- Ingen skal vente lenger enn nødvendig

- Når en pasient med rusproblemer ønsker hjelp og er motivert, må vi handle raskt, sier seksjonsleder og psykologspesialist Kyrre Moen. Denne innstillingen gjør at avdeling for rusbehandling i Sykehuset Østfold, ikke har brutt behandlingsfristen en eneste gang de siste årene.

Anne-Grete Melkerud, Sykehuset Østfold
Publisert 17.10.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
Tekst, brev

​En behandlingsfrist innebærer at pasienten har fått en bindende frist for når helsehjelpen, i form av utredning eller behandling, senest kan starte. Fristen settes på behandlingsstedet, som følger en nasjonal prioriteringsveileder.

Målet for alle avdelinger i norske sykehus, er å ikke bryte fristen for når pasienten skal starte med behandling. Innenfor avdeling for rusbehandling, klarer de å nå målet. I statistikken står de oppført med null fristbrudd, måned etter måned.

- Når en pasient blir henvist hit til oss, betyr det at han eller hun har sittet et sted og ytret et ønske om hjelp. Det er en stor beslutning å ta, og det indikerer at pasienten har en indre motivasjon. Vi vet at motivasjonen er svingende. I vår sammenheng omtaler vi ofte motivasjon som «ferskvare» og følgelig noe som skal behandles deretter ved blant annet at pasienten raskt kommer i gang med behandling, sier Kyrre Moen.

Behandling i nærmiljøet

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske tjenester. I Sykehuset Østfold er behandlingen samlet i avdeling for rusbehandling, med fem polikliniske seksjoner og to døgnbaserte seksjoner rundt i fylket. Moen arbeider som seksjonsleder i sosialmedisinsk poliklinikk i Sarpsborg, som er en av seksjonene som behandler denne pasientgruppen.

Omtrent 80 prosent av behandlingen av pasienter med rusmiddelproblemer og avhengighet i Østfold, foregår poliklinisk, det vil si at de ikke er innlagt. Kun 20 prosent av pasientene har behov for et forsterket tilbud gjennom innleggelse, og da gjerne en kortere periode før de kan fortsette behandlingen i en poliklinikk.

- Vi ønsker å gi pasienten behandling og oppfølging i pasientens nærmiljø, så langt det er mulig. Dette er også i tråd med nasjonal opptrappingsplan innen TSB og psykisk helsevern. Vi samarbeider tett med psykisk helsevern, kommunehelsetjenesten og fastleger for å sikre at pasienten har et trygt og ivaretakende nettverk rundt seg, sier Moen.

Mange unge pasienter

Når en pasient henvises til avdeling for rusbehandling, skal pasientens hjelpebehov vurderes innen 10 dager.
- Vi har tverrfaglige inntaksteam som har møte minst en gang i uka. Da vurderes henvisningene, og fristen for behandling blir satt. Nasjonal prioriteringsveileder er retningsgivende for dette arbeidet. Generelt ligger vi godt innenfor denne fristen når pasienten får første time.

Det er et stort aldersspenn i pasientgruppen som trenger behandling i avdeling for rusbehandling, og begge kjønn er godt representert. Noen er helt ned i 16-17 årsalder, andre er i 80-årene.
- Den største gruppen er unge mennesker fra 19 til 30 år. Det positive er at siden de er så unge, er det fortsatt en stor mulighet for å snu utviklingen, sier Moen.

Trenger tid

Tidsperspektivet innenfor dette fagområdet skiller seg ut fra mange andre områder innen spesialisthelsetjenesten. Her er det et mål å beholde pasienten i behandling.

- Generelt kan vi si at jo lenger vi har pasienten i behandling, desto bedre effekt får den. Vi får tid til å etablere en relasjon som er bygget på tillit, og vi har alltid et håp om at vi skal lykkes – sammen med pasienten, selv om det kan komme tilbakefall, sier Moen.

 

​Fristbrudd

Fristbrudd oppstår når spesialisthelsetjenesten ikke klarer å starte den planlagte utredning/behandlingen innen den fristen rettighetspasienten har fått. Fristen settes av tverrfaglige team som følger en nasjonal prioriteringsveileder.

​Avdeling for rusbehandling i Sykehuset Østfold

Avdelingen består av fem sosialmedisinske poliklinikker; i Askim, Halden, Sarpsborg, Moss og Fredrikstad. Pasienter som har behov og ønske om behandling på grunn av skadelig bruk og avhengighet av rusmidler, blir henvist til disse poliklinikkene.

Avdelingen har også to seksjoner i Sykehuset Østfold Moss; seksjon for avgiftning og kartlegging og seksjon for utredning og behandling. Pasienter som er vurdert i behov av forsterket behandling gjennom døgninnleggelse, kan bli henvist videre hit.