Anker ikke rettens kjennelse

Rettens avvisning av søksmålet mot fire medarbeidere på nyfødtintensiv vil ikke bli anket. - Vi har fått nye nemdsavgjørelser som gjør at vi ikke lenger mener saken vil skape presedens for sykehusene. Vi har derfor ikke det samme behovet for å få prøvd prinsippet om ulempe gjennom en rettssak, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 15.10.2020
Sist oppdatert 20.09.2022

Hege Gjessing
 

Sykehuset Østfold sitt søksmål mot fire medarbeidere på nyfødtintensiv, skulle vært behandlet i Fredrikstad tingrett i september, men søksmålet ble avvist første dag i retten. Retten begrunnet sin avgjørelse med at Sykehuset Østfold skulle hatt et vedtak i styret før beslutningen om gå til søksmål ble tatt.

Eneste mulighet

Sykehusledelsen er ikke enige i avgjørelsen Tingretten tok, men velger likevel å ikke anke kjennelsen fra Fredrikstad tingrett til Borgarting lagmannsrett.
- Jeg har hele tiden ment at det er beklagelig at vi var nødt til å ta denne saken til retten.  Årsaken var at det ikke finnes noen klagemulighet på avgjørelser fra Tvisteløsningsnemda. Nå har vi fått nye vedtak som har endret forutsetningene i saken, sier Hege Gjessing.

Tilbyr heltid

Utgangspunktet for søksmålet var at fire sykepleiere på nyfødtintensiv krevde økt stillingsprosent da en stilling i seksjonen ble lyst ut våren 2019. Alle fire ble tilbudt 100 prosent stilling, men da med en andel i bemanningsavdelingen. Det vil si at de vil måtte ha noen av vaktene i andre enheter i sykehuset. Dette tilbudet har sykepleierne takket nei til. Sykepleierne brakte deretter saken inn for Tvisteløsningsnemnda hvor de fikk medhold. 

Et viktig prinsipp

Sykehusledelsen mente at nemda ikke kunne ha forstått fullt ut de ulempene vedtaket om å gi sykepleierne fortrinnsrett til stillingen, ville medføre for sykehuset. 

- Det viktige prinsippet for oss er at vi må ha anledning til å tilby 100 prosent stilling i sykehuset og ikke på én enkelt enhet. Hvis vi hadde blitt nødt til å tilby 100 prosent stilling på én enkelt enhet som hovedregel, ville vi ikke klare å sikre forsvarlig bemanning i helgene fordi det ville bli for mange ledige vakter, sier Gjessing. Arbeidstidsbestemmelsene gjør at sykepleiere ikke kan jobbe mer enn hver tredje helg.

Nye avgjørelser i nemnda

Den siste tiden har Tvisteløsningsnemda behandlet flere lignende saker hvor helsepersonell har krevd fortrinnsrett til utlyste stillinger for å øke stillingsprosenten i den enheten hvor de jobber.

I flere av disse sakene har Tvisteløsningsnemda lagt større vekt på ulempene dette vil medføre for virksomheter som er avhengig av å kunne planlegge med en forsvarlig vaktturnus.

- Det er viktig for oss å kunne tilby 100 prosent stilling i sykehuset, og vi mener at bemanningsavdelingen er en god modell. Jeg har fått tilbakemeldinger på at vi kan forbedre opplæringen for å gi trygghet til de som skal ha vakter på andre enheter, og vi vil nå sette i gang et arbeid i samarbeid med tillitsvalgte for å se på bedre modeller og løsninger. Mitt ansvar er også å passe på helheten og sikre at det er trygg og sikker pasientbehandling gjennom hele døgnet og alle ukedager, så derfor må vi være sikre på  at vi har nok bemanning i helger, sier Gjessing.

For de fire sykepleierne det var tatt ut søksmål mot, vil sykehusledelsen ikke gå videre med saken.