Forskningsgruppe anestesi, intensiv og operasjon (AIO)NavnArbeidsstedJobb tittelAkademisk tittel
Brita Fosser Olsen

Intensivavdelingen

Høgskolen i Østfold

Intensivsykepleier

Forsker

Førsteamanuensis

Klara FribergIntensivavdelingenIntensivsykepleierStipendiat
Mette NikolaisenIntensivavdelingenIntensivsykepleierStipendiat
Jan Sverre VamnesAvd. for anestesilegerAnestesilegeForsker
Agnete Prydz Avd. for anestesilegerAnestesilege PhD
Marie SørenstuaAvd. for anestesilegerAnestesilegeStipendiat
Grethe HeitmanAvd. for anestesilegerAnestesilegeStipendiat
Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Operasjonsavdelingen

Høgskolen i Østfold

Anestesisykepleier

Forsker

Professor

Anne Mette NygaardHøgskolen i ØstfoldIntensivsykepleierFørsteamanuensis
Vivian NystrømHøgskolen i ØstfoldIntensivsykepleier
Stipendiat
​Anne Karine Roos​
​Intensivavdelingen
​Sykepleier/ Rådgiver
​MSc

 

Fokuset i forskningsgruppen omhandler forskning knyttet til fagområdene anestesi, intensiv og operasjon. Dette er fagområder som behandler pasienter som enten er akutt og kritisk syke, som har en forverring av kronisk sykdom, eller som gjennomgår kirurgi eller anestesi.

 

 

ExTraSim. Hensikten er å studere implementering av manuell aortakompresjon iblant annet Etiopia, Brasil, Madagaskar og Norge, for å redusere maternell mødredødelighet  

AIMS. Automatisk datahøsting i skjæringspunktet med klinisk observasjon. Undersøker anestesipersonelles perspektiver på automatiske datahøsting

LEIRUS. Undersøker leiringsrelatert smerte, ubehag og funksjonsnedsettelse etter laparoskopisk kirurgi                   i Trendeleburgs leie

Integrating safety culture and work envirionment: Empirical investigations of levels and mechanisms in Norwegian health care. Undersøker pasientsikkerhetskultur i sykehus

Quality in prehospital services; Observations, assessments, triage and interventions in ambulance services and the effect on the trauma patient's outcome. Undersøker håndtering av traumepasienter prehospitalt

Digitale verktøy innen spesialsykepleie. Gjør kvalitative intervjuer ved akuttmottak, medisinsk overvåkning, operasjon, anestesi, intensive og postoperativ avdeling

Kartlegging av komplikasjoner ved og indikasjon for perifere venekateter-innleggelser i sykehus. Her er også en masterstudent i klinisk sykepleie, anestesisykepleie delaktig

Sammenligning av muskelrelaksantia og spray ved intubasjon - en randomisert kontrollert studie om ubehag. Her er også to masterstudenter i klinisk sykepleie, anestesisykepleie delaktig

Follow-up of intensive care unit patients after intensive care unit discharge. Hensikten er å bygge opp forskning og studere temaet oppfølging av intensivpasienter.

Symptoms, Vital Signs and Their Effects on Functioning and Quality of Life in Intensive Care Patients. Studerer flere utfallsmål det første året hos pasienter som har vært innlagt på intensivavdelinger

Survival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUs. Studerer Covid-data fra pasienter på norske intensivavdelinger

The CAPTAIN study. Studien har derfor som formål å identifisere hvordan det går med pasienter som legges inn på intensiv med Acute Respiratory Distress Syndrome utløst av samfunnservervet lungebetennelse og traume

ISBAR som verktøy for rapport mellom postoperativ avdeling og døgnområde. Hensikten er å evaluere bruken av ISBAR i rapporteringen med tanke på om noe kan forbedres

Temperatur hos opererte pasienter. Hensikten er å undersøke i hvilken utstrekning hypotermi forekommer, samt undersøke om hypotermi forekommer hyppigere i f.eks. noen pasientgrupper eller aldersgrupper enn i andre

Sykepleie til pasienter på enerom. Formålet er å beskrive hva slags erfaringer sykepleiere på medisinske og kirurgiske døgnområder har med å ivareta pasienter på enerom; av hvordan sykepleietjenesten best kan tilrettelegges for å ivareta pasienter på enerom, og beskrive hvilke erfaringer sykepleiere har med digitale løsninger

Implications of robotic surgery on operating room nurses' roles and responsibilities, and on patient experiences and outcomes- the ROBOUT study. Et doktorgradsprosjekt som skal studere forhold rundt bruk av robot-kirurgi

Posttraumatic stress symptoms and importance of hope in intensive care unit patients during the first year after intensive care unit admission. Et doktorgradsprosjekt som studerer posttraumatisk stress symptomer det første året etter intensivopphold, samt betydningen av håp

Patient reported symptoms the first week after intensive care unit discharge and up to hospital discharge. Et doktorgradsprosjekt som kartlegger multiple symptomer hos tidligere intensivpasienter på sengepost, samt fysiske, psykiske og kognitive plager dagen de skrives ut

Ultrasound guided nerve blocks within the thoracolumbar area for better postoperative analgesia. Et doktorgradsprosjekt som sammenlikner tradisjonell smertebehandling versus ulike nerveblokader og effekt på postoperativt forbruk av opiater, smerte og kvalme

Implementation and evaluation of obstetric shock index and external aortic compression to reduce severe postpartum hemorrhage. Et doktorgradsprosjekt som studerer implementering av obstetrisk sjokk-indeks, samt håndtering av postpartumblødning

Effectiveness and clinical outcomes of decentralized acute healthcare services versus hospital- a randomized controlled trial. Et doktorgradsprosjekt som studerer kvalitet og effektivitet ved akuttinnleggelse ved kommunale akuttavdelinger versus på sykehus

 


Klara Friberg. Posttraumatic stress symptoms and importance of hope in intensive care unit patients during the first year after intensive care unit admission

Mette Kure Nikolaisen. Patient reported symptoms the first week after intensive care unit discharge and up to hospital discharge

Maria Sørenstua.  Ultrasound guided nerve blocks within the thoracolumbar area for better postoperative analgesia

Grete Heitman.  Implementation and evaluation of obstetric shock index and external aortic compression to reduce severe postpartum hemorrhage

Vivian Nystrøm. Effectiveness and clinical outcomes of decentralized acute healthcare services versus hospital- a randomized controlled trial

 

 

Friberg FF, Nilsson H, Leonardsen ACLL. When disaster strikes: A cross-sectional study on staff recall and the use of staff recall systems during mass patient influx at Norwegian emergency primary health care centers. BMC Emerg Med. 2023;23(25). doi:10.1186/s12873-023-00802-0

Leonardsen ACL, Grøndahl V, Helgesen AK, Bååth C, Hardeland C. Patient-centredness in digital primary healthcare services- a systematic scoping review. Healthcare. 2023;  11(9). doi: 10.3390/healthcare11091296

Leonardsen ACL, Hardeland C, Helgesen AK, Bååth C, DelBusso L, Grøndahl VA. The use of robotic technology in the healthcare of older people- a systematic review. Healthcare. 2023;11(6):904.  https://doi.org/10.3390/healthcare11060904

Sørenstua M, Zantais N, Vamnes JS, Ræder J, Leonardsen ACL. Reply to letter to editor regarding 'Variable Anterior Spread of Local Anesthetic after Erector Spinae Plane Block (ESPB): Time to Turn the Spotlight on the 'Retro-SCTL space'.Regional Anesth Pain Med. 2023.http://dx.doi.org/10.1136/rapm-2023-104392

Wevling AB, Olsen BF, Nygaard AM, Heiberg T. Knowledge and Awareness of Non-Technical Skills Over the Course of an Educational Program in Nursing-A Repeated Cross-Sectional Study. Advances in Medical Education and Practice. Volume 2023:14 Pages 31-41 https://doi.org/10.2147/AMEP.S379341
Sist oppdatert 24.05.2023