjektet med de samme aktørene