Pasientforløp

I sykehuset får pasientene tjenester fra en rekke ulike fagområder. Det kan være den første undersøkelsen i akuttmottaket, en kirurgisk operasjon, opphold på en sengepost, samtale med psykolog, opptrening med fysioterapeut og videre rehabilitering og pleie i hjemkommunen.

Standardiserte pasientforløp er et verktøy sykehuset benytter for å sikre utredning, behandling og pleie av god kvalitet i hvert ledd i behandlingen og i overgangen mellom leddene. Det er erfaringsvis nettopp i slike overganger at feil, uhell og manglende informasjon skjer hyppigst. Et pasientforløp er en beskrivelse av pasientens gang gjennom helsetjenesten, fra symptomer oppstår, og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer.

Pasientforløpene gir pasienter, pårørende og sykehusets samarbeidspartnere i helsetjenesten forutsigbarhet og oversikt. Helheten blir tydeligere, samtidig som sykehuset ivaretar at pasientene møtes individuelt og ut fra egne behov og ressurser. Derfor har Sykehuset Østfold som mål at 80 prosent av våre pasienter skal møte beskrevne pasientforløp.

Pasientforløp vil du også finne på våre behandlingssider.

Kvalitet i overgangen mellom fagområder

I sykehus får pasientene tjenester fra en rekke ulike enheter. Vårt mål er å sikre god kvalitet og riktig ressursutnyttelse på tjenestene, i hvert ledd og i overgangene mellom leddene. Det er erfaringsvis nettopp i slike overganger at feil, uhell og manglende informasjon skjer hyppigst. Det er her kunnskapsbasert praksis kan danne grunnlaget for nye arbeidsprosesser, behandlingsmåter og tilhørende prosedyrer.

Linjeorganisasjon som tenker prosess

Den tradisjonelle linjeorganisasjonen har utfordringer med å sikre det helhetlige pasientforløpet. Derfor bruker Sykehuset Østfold i tillegg prosessorganisering for i større grad å kunne ivareta helheten. Prosesstenkning vil dermed representere en ny tenkemåte for mange og utfordrer de bestående måter vi tenker omkring pasientbehandling.

Pasientforløpene er også et viktig integrerende element for å ivareta helheten og sikre at alle enheter samarbeider. Sykehuset bruker utvikling av pasientforløp som en metode for kvalitetsforbedring.

Sykehuset Østfold benytter pasientforløp og systematisk prosessforbedring som et virkemiddel for å nå våre mål om:

  • Høy faglig kvalitet i pasientbehandlingen
  • Rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform
  • Å være et sykehus som stadig lærer og forbedrer seg
  • Å handle i samarbeid med kommunene, slik at behandlingstilbudet oppleves som helhetlig og forutsigbart

Våre pasientforløp

 

Sist oppdatert 14.02.2024