Illustrasjon: Eldre dame får opplæring i bruk av mobiltelefon av en yngre dame

Læring og mestring

Du som pasient eller pårørende har rett på tilbud som fremmer læring og mestring av din helsesituasjon. Dette kan være både individuell og gruppebasert informasjon, veiledning, opplæring, undervisning, ferdighetstrening og erfaringsdeling. Dette kan foregå både i sykehuset, kommunene og gjennom frivillige organisasjoner. Her har vi samlet nyttige ressurser for deg som er tilknyttet Sykehuset Østfold.

Pasient- og brukerorganisasjoner er interesseorganisasjoner som arbeider for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for personer med sykdom og nedsatt funksjonsevne. Disse organisasjonene er landsdekkende og bygd opp rundt individuelle medlemskap, og de har et demokratisk styresett. De spiller en viktig rolle i å bedre kunnskapen til pasienter og pårørende om aktuelle sykdommer, samt sikre pasientenes rettigheter i samfunnet,

Finner du ikke en organisasjon for deg? Spør din behandler, hen vet trolig mer!

Alfabetisk overikt og pasient- og brukerorganisasjoner
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons medlemsorganisasjoner - Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Pårørendealliansen
Kreftforeningen
Hjernerådet 

Kommunen din har et viktig ansvar for å skape og beholde livskvaliteten til innbyggerne sine. De forskjellige kommunene har ulike måter å gjøre dette på, noen har etablert Frisklivssentraler, mens andre har et Lærings- og Mestringssenter. Flere kommuner har også egne kontaktpunkter for pårørende og/eller ulike helseutfordringer.

Her har vi samlet kontaktinformasjon til din kommune:

Aremark

Frisklivssentralen

Fredrikstad

Frisklivssentralen

Halden

Frisklivssentralen 

Hvaler 

Alle helsetjenester 

Indre Østfold kommune (Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad) 

Frisklivssentralen

Marker

Helse og velferd

Psykisk helse og rus

Moss

Frisklivssentralen

Rakkestad

Friskliv, mestring og læring

Råde

Frisklivssentralen ·

Sarpsborg

Lærings- og mestringssenteret

Rus og psykisk helse ·

Skiptvet

Helse og mestring

Vestby

Helse omsorg og sosiale tjenester

Våler

Frisklivssentralen

Forskning viser at sosiale relasjoner er veldig viktig for helsa vår. Viktige bidragsytere til dette er frivillige organisasjoner & lag og foreninger.

Her finner du et utvalg av lenker for å finne frem til noe som er relevant for deg: 

Norges Frivilligsentraler

Norske Kvinners Sanitetsforening

Ung Fritid – Finn fritidsaktiviteter for barn og unge

Selvhjelp Norge – Nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp. 

Ansvarlig for siden er fag- og kompetanseavdelingen i Sykehuset Østfold.

 

Kontakt oss på mestring@so-hf.no

Sist oppdatert 21.03.2024