Forskningsgruppe Obstetrikk og kvinnehelse

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Fra venstre: Julia Jønsson Trevor, Hege Hølmo Johannessen, Rebecka Dalbye, Stine Bernitz, Elisabeth Fundingsrud og Britt Helene SkaarUdnæs (Fraværende: Mona Ruud- Woldmo og Katrine Dønvold Sjøborg). 

Navn ArbeidsstedJobbtittelGrad
Stine Bernitz, lederKvinneklinikken, SØJordmorPhd
Rebecka DalbyeKvinneklinikken, SØJordmorPhd
Katrine Dønvold SjøborgKvinneklinikken, SØGynekologPhd
Hege JohannessenAvdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, SØFysioterapeutPhd
Julia TrevorAvdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, SØFysioterapeutPhd kandidat
Assosierte medlemmer 2023   
Elisabeth FundingsrudKvinneklinikken, SØJordmorMSc
Mona Ruud WoldmoKvinneklinikken, SØJordmorMSc
Britt UdnæsKvinneklinikken, SØJordmorRM


Forskningsgruppen driver tverrfaglig forskning innen fødselsomsorg og kvinnehelse.

Forskningsområdene inkluderer blant annet Retningslinjer for vurdering av fremgang i fødsel, Omsorg og behandling av kvinner som har fått skade på endetarmsmuskelen under fødsel, Igangsettelse av fødsel, Omsorg for kvinner i tidlig fase av fødselen, Betydning av fostervanns-mengde, Bekkenbunnsplager og livskvalitet for kvinner med gjennomgått behandling for gynekologisk kreft og Forebygging av allergisk sykdom.

Forskningsgruppen jobber for å integrere forskning og klinisk arbeid. Forskningen sikter å være tverrfaglig og pasientnær, planlagt og gjennomført i tett samarbeid med pasienter og brukere med hensikt å underbygge og forbedre eksisterende retningslinjer for behandling innen obstetrikk og kvinnehelse. 

 

 

The Labour Progression Study (LaPS). En multisenter cluster randomisert studie som undersøkte effekten av en ny retningslinje for å vurdere fremgang i fødsel. Studien er forankret i og finansiert av SØ, og ble gjennomført 2014-2017 ved 14 fødeinstitusjoner i Norge. Studien inkluderer data fra 7277 mor-barn-par og materialet danner grunnlag for 2 Phd løp; et avsluttet og et pågående. Det publiseres fortsatt på materialet.

The Norwegian WHO LCG trial (NORWELCG): Det forberedes oppstart av en stor multisenter cluster randomisert studie med et stepped wedge design for å undersøke effekten av «The Labour Care Guide», LCG, i tråd med WHO sine prioriteringer. LCG er WHO sitt anbefalte verktøy for å overvåke fødsel samt vurdere fremgang i fødsel. Studien er driftet fra og forankret i SØ og finansiert fra Helse Sørøst og SØ. Studien vil foregå på 10 fødeinstitusjoner i Norge (NORBIRTH nettverket) og inkludere i overkant av 23.000 mor-barn-par. Studien vil danne grunnlag for minimum to Phd løp.

SAINT: Multisenterstudie driftet fra OUS, gjennomført i NORBIRTH nettverket hvor KK, SØ er inkludert. Studien sikter å undersøke om effekt av bicarbonat og butylscopolaminebromide(Busckopan) kan øke spontane fødsler hos induserte kvinner. Oppstart inklusjon var primo januar 2023 og studien er finansiert via Forskningsrådet.

Fostervannsstudien:En observasjonsstudie som sikter å undersøke betydningen av fostervannsmengde i aktiv fødsel for neonatalt utfall. Hypotesen er at fostervannsmengde kan gi informasjon om fosterets ressurser intrauterint og dermed være viktig tilleggsinformasjon til den teknologiske fosterovervåkningen som benyttes i dagens praksis. Studien ble startet primo 2023, og finansiert fra SØ forskningsstiftelse, Norsk Perinatalmedisinsk Forening og Den Norske Jordmorforening.

LOPPA: Multisenterstudie og PhD prosjekt som utgår fra SØ. Hovedformål er å optimalisere oppfølging av kvinner med obstetrisk sfinkterruptur på kort og lang sikt og undersøke effekten av konservative tiltak som bekkenbunnstrening blant kvinner med analinkontinens etter fødsel. Studien har mottatt interne forskningsmidler fra SØ og startet januar 2023, og studien vil inkludere pasienter fra SØ, St. Olav og Universitetssykehuset i Nord-Norge.   

LaGynCa: To-senterstudie og PhD prosjekt som utgår fra St. Olavs hospital og NTNU. Hovedformålet er å undersøke forekomst av bekkenbunnsplager, og hvordan eventuelle bekkenbunnsplager påvirker livskvalitet etter gjennomgått behandling for gynekologisk kreft, og å undersøke effekt av konservativ behandling med bekkebunnstrening for disse plagene. Studien har finansiering fra stiftelsen DAM og planlagt oppstart er juni 2023. Pasienter vil rekrutteres og behandles ved St. Olav og SØ.

Prevent Adall: (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in children) er en stor internasjonal studie som ble startet i 2014 for å undersøke om allergisk sykdom kan forebygges, og om det er faktorer tidlig i livet som kan påvirke risikoen for å utvikle allergiske sykdommer og andre folkesykdommer. Studien ledes fra en forskningsgruppe ved Oslo universitetssykehus, i tett samarbeid med Sykehuset Østfold og Karolinska universitetssykehus i Stockholm. Nesten 2400 mor-barn par har deltatt.

Planlagte prosjekter

GenOpp: En utforskende studie med målsetning om å opprette en biobank ved SØ og undersøke om utvalgte biomarkører som er assosiert med urininkontinens også kan være assosiert med sfinkterruptur og bekkenbunnsplager som analinkontinens etter fødsel. Studien vil linkes opp mot data samlet inn i LOPPA studien, og i tillegg rekruttere nye fødende fra SØ. PÅ sikt vil det være aktuelt å slå data fra vår biobank sammen med lignende data samlet inn i Sverige (POPACT studien) og muligens data fra UK Biobank.

SOBER: Det planlegges for opprettelse av et obstetrisk register for SØ: SOBER, med hensikt å benytte allerede innsamlet data i blant annet kvalitetsforbedringsprosjekt med kliniske kvalitetsparametre som avdelingen blir målt på. Det ligger også til rette for forskning med kobling til andre aktuelle registre slik som Medisinsk fødselsregister og nyfødtregisteret. Det er ønskelig å rekruttere studenter i pågående masterløp, jordmødre med mastergrad og leger i spesialisering (LIS) fra avdelingen til prosjekter. Registerets omfang vil legge til rette for større register studier.

The DigiLaCare study: Et digitalt latens fase prosjekt omhandlende omsorg i tidlig fødselsforløp samt en individuell progresjonsalgoritme i fødsel utviklet ved hjelp av artificial intelligence og maskinlæring  i tråd med SØ's forskningsstrategi.  Planlegging og mulig gjennomføring er under vurdering. Det arbeides for tiden med en søknad om forskningsmidler til studien som er planlagt sendt til European Research Council, ERC.


 


Julia Trevor: LOPPA:  Long- term postpartum anal incontinence – Prevalence, risk factors and effekt of conservative management. Ansatt ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering SØ og kandidat ved fakultet for Helsefag ved OsloMet. Hege Hølmo Johannessen er hovedveileder og Rebecka Dalbye er biveileder.

 

Buerengen T, Bernitz S, Øian P, Dalbye R. Association between one-to-one midwifery care in the active phase of labour and use of pain relief and birth outcomes: A cohort of nulliparous women. Midwifery. 2022. Volume 110, July 2022, 103341. https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103341

Gjærum R, Johansen IH, Øian P, Bernitz S, Dalbye R. Associations between cervical dilatation on admission and mode of delivery, a cohort study of Norwegian nulliparous women. Sex Reprod Healthc. 2022 Mar;31:100691. doi: 10.1016/j.srhc.2021.100691. Epub 2021 Dec 16. PMID: 34952402.

Rozsa DJ, Dalbye R, Bernitz S, Blix E, Dalen I, Braut GS, Eggebø TM, Øian P, Sande RK. The effect of Zhang's guideline vs the WHO partograph on childbirth experience measured by the Childbirth Experience Questionnaire in the Labor Progression Study (LaPS): A cluster randomized trial. Acta Obstet Gynecol Scand. 2022 Feb;101(2):193-199. doi: 10.1111/aogs.14298. Epub 2021 Dec 2. PMID: 34859422

Dalbye R, Johannessen H. Two midwives during the second stage of labour to reduce severe perineal trauma. Linked Comment The Lancet. 2022 Mar 26; 399(10331):1203-1205. EPub 2022 Mar 15. doi:10.1016/S0140-6736(22)00381-6

Stafne, Dalbye R, Kristiansen, Hjelle, Salvesen, Mørkved, Johannessen H. Pelvic floor muscle training in pregnancy and prevention on urinary incontinence: A randomised controlled 7- year follow up study. Int Urogynecol J. 2022. Jun;33(6):1557-1565. doi: 10.1007/s00192-021-05028-x. ePub 2021 Dec 22

Dalbye R, Aursund I, Volent V, Moe Eggebø T, Øian P, Bernitz S. Associations between duration of active second stage of labour and adverse maternal and neonatal outcomes: A cohort study of nulliparous women with spontaneous onset of labour. Sex Reprod Healthc. 2021 Dec;30:100657. doi: 10.1016/j.srhc.2021.100657. Epub 2021 Aug 30. PMID: 34482211.

Dalbye R, Gunnes N, Blix E, Zhang J, Eggebø TM, Nistov Tokheim L, Øian P, Bernitz S. Maternal body mass index and risk of obstetric, maternal, and neonatal outcomes: A cohort study of nulliparous women with spontaneous onset of labor. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 October DOI: 10.1111/aogs.14017.

Dalbye R, Blix E, Frøslie KF, Zhang J, Eggebø TM, Olsen IC, Rozsa D, Øian P, Bernitz S. The Labour Progresion Study (LaPS): Duration of labour following Zhang's guideline and the WHO partograph- A cluster randomized trial. Midwifery 2020 Feb;81:102578  DOI: https://doi.org/10.1016/j.midw.2019.102578

Dalbye R, Bernitz S, Olsen IC, Zhang J, Eggebø TM, Rozsa D, Frøslie KF, Øian P, Blix E. The Labor Progression Study: The use of oxytocin augmentation during labor following Zhang's guideline and the WHO partograph in a cluster randomized trial. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019 Sep;98(9):1187-1194. doi: 10.1111/aogs.13629. Epub 2019 Jun 14. PMID: 31017306.

Bernitz S, Dalbye R, Olsen IC, Blix E, Øian P, Eggebø TM Zhang's guidelines vs WHO guidelines for diagnosing labour dystocia - Authors' reply. Lancet. 2019 Aug 17;394(10198):e11. doi: 10.1016/S0140-6736(19)31110-9

Bernitz S, Dalbye R, Zhang J, Eggebo TM, Froslie KF, Olsen IC, et al. The frequency of intrapartum caesarean section use with the WHO partograph versus Zhang's guideline in the Labour Progression Study (LaPS): a multicentre, cluster-randomised controlled trial. Lancet. 2019;393(10169):340-8.

Bernitz S, Dalbye R, Øian, P, Zhang J, Eggebø T.M, Blix E. Study protocol: The Labor Progression study, LaPS - Does the use of a dynamic progression guideline in labor reduce the rate of intrapartum cesarean sections in nulliparous women? A multicenter, cluster randomized trial in Norway. BMC Pregnancy and Childbirth 2017 NOV 13;17(1):370. DOI: 10.1186/S12884-017-1553-8

Wiik J, Værnesbranden MR, Jonassen CM, Staff, AC, Carlsen, K, Granum B, Haugen G, Hedlin G, Hilde K, Jacobsson B, Nilsson S, Nordlund B, Rangberg A, Rehbinder E M, Sengpiel V, Skjerven H, Sundet B, Söderhäll C, Vettukattil R, Sjøborg K. Maternal human papillomavirus infection during pregnancy and preterm delivery, a mother–child cohort study in Norway and Sweden. Acta Obstet Gynecol Scand. 2023;00:1-11. doi:10.1111/aogs.14509

Birgitte Kordt Sundet; Ina Kreyberg; Anne Cathrine Staff; Karin Cecilie Lødrup Carlsen; Karen Eline Stensby Bains; Jens Petter Berg; Berit Granum; Guttorm Haugen; Gunilla Hedlin; Christine Monceyron Jonassen; Live Solveig Nordhagen; Björn Nordlund; Eva Maria Rehbinder; Knut Rudi; Corina Silvia Rueegg; Katrine Dønvold Sjøborg; Håvard Ove Skjerven; Cilla Söderhäll; Riyas Vettukattil; Meryam Sugulle. The effect of nicotine-containing products and fetal sex on placenta-associated circulating midpregnancy biomarkers Biology of Sex Differences - BOSD-D-21-00113R1 - [EMID:f8472484812772db]

Magdalena R Værnesbranden, Johanna Wiik, Katrine Sjøborg, Anne Cathrine Staff, Kai-Håkon Carlsen,  Karin C Lødrup Carlsen, Guttorm Haugen, Gunilla Hedlin, Katarina Hilde, Björn Nordlund, Camilla F Nystrand, Anbjørg Rangberg, Eva Maria Rehbinder, Knut Rudi, Corina Silvia Rueegg,Yvonne Sandberg, Sigrid Sjelmo,Håvard O Skjerven, Cilla Söderhäll, Riyas Vettukattil, Christine M Jonassen. Maternal Human Papillomavirus Infections during Pregnancy in a Nordic Mother-Child cohort study. Submitted Journal of Infectious Diseases Oct 2020.

Katarina Hilde, Karin C. Lødrup Carlsen, Kai-Håkon Carlsen, Karen Eline Stensby Bains, Berit Granum, Hrefna Katrín Gudmundsdóttir, Gunilla Hedlin, Christine Monceyron Jonassen, Ina Kreyberg, Marissa LeBlanc, Live Nordhagen, Björn Nordlund, Eva Maria Rehbinder, Knut Rudi, Katrine Sjøborg, Håvard Ove Skjerven, Cilla Söderhäll, Anne Cathrine Staff, Riyas Vettukattil, Magdalena R. Værnesbranden, Johanna Wik, Guttorm Haugen. Fetal thoracic- and lung size and their relation to fetal size and pulmonary artery blood flow. Journal of Ultrasound in Medicine, Jun 2021.

Sundet BK, Kreyberg I, Staff AC, Carlsen KCL, Bains KES, Berg JP, Granum B, Haugen G, Hedlin G, Jonassen CM, Nordhagen LS, Nordlund B, Rehbinder EM, Rudi K, Rueegg CS, Sjøborg KD, Skjerven HO, Söderhäll C, Vettukattil R, Sugulle M. The effect of nicotine-containing products and fetal sex on placenta-associated circulating midpregnancy biomarkers. Biol Sex Differ. 2022 Jul 15;13(1):39. doi: 10.1186/s13293-022-00443-1. PMID: 35841068; PMCID: PMC9284818.

Oda C. L. Carlsen, Hrefna K. Gudmundsdóttir, Randi Bertelsen, Karin C. L. Carlsen, Kai-Håkon Carlsen, Berit Granum, Guttorm Haugen, Gunilla Hedlin, Christine M. Jonassen, Linn Landrø, Caroline-Aleksi Olsson Mägi,  Björn Nordlund, Katrine Sjøborg, Håvard O. Skjerven, Anne Cathrine Staff, Cecilie Svanes, Cilla Söderhäll, Riyas Vettukattil, Eva Maria Rehbinder. Physical activity in pregnancy; a Norwegian-Swedish mother-child birth cohort study Accepted AJOG Global Reports Dec 2020.

Olsson Mägi CA, Bjerg Bäcklund A, Lødrup Carlsen K, Almqvist C, Carlsen KH, Granum B, Haugen G, Hilde K, Lødrup Carlsen OC, Jonassen CM, Rehbinder EM, Sjøborg KD, Skjerven H, Staff AC, Vettukattil R, Söderhäll C, Nordlund B.  Allergic disease and risk of stress in pregnant women: a PreventADALL study. ERJ Open Res. 2020 Oct 13;6(4):00175-2020. doi: 10.1183/23120541.00175-2020.

Skjerven HO, Rehbinder EM, Vettukattil R, LeBlanc M, Granum B, Haugen G, Hedlin G, Landrø L, Marsland BJ, Rudi K, Sjøborg KD, Söderhäll C, Staff AC, Carlsen KH, Asarnoj A, Bains KES, Carlsen OCL, Endre KMA, Granlund PA, Hermansen JU, Gudmundsdóttir HK, Hilde K, Håland G, Kreyberg I, Olsen IC, Mägi CO, Nordhagen LS, Saunders CM, Skrindo I, Tedner SG, Værnesbranden MR, Wiik J, Jonassen CM, Nordlund B, Carlsen KCL. Skin emollient and early complementary feeding to prevent infant atopic dermatitis (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial. Lancet. 2020 Mar 21;395(10228):951-961. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32983-6. Epub 2020 Feb 19. Erratum in: Lancet. 2020 Mar 21;395(10228):e53. PMID: 32087121.

Rehbinder EM, Advocaat Endre KM, Lødrup Carlsen KC, Asarnoj A, Stensby Bains KE, Berents TL, Carlsen KH, Gudmundsdóttir HK, Haugen G, Hedlin G, Kreyberg I, Nordhagen LS, Nordlund B, Saunders CM, Sandvik L, Skjerven HO, Söderhäll C, Staff AC, Vettukattil R, Værnesbranden MR, Landrø L; study group, Carlsen MH, Lødrup Carlsen OC, Granlund PA, Granum B, Götberg S, Hilde K, Jonassen CM, Nygaard UC, Rudi K, Skrindo I, Sjøborg K, Tedner SG, Wiik J, Winger AJ. Predicting Skin Barrier Dysfunction and Atopic Dermatitis in Early Infancy.  J Allergy Clin Immunol Pract. 2020 Feb;8(2):664-673.e5. doi: 10.1016/j.jaip.2019.09.014. Epub 2019 Sep 27. PMID: 31568931.

Ina Kreyberg, Katarina Hilde, Karen Eline S. Bains, Kai-Håkon Carlsen, Berit Granum, Guttorm Haugen, Gunilla Hedlin, Christine M. Jonassen, Live S. Nordhagen, Björn Nordlund, Corina S. Rueegg, Katrine D. Sjøborg, Håvard O. Skjerven, Anne C. Staff, Riyas Vettukatil, Karin C. Lødrup Carlsen. Snus in pregnancy and infant birth size; a mother-child birth cohort study. ERJ Open Res. 2019 Dec 2;5(4):00255-2019. doi: 10.1183/23120541.00255-2019. PMID: 31803771; PMCID: PMC6885591.

E. M. Rehbinder, MD *A. J. Winger, L. Landrø, MD, PhD, A. Asarnoj, MD, PhD,T. L. Berents, MD, PhD, KH. Carlsen, Professor emeritus, MD, PhD G. Hedlin, Professor, MD, PhD, C. M. Jonassen, Professor, PhD, B. Nordlund, RN, PhD, L. Sandvik, PhD,H. O. Skjerven, MD, PhD, C. Söderhäll, PhD, R. Vettukattil, MBBS, PhD, K Sjøborg, MD, PhD, AC.Staff, Professor, MD, PhD, S. G. Tedner, MD, M. R. Værnesbranden, MD, J. Wiik, MD, K. C. L.Carlsen, Professor. Dry skin and skin barrier in early infancy. Br J Dermatol. 2019 Jul;181(1):218-219.

Kreyberg I, Bains KES, Carlsen KH, Granum B, Gudmundsdóttir HK, Haugen G, Hedlin G, Hilde K, Jonassen CM, Nordhagen LS, Nordlund B, Sjøborg KD, Skjerven HO, Staff AC, Söderhäll C, Vettukatil RM, Lødrup Carlsen KC. Stopping when knowing – use of snus and nicotine during pregnancy in Scandinavia. ERJ Open Res. 2019 Apr 8;5(2): 00197-2018. eCollection 2019 Apr

Endre KMA, Rehbinder EM, Carlsen KL, Carlsen KH, Gjersvik P, Hedlin G, Jonassen CM, LeBlanc M, Nordlund B, Skjerven HO, Staff AC, Söderhäll C, Vettukattil R, Landrø L; study group. Maternal and paternal atopic dermatitis and risk of atopic dermatitis during early infancy in girls and boys. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 Jul 15. S2213-2198(19)30613-0.

Carlsen KCL, Rehbinder EM1,  Skjerven HO, Carlsen MH, Fatnes TA, Fugelli P, Granum B, Haugen G, Hedlin G, Jonassen CM, Landrø L Lunde J, Marsland BJ,  Nordlund B, Rudi K, Sjøborg K, Söderhäll C, Staff AC, Vettukattil R, Carlsen KH. Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in Children - the PreventADALL study. Allergy. 2018 Oct;73(10):2063-2070. doi: 10.1111/all.13468. Epub 2018 Jun 19. PMID: 29710408.​


Sist oppdatert 25.05.2023