Fastlegens rolle i pakkeforløp for kreft

Fastlegen skal henvise direkte til et utredningsforløp ved mistanke om kreft. Det skal bidra til bedre forutsigbarhet og trygghet for pasienten.


Det er utarbeidet egne diagnoseveiledere til hvert pakkeforløp, til bruk for fastlegen.

Fastlegen skal henvise til spesialisthelsetjenesten ved mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom. Hvis fastlegen har begrunnet mistanke om kreft skal pasienten henvises direkte til et pakkeforløp for kreft. I diagnoseveilederne er det beskrevet hvilke symptomer og funn som tilsier slik henvisning, og for noen forløp hvilke undersøkelser som eventuelt skal gjennomføres før man henviser til pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten.
 
Den overordnede målsettingen er bedre forutsigbarhet og trygghet for pasientene og rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid. Diagnoseveiledere og pakkeforløp skal også gi bedre forutsigbarhet for fastlegene og bedre samhandlingen mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten.

Her har du informasjon om alle diagnoseveilederene (Helsedirektoratet)

Pakkeforløp for kreft er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig basert og normgivende. Pakkeforløpene er basert på faglige retningslinjer i de nasjonale handlingsprogrammene for kreft. Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. De aller fleste som henvises til Pakkeforløp for kreft vil få avkreftet mistanken om kreft i løpet av utredningen. Pakkeforløpene representerer ikke endring i lovgivning og er ikke en rettighet for pasientene. I pakkeforløpene er det satt opp faglig baserte og differensierte forløpstider som erstatter dagens forløpstider. Forløpstidene i pakkeforløpene skal monitoreres og resultatene skal brukes til forbedringsarbeid i sykehusene. Forløpstidene vil publiseres.

Ved sykehuset Østfold er det opprettet forløpskoordinatorer. Forløpskoordinator skal koordinere forløpet med booking av timer med videre for pasientene fra henvisning er mottatt ved sykehuset og utredning starter. Forløpskoordinator kan kontaktes av både pasient og fastleger.

Her har du en oversikt over forløpskoordinatorer i Sykehuset Østfold

Det er utarbeidet en pasientinformasjonsbrosjyre som fastlegen kan gi til pasienter som henvises til videre utredning i et pakkeforløp for kreft.

Brosjyre fra Helsedirektoratet


Mistanke og begrunnet mistanke

Det er for alle krefttyper utarbeidet faglige kriterier for når det er begrunnet mistanke om en bestemt kreftsykdom som skal medføre at pasienten skal henvises til et pakkeforløp. I mange pakkeforløp er det også beskrevet når det kan oppstå mistanke om en bestemt kreftsykdom, og hvilken filterfunksjon som kan bekrefte eller avkrefte mistanken. Filterfunksjonen er de undersøkelser som kan gjøre mistanken begrunnet. Når en pasient oppfyller kriteriene for begrunnet mistanke, skal pasienten umiddelbart henvises til pakkeforløp - uavhengig av hvilken lege som etablerer den begrunnede mistanken. Den som henviser har ansvar for at pasienten informeres om at det foreligger begrunnet mistanke om kreft og at pasienten henvises til pakkeforløp for kreft, hva dette er og om videre forløp.

Henvisning

Det er viktig å sikre rask og god informasjonsutveksling ved henvisning til pakkeforløp. Rask utredning forutsetter at alle relevante opplysninger om pasienten er tilgjengelige. Det er utarbeidet spesifikke diagnoseveiledere for hver enkelt pakkeforløp.  Det er viktig at du setter deg inn i disse.

De omfatter i tillegg til medisinske opplysninger, informasjon om pasientens sosiale situasjon, eventuelle språklige barrierer, manglende leseferdigheter og eventuelle handikap. Henvisende lege er ansvarlig for at henvisningen til pakkeforløp er i overensstemmelse med de til en hver tid gjeldende standarder, og diagnoseveilederen for det aktuelle pakkeforløpet. Henvisningen skal inneholde beskrivelse av de kriterier som gir begrunnet mistanke om kreft. Eventuell komorbiditet og medisinbruk skal med. Det er viktig at søknaden merkes tydelig med pakkeforløp. Pasienten skal informeres om at det er berettiget mistanke om kreft og at pasienten er henvist til et pakkeforløp.

For prostatakreft er det viktig at MR sjekk liste er utfylt.

Sist oppdatert 03.05.2023