Samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus

Formålet med denne avtalen er å sikre en tydelig og hensiktsmessig fordeling av oppgaver og ansvar mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ). Avtalen skal være med på å skape forutsigbarhet for partenes planlegging og budsjettering av de oppgavene som hver har ansvaret for. 
 

Lenkene til samarbeidsavtalen og andre samarbeidsavtaler er til tider ustabile og virker ikke. Løsning forventes i løpet av januar. Dersom du har behov for et dokument du ikke får tilgang til send en e-post til: samhandling@so-hf.no​

Samarbeidsavtalen består av en overordnet avtale med 16 tilhørende retningslinjer:​

- Overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og sykehuset, samt mal for protokoll ved uenighet.

Overordnet samarbeidsavtale

Uenighetsprotokoll

- Handler om hvilke oppgaver og tiltak som kommunen og sykehuset skal/kan samarbeide om.

Retningslinje 1

Forslag til endring av oppgavedeling- saksgang/sjekkliste

Anbefalinger om samarbeid SØ-fastleger

- Sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med langvarige behov for sosial-, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Retningslinje 22.1

Veileder for meldingsutveksling

- Pasienten skal få best mulig sammenhengende helsetjeneste, og få klargjort kommunens og SØs ansvar og oppgaver ved en innleggelse. I tillegg skal informasjonsflyten mellom og innenfor behandlings- og omsorgsnivåene sikres, og pasienten skal motta tjenester på beste effektive omsorgsnivå.

Retningslinje 3

Retningslinje for bistandsteam overfor personer med rusmiddelproblemer.

Lokal veileder for tvang etter smittevern loven - hastevedtak​

- Målet er å gi befolkningen et godt tilbud der de bor, og redusere antallet øyeblikkelig hjelp innleggelser. Flere innbyggere skal behandles i kommunehelsetjenesten, og hele eller større deler av pasientforløpet skal foregå i kommunene.

Retningslinje 4

Direkte innleggelse fra akuttmottak SØ til KAD i Østfold

- Sikre en best mulig sammenhengende helsetjeneste, og unngå at det oppstår feil. I tillegg skal informasjonsflyten være effektiv, korrekt og sikker, og pasienten skal motta tjenester på beste effektive omsorgsnivå. Definisjonene på en utskrivningsklar pasient og den kommunale betalingsplikten skal dessuten være klare for begge parter.

Retningslinje 5

5.1 Rutine for samhandling om utskrivning/overføring av pasienter

5.2 Utskrivning av pasient uten trygderettighet

- Sikre felles, målrettet kompetanseheving og faglig informasjonsutveksling.

Retningslinje 6 (pdf.)

Samhandlingskontakter funksjonsbeskrivelse – Helsefellesskapet Østfold (pdf.)

- Målet er at pasienten opplever en mest mulig sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Retningslinje 8

- Sikre helhetlige behandlingsforløp for pasientene i overgangen mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Retningslinje 9

9.1 Sjekkliste for varsling av planlagt nedetid

9.2 Driftsavtale for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling

- Samarbeide om folkehelsearbeidet, og at det helsefremmende og forebyggende arbeidet styrkes.

Retningslinje 10

- Hvordan samarbeidet mellom kommunene og SØ skal organiseres.

Retningslinje 12 (pdf.)

Samhandlingskontakter funksjonsbeskrivelse – Helsefellesskapet Østfold (pdf.)

- SØ plikter å beskrive hvilke tekniske behov den enkelte pasient har, slik at kommunen skaffer til veie de tekniske hjelpemidlene som er nødvendig.

Retningslinje 13

- Styrke kompetansen blant helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten slik at behandlingen kan gjennomføres på laveste effektive omsorgsnivå. Det er i tillegg ønskelig med økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse.

Retningslinje 14

14.1 Søknad om hospitering

14.2 Evalueringsskjema hospitering(hospitant/veileder)

14.3 Attest for gjennomført hospitering

- Blant annet sikre at ansatte i sykehuset og i kommunene benytter system for klager og avvik etter rutiner godkjent av Samhandlingsutvalget.

Retnin​gslinje 16

16.1 Avviksmeldingsskjema

 ​​

Sist oppdatert 15.03.2023