Hospitering

Sykehuset Østfold (SØ) tilbyr allmennleger i Østfold hospitering som gir valgfrie, tellende poeng for videreutdanning og resertifisering til spesialist i allmennmedisin. SØ har av Kurskomiteen i Østfold Lægeforening, fått forhåndsgodkjent en strukturert ukeshospitering for allmennleger.

Hospiteringen varer en uke (5 virkedager) og gir 50 valgfrie poeng (10 poeng pr dag) for videreutdanning og resertifisering til spesialist i allmennmedisin (maks 90 poeng). I tillegg tilbys endaghospitering ved poliklinikk, dagkirurgen eller annen dagbehandling som gir 7 valgfrie poeng (maks 70 poeng). Dnlf's spesialistregler.

  • Allmennleger får øket sin kompetanse
  • Skaper relasjoner mellom fagpersoner i 1. og 2. linjetjenesten
  • Kan effektivisere pasientflyten mellom 1. og 2. linjetjenesten
  • Teller som poenggivende, valgfri aktivitet

Hospiteringsordningene betinger i følge Legeforenings spesialistregler at hospiterende lege er i klinisk allmennpraksis.

Alle utgifter i forbindelse med hospiteringene dekkes av hospitanten.

Etter gjennomført strukturert ukeshospitering signerer avdelingsoverlege/ avdelingssjef på bekreftelsesskjema.

Skjema - bekreftelse på endagshospitering

Skjema - bekreftelse på strukturert ukeshospitering

Ved endagshospitering signerer den legen (hospiteringsverten) du har vært sammen med den dagen.

Det er et ønske fra SØ og praksiskoordinator å få en løpende evaluering av hospiteringsordningene.

Evalueringsskjema

Utfylt skjema sendes samhandlingsavdelingen samhandling@so-hf.no

Interesserte allmennleger kan kontakte avdelingene direkte for flere opplysninger og for å avtale hospitering. Du kan også ta kontakt med samhandlingsavdelingen samhandling@so-hf.no​.
Sist oppdatert 03.05.2023