Gjennomføring

Gjennomføringsfasen varer fra første pasient er inkludert til studiedatabasen er lukket.

Se NorCRINs nettside for legemiddelstudier under «Gjennomføringsfasen».

For legemiddelstudier skal alvorlige, uventede, uønskede medisinske hendelser som er mulig relaterte til utprøvingspreparatet (suspected, unexpected serious adverse reactions, SUSARs) kun sendes til SLV, ikke til REK. Se SOP Rapportering av uønskede medisinske hendelser og bivirkninger

Lenke til SLVs nettside for rapportering i kliniske studier.

Andre alvorlige, uønskede og uventede hendelse som involverer forskningsdeltakere, skal registreres i sykehusets elektroniske forbedringsverktøy Synergi.

Endringer i protokollen og andre prosjektendringer skal følge SOP Protokolltillegg og endringer etter studiestart.

Korrespondanse med SLV/REK, både innsendelse og vedtak, skal sendes til forskningsavdelingen@so-hf.no.​

Prosjektleder for kliniske behandlingsstudier er ansvarlig for å rapportere hvor mange nye pasienter som ble inkludert for hvert helseforetak i studien det foregående året. Forskningsavdelingen vil ta kontakt med prosjektleder for årlig rapportering.

 

Sist oppdatert 07.03.2023