Forskningsgruppe infeksjonsmedisin, mikrobiologi og smittevern i Østfold

Bilde av Øystein Simonsen, Jetmund Ringstad, Sara Debes, Christine Jonassen og Jon Birger Haug
Fra venstre bak er Øystein Simonsen og Jetmund Ringstad, i midten er Sara Debes og Christine Jonassen. Foran Jon Birger Haug


Forskningsgruppens fokus er bredt, siden hele tre fagområder er representert. Infeksjonsmiljøet er relativt lite og et samarbeid er naturlig på flere måter, blant annet har mikrobiologi felles interesser med de øvrige to om lokal epidemiologisk forskning på mikrobe- og resistensforhold. Infeksjonsmedisin deltar i multisenter Covid-19 forskningsprosjekter. Mikrobiologi har også felles prosjekter rettet mot enkeltmikrober (streptokokker) med seksjon genteknologi. Bruk av blodprøven prokalsitonin for bedre diagnostikk og reduksjon av resistensdrivende antibiotika er et felles fokus for infeksjonsmedisin og smittevern. Smittevern deltar også i flere prosjekter med primærmedisinske miljøer, som følge av tett samhandling med kommunene innen smittevern og antibiotikastyring. 

 

Navn

Rolle

Tittel

Sara Foss Debes

Leder

MD, PhD, spesialist i medisinsk mikrobiologi

Jon Birger Haug

Medlem

MD, PhD, spesialist i infeksjonssykdommer

Jetmund Ringstad

Medlem

MD, PhD, avd. sjef for infeksjonsmedisinsk avdeling, spesialist i infeksjonssykdommer

Øystein Simonsen

Medlem

MD, PhD-kandidat, spesialist i infeksjonssykdommer

Astri Lervik Larsen

Medlem

MD, avdelingssjef for avdeling for smittevern, spesialist i medisinsk mikrobiologi

Ingrid Christensen

Medlem

MD, PhD, kommuneoverlege Moss Kommune

Kristine Aarberg Lund

Medlem

MD, spesialist i infeksjonssykdommer

Anbjørg Rangberg

Medlem

MSc, Molekylærbiolog, Molekylærbiologi forsknings-og kompetansegruppe.

Jon Birger Haug er medveileder i Nicolay Harbin (Antibiotikasenteret for primærmedisin, UiO) sitt doktorgradsprosjekt; Promoting prudent antibiotic use in primary care institutions – a Norwegian nation-wide antibiotic quality improvement program (tre artikler er publisert).

 

Birgitte Bekker Trinborg, molekylærbiolog ved Senter for laboratoriemedisin, seksjon genteknologi og infeksjonsserologi, er Phd stipendiat ved NMBU. Hennes prosjekt er et underprosjekt innen det internasjonale forskningsprosjektet PreventADALL. I sitt prosjekt undersøker Birgitte Bekker Trinborg betydningen av tarmvirus for utvikling av kroniske sykdommer hos spedbarn.

 

Anbjørg Rangberg planlegger oppstart av doktorgradsprosjekt innen Primær immun trombocytpeni (ITP) i løpet av 2024. Veileder Lamya Garabeth.

 

To stipendiater disputerte i 2023;

 

Sara Foss Debes, Senter for Laboratoriemedisin, seksjon genteknologi/infeksjonsserologi og bakteriologi

(hovedveileder: Susanne Dudman Gjeruldsen, FHI).

 

Ingrid Christensen, Avdeling for smittevern (hovedveileder: Jon Birger Haug).

MIKROBIOLOGI

 

Prosjekt, pågående

 

Planlagt publikasjon:

Kasuistikk og review av overlevende etter Clostridium sordelli infeksjon. Samarbeid mellom anestesiavdelingen, infeksjonsmedisin, gynekologisk avdeling og mikrobiologi, SØ.

 

NorEPIS – (Norwegian Enhanced Paediatric Immunisation Surveillance Network) er et forskningsnettverk for sykdommer som forebygges med vaksinasjon. Hensikten med nettverket er å bidra i oppfølging av effekt og sikkerhet av vaksiner innført i norsk barnevaksinasjonsprogram og kartlegge behov for nye vaksiner. NorEPIS er et samarbeidsprosjekt med deltakere fra Folkehelseinstituttet, Oslo Universitetssykehus Ullevål, Akershus Universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Stavanger Universitetssjukehus og Sykehuset Østfold Kalnes.

Bioingeniør Cecilie Blomberg Larsen ved Seksjon genteknologi og infeksjonserologi er i ferd med å avslutte sitt mastergradsprosjekt i molekylærbiologi Etablering av metode for helgenomsekvensering av enterovirus A-D. Prosjektet utføres ved seksjon genteknologi og infeksjonserologi ved Sykehuset Østfold. Prosjektet har som mål å etablere metode for helgenomsekvensering av humane enterovirus, spesies A-D, på sekvenseringsplattformene Ion Torrent og Nanopore MinION. Det legges også vekt på mulighet for typing av enterovirus som en del av helgenomsekvenseringen

 

 

 

INFEKSJONSMEDISIN

Prosjekt, pågående

Infeksjonsavdelingen deltar i WHO-Covid 19 Solidarity Trial – en multisenterstudie av ulike medikamentelle behandlinger for sykehusinnlagte med koronasykdom. 
Overlege Saad Aballi er kontaktperson ved SØ.

Videre deltar overlege Kristine Lund i oppfølgingsstudien PROLUN der lungefunksjonen hos Covid-19 pasienter undersøkes.

Infeksjonsmedisin, i samarbeid med seksjon bakteriologi, gir råd til sykehuslegene om antibiotikabehandling og utredning ved nye tilfeller av positive blodkulturer, der data registreres med tanke på et forskningsprosjekt.

 

 

SMITTEVERN

Prosjekter, pågående

 

Planlagt publikasjon:

Hospital toilets and drainage system as a potential reservoir for nosocomial transmission of multidrug-resistant Klebsiella oxytoca species complex.

Larsen AL, Pöntinen AK, Pedersen T, Sundsfjord A, Guleng AD, Haug JB and Samuelsen Ø

 

Mastergradsprosjekt: Farmasøyt Stefan Miljojkovic: «Klinisk regelsett for identifisering av risikopasienter og oppfølging av klinisk farmasøyt.» Planlagt oppstart i 2024. Hovedveileder Yvonne Gerd Andresson, Sykehusapotekene HF. Medveiledere Kristin Fladstad Heier og Jon Birger Haug, Avd. for smittevern.

MIKROBIOLOGI

Tidsskriftsartikler

 

 1. Brucellose med akutt artritt og positiv blodkultur [Brucellosis with acute arthritis and positive blood culture].

Bruvoll M, Leirvik MJ, Holte K, Feruglio SL, Kanestrøm A.

Tidsskr Nor Laegeforen. 2022 Nov 21;142(17). Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.22.0293. PMID: 36416659.

 

 1. Antibiotikadosering – teori og praksis.

Fjeld H, Kjeldstadli K, Steinbakk M.

Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Sep 28;140(13). doi: 10.4045/tidsskr.19.0450. Print 2020 Sep 29.

 

Internasjonale tidsskrift

 

 1. Antibiotic Consumption in a Cohort of Hospitalized Adults with Viral Respiratory Tract Infection.

Debes S, Haug JB, De Blasio BF, Lindstrøm JC, Jonassen CM, Dudman SG.

Antibiotics (Basel). 2023 Apr 20;12(4):788. doi: 10.3390/antibiotics12040788. PMID: 37107150; PMCID: PMC10135008.

 

 1. Genomic epidemiology of Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis strains causing invasive disease in Norway during 2018.

Kaci A, Jonassen CM, Skrede S, Sivertsen A, Norwegian Study Group on Streptococcus dysgalactiae, Steinbakk M, Oppegaard O.

Front Microbiol. 2023 Apr 17;14:1171913. doi: 10.3389/fmicb.2023.1171913. PMID: 37485526; PMCID: PMC10361778.

 

 

 1. The burden of respiratory syncytial virus in children under 5 years of age in Norway.

Havdal LB, Bøås H, Bekkevold T, Kran AB, Rojahn AE, Størdal K, Debes S, Døllner H, Nordbø SA, Barstad B, Haarr E, Fernández LV, Nakstad B, Inchley C, Flem E.

J Infect. 2022 Feb;84(2):205-215. doi: 10.1016/j.jinf.2021.12.008. Epub 2021 Dec 11. Erratum in: J Infect. 2023 Apr;86(4):420. PMID: 34906596.

 

 1. The burden of hospital-attended influenza in Norwegian children.

Bøås H, Bekkevold T, Havdal LB, Kran AB, Rojahn AE, Størdal K, Debes S, Døllner H, Nordbø SA, Barstad B, Haarr E, Vázquez Fernández L, Nakstad B, Leegaard TM, Hungnes O, Flem E; Norwegian Enhanced Pediatric Immunisation Surveillance (NorEPIS) Network. Front Pediatr. 2022 Sep 7;10:963274. doi: 10.3389/fped.2022.963274. PMID: 36160779; PMCID: PMC9491848.

 

 1. Risk factors associated with severe disease in respiratory syncytial virus infected children under 5 years of age.

Havdal LB, Bøås H, Bekkevold T, Bakken Kran AM, Rojahn AE, Størdal K, Debes S, Døllner H, Nordbø SA, Barstad B, Haarr E, Fernández LV, Nakstad B, Inchley C, Flem E.

Front Pediatr. 2022 Aug 30;10:1004739. doi: 10.3389/fped.2022.1004739. PMID: 36110112; PMCID: PMC9468371.

 

 1. Clinical Outcome of Viral Respiratory Tract Infections in Hospitalized Adults in Norway: High Degree of Inflammation and Need of Emergency Care for Cases With Respiratory Syncytial Virus.

Debes S, Haug JB, de Blasio BF, Lindstrøm JC, Jonassen CM, Dudman SG.

Front Med (Lausanne). 2022 Apr 29;9:866494. doi: 10.3389/fmed.2022.866494. PMID: 35572955; PMCID: PMC9102159.

 

 1. Etiology of viral respiratory tract infections in hospitalized adults, and evidence of the high frequency of prehospitalization antibiotic treatment in Norway.

Debes S, Haug JB, de Blasio BF, Jonassen CM, Dudman SG.

Health Sci Rep. 2021 Oct 8;4(4):e403. doi: 10.1002/hsr2.403. PMID: 34646942; PMCID: PMC8499681.

 

 1. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 RNA in Plasma Is Associated With Intensive Care Unit Admission and Mortality in Patients Hospitalized With Coronavirus Disease 2019.

Prebensen C, Myhre PL, Jonassen CM, Rangberg A, Blomfeldt A, Svensson M, Omland T, Berdal JE.

Clin Infect Dis. 2021 Aug 2;73(3):e799-e802. doi: 10.1093/cid/ciaa1338. PMID: 32888003; PMCID: PMC7499533.

 

 1. Growth Differentiation Factor 15 Provides Prognostic Information Superior to Established Cardiovascular and Inflammatory Biomarkers in Unselected Patients Hospitalized With COVID-19.

Myhre PL, Prebensen C, Strand H, Roysland R, Jonassen CM, Rangberg A, Sorensen V, Sovik S, Rosjo H, Svensson M, Berdal JE, Omland T.

Circulation. 2020 Dec;142(22):2128-2137. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050360. Epub 2020 Oct 15. PMID: 33058695; PMCID: PMC7688084.

 

 1. A pragmatic randomized controlled trial reports lack of efficacy of hydroxychloroquine on coronavirus disease 2019 viral kinetics.

Lyngbakken MN, Berdal JE, Eskesen A, Kvale D, Olsen IC, Rueegg CS, Rangberg A, Jonassen CM, Omland T, Rosjo H, Dalgard O (2020).

Nat Commun. 2020 Oct 20;11(1):5284. doi: 10.1038/s41467-020-19056-6. PMID: 33082342; PMCID: PMC7576792.

 

 1. Norwegian Coronavirus Disease 2019 (NO COVID-19) Pragmatic Open label Study to assess early use of hydroxychloroquine sulphate in moderately severe hospitalised patients with coronavirus disease 2019: A structured summary of a study protocol for a randomised controlled trial.

Lyngbakken MN, Berdal JE, Eskesen A, Kvale D, Olsen IC, Rangberg A, Jonassen CM, Omland T, Rosjo, H, Dalgard O (2020).

Trials. 2020 Jun 5;21(1):485. doi: 10.1186/s13063-020-04420-0. PMID: 32503662; PMCID: PMC7273378.

 

 1. Molecular analysis and epidemiological typing of Vancomycin-resistant Enterococcus outbreak strains. 

Rangberg A, Larsen AL, Kacelnik O, Sæther HS, Bjørland M, Ringstad J, Jonassen CM. Sci Rep. 2019 Aug 15;9(1):11917. doi: 10.1038/s41598-019-48436-2. PMID: 31417140.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFEKSJONSMEDISIN

 

Tidsskriftsartikler

 

 1. Subacute thyroiditis after COVID-19.

Tjønnfjord E, Moe RB, Ghanima W, Aballi S.

Tidsskr Nor Laegeforen. 2021 Jun 28;141(10). doi: 10.4045/tidsskr.21.0169. PMID: 34182720.

 

 1. Seventy patients treated for COVID-19 by Østfold Hospital Trust.

Øverstad S, Tjønnfjord E, Olsen MK, Bergan J, Aballi S, Almås Ø, Ghanima W, Ringstad JO.

Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Dec 14;140(18). doi: 10.4045/tidsskr.20.0612. PMID: 33322876

 

 1. A woman in her twenties with headache, fever and a rash.

Lund KMA, Steinbakk M.

Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Sep 22;140(13). doi: 10.4045/tidsskr.19.0673. PMID: 32998485

 

 1. Thromboprophylaxis for patients with COVID-19 infection.

Tjønnfjord E, Øverstad S, Aballi S, Ghanima W.

Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Sep 15;140(13). doi: 10.4045/tidsskr.20.0603. PMID: 32998497

 

 1. Sørbye IK, Andersen HB, Melin E, Nordøy I. [A pregnant woman with headache and fever]. Tidsskr Nor Legeforen. 2018 Feb 19;138(4). doi: 10.4045/tidsskr.17.0383.

 

 1. A man in his 50s with fever and anemi.                                 Siri Nordtveit, Tøri Vigeland Lerum, Waleed Ghanima, Sigbjørn Berentsen Tidsskr Nor Legeforen. 2018 Jan 22;138(2).  doi: 10.4045/tidsskr.17.0460.

 

 

 

Internasjonale artikler

 

 1. A prospective study of pulmonary outcomes and chest computed tomography in the first year after Covid-19.

Lerum TV, Meltzer C, Rodriguez JR, Aaløkken TM, BrønstadE, Aarli BB, Lund KMA , Durheim MT, Ashraf H, Einvik G, Skjønsberg OH, Stavem K.

ERJ Open Res 2023; 9: 00575-2022 [DOI: 10.1183/23120541.00575-2022].

 

 1. High real-world effectiveness of 12-week elbasvir/grazoprevir without resistance testing in the treatment of patients with HCV genotype 1a infection in Norway.

Leiva RA, Bergersen BM, Finbråten AK, Sandvei PK, Simonsen Ø, Rosseland CM, Hagen K, Young L, Roberts RS, Mikkelsen Y, Singh R, Lagging M, Dalgard O.

Scand J Gastroenterol. 2023 Mar;58(3):264-268. PMID: 36063075

 

 1. The course and determinants of post-traumatic stress over 12 months after hospitalization for COVID-19.

Stavem K, Heir T, Dammen T, Brønstad E, Lerum TV, Durheim MT, Lund KMA, Aarli BB, Einvik G.

Front Psychiatry. 2022 Jul 15;13:931349. doi: 10.3389/fpsyt.2022.931349. PMID: 35911221

 

 1. Corticosteroids and superinfections in COVID-19 patients on invasive mechanical ventilation.

Søvik S, Barrat-Due A, Kåsine T, Olasveengen T, Strand MW, Tveita AA, Berdal JE, Lehre MA, Lorentsen T, Heggelund L, Stenstad T, Ringstad J, Müller F, Aukrust P, Holter JC, Nordøy I.

J Infect. 2022 Jul;85(1):57-63. doi: 10.1016/j.jinf.2022.05.015. Epub 2022 May 21. PMID: 35605805.

 

 1. Respiratory dysfunction three months after severe COVID-19 is associated with gut microbiota alterations.

Vestad B, Ueland T, Lerum TV, Dahl TB, Holm K, Barratt-Due A, Kåsine T, Dyrhol-Riise AM, Stiksrud B, Tonby K, Hoel H, Olsen IC, Henriksen KN, Tveita A, Manotheepan R, Haugli M, Eiken R, Berg Å, Halvorsen B, Lekva T, Ranheim T, Michelsen AE, Kildal AB, Johannessen A, Thoresen L, Skudal H, Kittang BR, Olsen RB, Ystrøm CM, Skei NV, Hannula R, Aballi S, Kvåle R, Skjønsberg OH, Aukrust P, Hov JR, Trøseid M; NOR-Solidarity study group.

J Intern Med. 2022 Jun;291(6):801-812. doi: 10.1111/joim.13458. PMID: 35212063

 

 1. Neutrophil count predicts clinical outcome in hospitalized COVID-19 patients: Results from the NOR-Solidarity trial.

Kåsine T, Dyrhol-Riise AM, Barratt-Due A, Kildal AB, Olsen IC, Nezvalova-Henriksen K, Lund-Johansen F, Hoel H, Holten AR, Tveita A, Mathiessen A, Haugli M, Eiken R, Berg Å, Johannessen A, Heggelund L, Dahl TB, Halvorsen B, Mielnik P, Le LAK, Thoresen L, Ernst G, Hoff DAL, Skudal H, Kittang BR, Olsen RB, Tholin B, Ystrøm CM, Skei NV, Hannula R, Dalgard O, Finbråten AK, Tonby K, Aballi S, Müller F, Mohn KG, Trøseid M, Aukrust P, Ueland T; NOR-Solidarity Study Group.

J Intern Med. 2022 Feb;291(2):241-243. doi: 10.1111/joim.13377. Epub 2021 Oct 3. PMID: 34411368

 

 1. Persistent pulmonary pathology after COVID-19 is associated with high viral load, weak antibody response, and high levels of matrix metalloproteinase-9.

Lerum TV, Maltzahn NN, Aukrust P, Trøseid M, Henriksen KN, Kåsine T, Dyrhol-Riise AM, Stiksrud B, Haugli M, Blomberg B, Kittang BR, Johannessen A, Hannula R, Aballi S, Kildal AB, Eiken R, Dahl TB, Lund-Johansen F, Müller F, Rodriguez JR, Meltzer C, Einvik G, Ueland T, Olsen IC; NOR-SOLIDARITY Consortium; Barratt-Due A, Aaløkken TM, Skjønsberg OH.

Sci Rep. 2021 Dec 1;11(1):23205. doi: 10.1038/s41598-021-02547-x. PMID: 34853380

 

 1. Evaluation of the Effects of Remdesivir and Hydroxychloroquine on Viral Clearance in COVID-19 : A Randomized Trial.

Barratt-Due A, Olsen IC, Nezvalova-Henriksen K, Kåsine T, Lund-Johansen F, Hoel H, Holten AR, Tveita A, Mathiessen A, Haugli M, Eiken R, Kildal AB, Berg Å, Johannessen A, Heggelund L, Dahl TB, Skåra KH, Mielnik P, Le LAK, Thoresen L, Ernst G, Hoff DAL, Skudal H, Kittang BR, Olsen RB, Tholin B, Ystrøm CM, Skei NV, Tran T, Dudman S, Andersen JT, Hannula R, Dalgard O, Finbråten AK, Tonby K, Blomberg B, Aballi S, Fladeby C, Steffensen A, Müller F, Dyrhol-Riise AM, Trøseid M, Aukrust P; NOR-Solidarity trial.

Ann Intern Med. 2021 Sep;174(9):1261-1269. doi: 10.7326/M21-0653. PMID: 34251903

 

 1. Dyspnoea, lung function and CT findings 3 months after hospital admission for COVID-19.

Lerum TV, Aaløkken TM, Brønstad E, Aarli B, Ikdahl E, Lund KMA, Durheim MT, Rodriguez JR, Meltzer C, Tonby K, Stavem K, Skjønsberg OH, Ashraf H, Einvik G.

Eur Respir J. 2021 Apr 29;57(4):2003448. doi: 10.1183/13993003.03448-2020. PMID: 33303540

 

 1. Venous thromboembolism and coronavirus disease 2019 in an ambulatory care setting - A report of 4 cases.

Øverstad S, Tjonnfjord E, Garabet L, Fronas S, Bergan J, Aballi S, Ghanima W.

Thromb Res. 2020 Oct;194:116-118. doi: 10.1016/j.thromres.2020.06.032.PMID: 32788102

 

 

 

 

 

 

SMITTEVERN

Tidsskriftsartikler

 

 1. Tailored interventions result in better antimicrobial management in Norwegian hospitals.

Christensen I, Berild D, Jelsness-Jørgensen LP, Bjørnholt JV, Haug JB.

Tidsskr Nor Laegeforen. 2022 Mar 22;142(5). doi: 10.4045/tidsskr.22.0094. Print 2022 Mar 22. PMID: 35324115.

 

 1. Antibiotic stewardship with the aid of procalcitonin.

Amundsen EK, Moholt TK, Meyer M, Haug JB, Berild D.

Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Aug 12;140(11). doi: 10.4045/tidsskr.20.0056. PMID: 32815338.

 

 

 

 

Internasjonale artikler

 

 1. A Multifaceted Intervention and Its Effects on Antibiotic Usage in Norwegian Nursing Homes.

Harbin NJ, Haug JB, Lindbæk M, Akselsen PE, Romøren M.

Antibiotics (Basel). 2023 Aug 27;12(9):1372. doi: 10.3390/antibiotics12091372. PMID: 37760669

 

 1. The Role of Procalcitonin as an Antimicrobial Stewardship Tool in Patients Hospitalized with Seasonal Influenza.

Christensen I, Berild D, Bjørnholt JV, Jelsness-Jørgensen LP, Debes SM, Haug JB.

Antibiotics (Basel). 2023 Mar 14;12(3):573. doi: 10.3390/antibiotics12030573. PMID: 36978440

 

 1. Factors Affecting Antibiotic Prescription among Hospital Physicians in a Low-Antimicrobial-Resistance Country: A Qualitative Study.

Christensen I, Haug JB, Berild D, Bjørnholt JV, Skodvin B, Jelsness-Jørgensen LP.

Antibiotics (Basel). 2022 Jan 13;11(1):98. doi: 10.3390/antibiotics11010098. PMID: 35052975

 

 1. Barriers and facilitators of appropriate antibiotic use in primary care institutions after an antibiotic quality improvement program - a nested qualitative study
 2. J. Harbin, M. Lindbaek and M. Romoren

 

 1. Oral and parenteral antibiotic use in Norwegian nursing homes: are primary care institutions becoming our new local hospitals?

Harbin NJ, Haug JB, Romøren M, Lindbæk M.

JAC Antimicrob Resist. 2020 Oct 29;2(4):dlaa093. doi: 10.1093/jacamr/dlaa093. PMID: 34223046

 

 1. Hospital physicians' experiences with procalcitonin - implications for antimicrobial stewardship; a qualitative study.

Christensen I, Haug JB, Berild D, Bjørnholt JV, Jelsness-Jørgensen LP.

BMC Infect Dis. 2020 Jul 16;20(1):515. doi: 10.1186/s12879-020-05246-6. PMID: 32677903

Sist oppdatert 20.04.2023