Norsk ITP register

Etter initiativ fra Norsk Selskap for Hematologi ble det i 2016 opprettet et kvalitetsregister for immunologisk trombocytopeni (ITP). Sykehuset Østfold står som databehandler med ansvar for drift av registeret, og Helse Nord IKT er ansvarlig for teknisk drift. Målet er at de fleste sykehus i Norge skal inkludere pasienter i Norsk ITP register.

​Norsk ITP-register er et nasjonalt kvalitetsregister, opprettet ved Sykehuset Østfold. Registeret omfatter både barn og voksne. Ved å etablere et kvalitetsregister vil man få god oversikt over hva slags behandling pasientene mottar, effekt av behandling og om pasientene på sikt utvikler noen form for senvirkninger eller komplikasjoner. Det er ønskelig å kartlegge hva slags innvirkning sykdommen og de ulike behandlingene har på pasientenes livskvalitet. For at behandlingstilbudet til pasientene skal bli best mulig, er det behov for bedre kunnskap om hele pasientgruppen.

Kontaktinformasjon vedrørende registeret
Waleed Ghanima Waleed.Ghanima@so-hf.no
Heidi Hassel Pettersen Heidi.Hassel.Pettersen@so-hf.no
Registerets e-postadresse: Nor-itp@so-hf.no

Se på kvaliteten, sikkerheten og effekten av dagens behandling av immunologisk trombocytopeni, samt kartlegge livskvaliteten til pasienter med ITP.

Deltakelse i registeret har ingen innvirkning på behandlingsprosedyrer eller undersøkelser. Dataene som inngår i registeret er en systematisering av opplysninger som vanligvis inngår i din/barnets journal.
Registeret vil inneholde følgende: Personopplysninger, behandlende sykehus, detaljert informasjon om diagnose og behandling, blodprøvesvar og svar på eventuelle benmargsprøver.
Livskvalitet vil bli registrert ved hjelp av et spørreskjema. Dette gjelder kun for pasienter over 18 år. Skjemaet besvares ved når du samtykker til registrering og ellers en gang i året (tilsendt i posten).

Opplysningene blir lagret elektronisk i et eget dataregister som er godkjent av Datatilsynet i henhold til Helseregisterloven.
Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Alle data vil bli behandlet konfidensielt, og alle som arbeider med dataene har taushetsplikt.
Registeret bygges opp med tanke på nøyaktig registrering i mange år fremover, slik at man vil få rikelig med data som kan benyttes i vurderingen av behandlingen hos ITP-pasienter.
Frivillig deltakelse, innsynsrett, endring og sletting av opplysninger
Å bli registrert er frivillig, men det krever informert samtykke. Det betyr at du/dere må undertegne en samtykkeerklæring før vi kan registrere deg/ditt barn i registeret.  Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg/barnet ditt. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert.

Om du samtykker i å delta, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke og kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Det skal ikke påvirke behandlingen du/barnet skal ha.

Når du samtykker på vegne av ditt barn, må dette samtykket fornyes av personen ved fylte 16 år. Når barnet er fylt 16 år, kan det selv bestemme om dataene skal gå ut av registeret.

For å kunne forbedre behandlingen av ITP, kan være aktuelt å starte ulike forskningsprosjekt basert på opplysningene som blir registrert. De enkelte forskningsprosjektene og eventuelle koblinger til andre registre må vurderes av Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og eventuelt godkjennes av Datatilsynet før oppstart.

Forskningsresultatene kan komme andre pasienter til nytte. De vil bli publisert i nasjonale og internasjonale medisinske tidsskrifter. For spesielle forskningsprosjekter kan det være aktuelt å koble informasjon fra registeret med andre offentlige registre som
Norsk pasientregister og Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister.

Alle slike koblinger skal godkjennes av de offentlige instanser som loven krever.

  • Sykehuset Østfold
  • Lovisenberg Diakonale sykehus
  • Bærum sykehus
  • Haukeland Universitetssykehus
  • Oslo Universitetssykehus

Her kommer informasjon om ulike studier som vil bli gjort på data fra Norsk ITP register.

Sist oppdatert 22.11.2022