Bedre resultater på nasjonale kvalitetsindikatorer

Visste du at Sykehuset Østfold er blant de beste i landet på å unngå fødselsrifter? Det går frem via nasjonale kvalitetsindikatorer – statistikk som bidrar til å belyse kvaliteten på norske helsetjenester. Les om sykehusets viktigste mål fremover.

Anja Ringnes Nilsen
Publisert 04.03.2020
Sykehuset Østfold Kalnes.
Sykehuset Østfold Kalnes.

Kvalitetsindikatorer er indirekte mål, eller pekepinn, som forteller noe om kvaliteten på norske sykehustjenester. Indikatorene går ut på at man måler kvaliteten ut ifra om lag 100 nasjonale kvalitetsparametere, og målingene gjøres hvert tertial. Kvalitetsindikatorene omhandler et bredt utvalg av behandlinger som gis i sykehus / helseforetak, og er en komplisert liste. For eksempel kan det dreie seg om antall hoftebrudd som blir operert innen 24 timer, fem års-statistikk for overlevelse etter lungekreft, samt antallet igangsatte fødsler.

Tydeliggjør utfordrende områder

Fagdirektør Helge Stene-Johansen ved Sykehuset Østfold forteller at kvalitetsindikatorene tydeliggjør en rekke utfordrende områder for sykehuset.

- Samtidig danner indikatorene grunnlag for at pasientene selv kan sammenligne de ulike helseforetakenes tjenestetilbud. Åpenhet rundt kvalitetsindikatorene er derfor verdifullt både for både pasientene, helsetjenesten og helsemyndighetene, sier Stene-Johansen.

Fagdirektør Sykehuset Østfold.

Fagdirektør Helge Stene-Johansen forteller om bedrede resultater for SØ på nasjonale kvalitetsindikatorer.

- Hvordan scorer Sykehuset Østfold på de nasjonale kvalitetsindikatorene, sammenlignet med andre sykehus?
- På mange områder ligger vi midt på treet, det vil si at flere andre sykehus gjør det både bedre og dårligere enn oss. Men jevnt over er de siste tertialmålingene god lesning for Sykehuset Østfold. Vi ser også en bedring på de fleste kvalitetsparameterne som vi er målt på i løpet av de siste årene, sier Stene Johansen, og legger til:

 - Kvalitetsindikatorene gjør at vi ser tydeligere hvor vi har utfordringer. Ett område som har fått mye negativ oppmerksomhet er det høye antallet korridorpasienter på Kalnes som vi har hatt i perioder. Her ser vi nå en forbedring. Men vi ønsker å score bedre på flere kvalitetsindikatorer, blant annet innen ortopedi. Ortopedi er et utfordrende område for oss i den grad at vi ikke har lykkes med å gjennomføre operasjon av lårbeinsbrudd innen 24 timer, i like stor grad som vi har satt oss som mål, sier Stene-Johansen.

- Viktigst å redusere dødsfall

Avdelingssjef Asbjørn Sorteberg ved ortopedisk avdeling på Kalnes er enig, og forteller at hans avdeling jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring. Blant annet har man gjenopprettet et eget hoftemottak på Kalnes. I tillegg jobber avdelingen for å prioritere hoftebruddspasientene i tråd med de norske retningslinjene.

- Vi forsøker å fokusere på en god og rask behandling, og på den måten bedre resultatene på de kvalitetsindikatorene der arbeidet vårt blir målt. Vårt viktigste mål er nå å redusere 30 dagers-dødeligheten ved hoftebrudd. Ved å operere raskere, gi bedre oppfølging og hindre komplikasjoner, håper vi på å oppnå dette, sier Sorteberg.

 Sorteberg forteller videre at store deler av pasientforløpet foregår ute i kommunene. Ortopediavdelingen ved Sykehuset Østfold håper at 2020 kan åpne for et tettere samarbeid med kommunene, for å sikre et mest mulig likt og forutsigbart opplegg for alle hoftebruddspasienter i Østfold.

Korridorsenger på sykehus

Korridorpasienter er en indikator som tidligere har fått mye negativ oppmerksomhet ved SØ.

Føde-barsel blant de beste i landet

Føde-barsel-avdelingen på Kalnes er blant avdelingene på Sykehuset Østfold som kan vise til svært gode resultater på nasjonale kvalitetsindikatorer. Statistikken viser at avdelingen er blant de beste i landet på å unngå fødselsrifter, og siste måling viser et fødselsrifttall på under én prosent. Avdelingssjef Nina Håland Sørlie og seksjonsoverlege Else M. Uttgaard forteller at kvalitetsindikatorene gir dem noe å strekke seg etter.

- Hos oss trener vi stadig på å bli bedre, blant annet ved å arrangere faste fagdager for medarbeiderne våre. I tillegg jobber alle medarbeidere etter samme modell. Det er blant annet viktig å jobbe med begge hender og «bremse» hodet, slik at siste del av fødselen går langsomt. Å holde et jevnt fokus på dette er svært viktig, og alle nye medarbeidere hos oss får grundig opplæring, sier Håland Sørlie. Kollega Else M. Uttgaard er enig:

 - Fødselsrifter er alvorlig. Vi har som mål å ha færrest mulig av dem, og vil ha statistikken ytterligere ned. For å få til dette jobber vi videre med å identifisere hvor vi glipper og hvordan vi kan forbedre oss, sier Uttgaard, som også peker på at virkemidler som moderne fødselssenger med god kvalitet bidrar positivt for statistikken ved Sykehuset Østfold.

SØ blant de beste på pakkeforløp for kreft

I høst ble det kjent at Sykehuset Østfold er blant de beste helseforetakene i landet på pakkeforløp for kreftbehandling. Hele 81 % av kreftpasientene i Østfold er behandlet innen definert tid, noe som er godt over det nasjonale målet på 70 %. Avdelingsleder for kreftavdelingen på Kalnes, Andreas Stensvold, trekker frem forløpskoordinatorene ved Sykehuset Østfold som den viktigste årsaken til de gode resultatene. I tillegg er man opptatt av å gjøre gode vurderinger fortløpende, samt at avdelingen følger opp kvalitetsindikatorene med interne evalueringer med jevne mellomrom.

- Vi jobber hele tiden for at pasientene skal oppleve bedre flyt i behandlingen. Vi har et velfungerende system for dette, der leger og helsepersonell samarbeider tett. Vi har også tett dialog med Oslo. I tillegg er vi samstemte om at arbeidet med pasienten må ta den tiden det trenger. Dette er vi også åpne om overfor pasienten, noe som nok slår positivt ut på indikatorene for vår del, sier Stensvold.
- Opplever dere kvalitetsindikatorene som utfordrende på noen måte?
- Nei, men av og til kan vi få følelsen av å bli pustet i nakken. Vi er likevel skjønt enige om at det er viktig å ha nasjonale styringsverktøy. Vi jobber hele tiden for å luke ut ting som ikke fungerer, og til dette er indikatorene et viktig virkemiddel, sier Stensvold.

Kvalitetsindikatorer føde-barselavdelingen.

Nina H. Sørlie og Else M. Uttgaard ved føde-barsel-avdelingen på Kalnes jobber stadig for bedrede resultater.

Overlevelse det viktigste satsingsområdet

Fagdirektør Helge Stene-Johansen forteller at bedre score på indikatorene som omhandler såkalt 30-dagers overlevelse etter sykehusopphold, vil være et særlig viktig fokusområde for Sykehuset Østfold i tiden som kommer. Dette er også nedfelt i virksomhetsstrategien til Sykehuset Østfold for perioden 2019 – 2023.

 Siste målte statistikk viser at Sykehuset Østfold ligger under landsgjennomsnittet på denne indikatoren med en overlevelse på 94,8 % mot landsgjennomsnittet som er på 95,25 %. For norske sykehus generelt varierer totaloverlevelsen mellom 94,2 % til 96,3 %.
30-dagers overlevelse betyr i denne sammenhengen alvorlige syke pasienter innen visse diagnosegrupper som er i live 30 dager etter sykehusoppholdet. Siden innflyttingen i nytt sykehus på Kalnes i 2015 har Sykehuset Østfold hatt bedre resultater på dette, dvs at flere pasienter har overlevd 30 dager etter sykehusinnleggelse for diagnosegruppene som SØ måles på, enn tidligere. Men resultatene skal bli bedre.

- Dette er ett av våre fem hovedsatsingsområder, og vi vil øke 30-dagers overlevelsen til et nivå tilsvarende landsgjennomsnittet. Derfor jobber vi nå med å identifisere årsakene til at det er høyere dødelighet etter utskrivelse hos oss. Når dette er gjort skal det iverksettes tiltak, sier Stene-Johansen, og forklarer:

Kvalitetsindikatorer Helsedirektoratet

Kvalitetsindikatorene er et viktig verktøy når Sykehuset Østfold skal sammenligne seg med andre sykehus. (Kilde: Helsedirektoratet)

- Det er mange grunner til at vi ligger under landsgjennomsnittet på nettopp denne indikatoren. I Østfold har vi generelt større folkehelseutfordringer enn landsgjennomsnittet, noe som kan påvirke statistikken negativt. Årsakene er sammensatt – og det kan eksempelvis dreie seg om at vi har flere røykere. I virksomhetsstrategien til Sykehuset Østfold skal vi finne ut mer om hvorfor det er slik - med mål om å finne gode løsninger i samarbeid med kommunene for fremtiden.

- Har Sykehuset Østfold andre viktige mål i forbindelse med kvalitetsindikatorene?
- Ett område som er verdt å nevne er at vi ønsker å gjøre det bedre på ventetider på planlagte undersøkelser. Fra henvisning til behandling ligger vi nå på et snitt på 58 dagers ventetid. Til tross for at vi har forbedret oss, ønsker vi disse tallene ytterligere ned. Vi har satt oss som mål å redusere ventetiden til 55 dager - som også er et nasjonalt mål, avslutter Helge Stene-Johansen.

Les også: Helsedirektoratets nasjonale kvalitetsindikatorer