Biobank

Ved Sykehuset Østfold er det etablert forskningsbiobanker innen flere medisinske fagområder. En biobank er en samling biologisk materiale, som for eksempel blod, urin eller vevsprøver. Denne typen materiale vil kunne inneholde informasjon som kan gi svar på hittil ubesvarte og ukjente spørsmål om helse og sykdom. Utviklingen av moderne medisinsk forskning tilsier at denne typen informasjon blir stadig viktigere og mangel på biologisk materiale vil dermed kunne forsinke medisinske fremskritt. Sykehusets forskningsbiobanker skal sikre tilgangen til biologiske prøver av høy kvalitet og på denne måten gi grunnlag til nåværende og fremtidig medisinsk forskning.

Ved å donere prøver til biobanken vil dagens pasienter bidra til en bedre helsehjelp til fremtidige pasienter.

I noen tilfeller vil det dreie seg om å lagre overskuddsmateriale fra prøver som blir tatt i forbindelse med utredning og behandling. I andre tilfeller vil deltakelse innebære at det tas ekstra prøver til lagring i forskningsbiobanken, for eksempel en ekstra blodprøve. Det blir også lagret opplysninger om prøvegiverne, inkludert personopplysninger, relevante kliniske opplysninger og analysesvar fra analyser av biologisk materiale.

Det er frivillig å avgi materiale til biobanken og alle pasienter må samtykke skriftlig før eventuelle prøver lagres. Alt biologisk materiale og helseopplysninger lagres ved Sykehuset Østfold og blir behandlet konfidensielt i henhold til relevante bestemmelser og lovverk. Biologiske prøver lagres med løpenummer slik at identiteten til prøvegiver ikke fremgår.

Det er når som helst anledning til å trekke seg fra biobanken. Da vil alt avgitt materiale destrueres og opplysninger om prøvegiver slettes.

Ta kontakt med forskningsavdelingen ved Sykehuset Østfold på
e-post forskningsavdelingen@so-hf.no eller personvernombudet@so-hf.no​

Alle biobanker med tilhørende registre er godkjent av Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Datatilsynet.

Generelt om biobanken:
Sykehuset Østfold ønsker å gjennomføre forskningsstudier for å øke kunnskapen om ulike blodsykdommer, noe som kan ha betydning for fremtidig utredning og behandling. For å få til dette samles det inn ulike typer prøvemateriale og helseopplysninger fra så mange pasienter som mulig. Dette blir lagret i en forskningsbiobank. Hensikten med forskningsbiobanken er å samle inn ulike typer prøvemateriale som kan benyttes til forskning knyttet til blodsykdommer som for eksempel: Anemier, leukemier, lymfekreft og tromboser.

I det biologiske materialet finner vi DNA (arvestoff). Ved å analysere DNA (genetiske analyser) og andre komponenter i det biologiske materialet kan man få opplysninger og kunnskap om de biologiske sykdomsfremkallende årsakene, risikofaktorer, diagnostiske og/eller prognostiske relevante markører for blodsykdommer.

 

Prosjekter som har benyttet materiale fra denne biobanken:

 • MikroRNA for diagnostisering av immun trombocytopeni
  • Prosjektleder: Lamya Garabet, Sykehuset Østfold

Generelt om biobanken:

Hjerneslag er den tredje hyppigste årsaken til død og hovedårsak til uførhet i Norge. Omlag 16000 personer får hjerneslag i Norge hvert år, hvorav 85 % av tilfellene er iskemiske, også kalt hjerneinfarkt. En av hovedårsakene til hjerneinfarkt er aterosklerose i halspulsårene. Aterosklerose er også hovedårsak til iskemisk hjertesykdom, inkludert hjerteinfarkt. Økt kunnskap gjennom forskning på patofysiologiske mekanismer av aterosklerose vil medføre bedret forebygging og behandling av denne sykdommen.

SØ har opprettet en tematisk biobank med bredt samtykke for aterosklerose for å kunne inkludere pasienter som kommer til SØ for utredning og behandling og som får påvist aterosklerotisk karsykdom. Her samles biologisk materiale i form av blodprøver og aterosklerotiske plakk fra pasientene som opereres. Disse plakkene blir vanligvis destruert.

 

Formålet er å bruke materiale til fremtidige forskningsprosjekter innen aterosklerose, inkludert inflammasjonsmekanismer. En vil ha mulighet å studere sammenheng mellom pasientens kliniske data inkludert symptomer ved hjerneslag og inflammasjonsaktivitet i blod og i ateroskelrotiske plakk. Vi ønsker å måle og studere aktivitet av diverse inflammatoriske mediatorer, for eksempel diverse cytokiner, slik at vi kan studere sammenhengen mellom inflammasjonsaktivitet og pasientens kliniske bilde og risiko for hjerneslag.

Biobanken vil gi en meget god anledning til å drive forskning på diverse inflammasjonsmarkører som blir valgt på bakgrunn av tilgjengelig data når det gjelder relevans av den aktuelle mediator og mulig rolle i utvikling av sykdommen. Data vil også gi bedre mulighet å vurdere pasientens risiko for hjerneslag slik at man kan sette i gang bedre forebyggende behandling eller optimalisere eksisterende behandling. Studiene kan identifisere nye potensielle biomarkører eller risikomarkører og dermed nye potensielle behandlingsmål for denne pasientgruppen.

 

Prosjekter som har benyttet materiale fra denne biobanken:

 • Rollen av sirkulær RNA i akutt hjerneslag
  • Prosjektleder: Azhar Abbas, Sykehuset Østfold

Generelt om biobanken:

Stadig flere voksne menn og kvinner passerer grensen for det WHO definerer som overvekt og fedme. Vektøkningen går raskest blant unge voksne. I Norge er det beregnet at en av fem har BMI > 301. Komorbiditet som diabetes, hypertensjon, hjertesykdom og andre kroniske tilstander er velkjent. Helsedirektoratet beregner at ca 1-2 % av BNP og 2-6 % av helsekostnadene kan rapporteres ut fra overvekt og komorbiditet.

 

SØ har opprettet en generell forskningsbiobank for overvekt, der formålet er å benytte materialet til fremtidig forskningsprosjekter innen overvekt. Vi vil se på sammenheng mellom kliniske data, livskvalitet og komorbiditet. Det som kan samles in er biologisk materiale i form av blodprøver, vevsprøver fra tarmslimhinnen, urin og avføring.  

 

Prosjekter som har benyttet materiale fra denne biobanken:

Ingen per dags dato

Generelt om biobanken:

Sykehuset Østfold har opprettet en generell forskningsbiobank for primært benmargsødemsyndrom (pBMES), der formålet er forskning på tilstanden primært benmargsødemsyndrom (pBMES), som er en sjelden, smertefull tilstand av ukjent årsak. pBMES er karakterisert av spontant oppståtte smerter i særlig hofteregionen og påvisning av benmargsødem på MR. Tilstanden er generelt dårlig beskrevet i den vitenskapelige litteraturen og det er stort behov for mer kunnskap om alle aspekter ved pBMES. Søknaden har sammenheng med oppstart av en klinisk, prospektiv observasjonsstudie på pBMES (REK ref. 2017/695). Den kliniske studien vil foregå ved 10 norske sykehus og gi mulighet for å samle blodprøver ved faste tidsintervaller. En generell forskningsbiobank vil gi mulighet for å analysere sammenhenger mellom kliniske data og biologiske markører/prosesser med betydning for patogenese og/eller patofysiologi som i dag er ukjent. Hver pasient som inkluderes i den kliniske studien, vil avgi blodprøve hver 4. mnd. så lenge det er tegn til sykdomsaktivitet (smerte og/eller benmargsødem).

 

Prosjekter som har benyttet materiale fra denne biobanken:

Ingen per dags dato

Generelt om biobanken:

Sykehuset Østfold har opprettet en generell forskningsbiobank for kreft, der formålet er å samle inn biologisk materiale fra alle pasienter med mistanke om eller bekreftet kreftdiagnose for å kunne benytte dette til fremtidig kreftforskning. Alle pasienter som henvises til Sykehuset Østfold for utredning eller behandling av kreftsykdom vil kunne bli forespurt om å avgi materiale til den generelle biobanken, samt registreres i et tilhørende forskningsregister. Dette vil legge til rette for bedre og mer effektiv forskning, som vil komme fremtidige pasienter til gode.

 

Prosjekter som har benyttet materiale fra denne biobanken:

 • Kan Sirkulær RNA fra blod brukes til å måle en systemisk effekt av kirurgi?
  • Prosjektleder: Olaf-Johan Hartmann, Sykehuset Østfold

Generelt om biobanken:

Sykehuset Østfold har opprettet en generell biobank for nevrologiske sykdommer, der pasienter som blir utredet og/eller behandlet for en nevrologisk sykdom ved Sykehuset Østfold kan delta til fremtidig forskning innen nevrovitenskap. Formålet er å danne grunnlag for fremtidig forskning som kan øke kunnskap om sykdommer i hjernen og nervesystemet, og som kan bidra til bedre diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med slike sykdommer.

 

Det samles i dag inn blodprøver og spinalvæske på pasienter som kommer til utredning for en nevrologisk sykdom.

 

Prosjekter som har benyttet materiale fra denne biobanken:

Ingen per dags dato

Generelt om biobanken:

Sykehuset Østfold har opprettet en generell nyrebiobank, der formålet er å samle inn biologisk materiale fra flere pasientgrupper med nyresykdommer og benytte dette til fremtidig forskning. Alle pasienter som henvises til Sykehuset Østfold for utredning eller behandling av hypertensjon eller nyresykdom vil kunne bli forespurt om å avgi materiale til den generelle biobanken, samt registreres i et tilhørende forskningsregister. Dette vil legge til rette for bedre og mer effektiv forskning, som vil komme fremtidige pasienter til gode.

 

Prosjekter som har benyttet materiale fra denne biobanken:

Ingen per dags dato

Generelt om biobanken:

Sykehuset Østfold har opprettet en forskningsbiobank for indre medisinske sykdommer, der formålet er å samle inn biologisk materiale fra pasienter ved Sykehuset Østfold med

indremedisinske sykdommer. Alle pasienter som henvises til Sykehuset Østfold for utredning eller

behandling av indremedisinske tilstander (inklusiv diagnoser innen endokrinologi, gastromedisin, geriatri, hematologi, hjertemedisin, infeksjonsmedisin, lungemedisin, nevrologi, nyremedisin og revmatologi) vil kunne bli forespurt om å avgi materiale til den generelle biobanken, samt registreres i et tilhørende forskningsregister. Dette vil legge til rette for bedre og mer effektiv forskning, som vil komme fremtidige pasienter til gode.

 

Prosjekter som har benyttet materiale fra denne biobanken:

Ingen per dags dato

Generelt om biobanken:

Sykehuset Østfold har opprettet en forskningsbiobank for Covid-19, der formålet er å samle biologisk materiale fra personer som har testet positivt for koronaviruset SARS-CoV-2 til bruk i nåværende og fremtidig helseforskning. Både pasienter som er innlagt ved Sykehuset Østfold for behandling av covid-19 og andre som har testet positivt for viruset vil kunne bli spurt om å avgi materiale til den generelle biobanken og om samtykke til at relevante helseopplysninger kan benyttes til forskning. Dette vil legge til rette for nødvendig forskning som vil kunne bidra til bekjempelse av viruset og gi kunnskap som kan forbedre utredning, behandling og oppfølging av pasienter med denne sykdommen.

 

Prosjekter som har benyttet materiale fra denne biobanken:

 • Alvorlighetsgrad av virale luftveisinfeksjoner hos hospitaliserte voksne i Østfold
  • Prosjektleder: Christine Jonassen, Sykehuset Østfold
 • Genetisk risiko for alvorlig lungeaffeksjon ved COVID-19
  • Prosjektleder: Tom Heming Karlsen, OUS
 • Nor Solidarity
  • Prosjektleder: Andreas Barratt-Due, OUS
 • Patofysiologi ved koagulopati hos pasienter med covid-19
  • Prosjektleder: Bo Nilsson, Uppsala Universitet / Waleed Ghanima, Sykehuset Østfold
 • Norwegian SARS-CoV-2 cohort substudy: Targeted proteomics
  • Prosjektleder: Jan Cato Holter, OUS / Jacob Olof Odeberg, UNN
 • Langtidseffekter av COVID-19 (PROLUN)
  • Prosjektleder: Gunnar Einvik, Ahus
 • Norwegian SARS-CoV-2 cohort substudy: Interferon-prosjekt
  • Prosjektleder: Jan Cato Holter, OUS / Jacob Olof Odeberg, UNN

 

 

 

Utlevering - få tilgang til biobank materiale

 

De tematiske biobankene opprettet på Sykehuset Østfold etterstreber å samle inn biologisk materiale som kan brukes bredt til forskning. Materialet vil kunne brukes både internt på SØ, men også eksternt. Det vil kunne brukes nasjonalt og internasjonalt. Alle kan søke om tilgang uavhengig av institusjonell tilknytning. Ved vurdering av søknader om tilgang til materiale så bør forskningssamarbeid tilstrebes der dette er naturlig.

 

De rettslige kravene for å kunne få tilgang til å bruke materiale i de generelle biobankene som er opprettet på Sykehuset Østfold er følgende:

 • Det foreligger en forhåndsgodkjenning fra REK til forskningsprosjektet det materialet skal brukes. I den skal det fremkomme at materialet kommer fra den aktuelle biobanken på SØ.
 • Bruken av materialet ligger innenfor formålet spesifisert i den generelle biobanken.
 • Det foreligger en PVO uttalelse fra Sykehuset Østfold gjellende at bruke det aktuelle materialet i det aktuelle forskningsprosjektet.

 

Hvis de rettslige kravene nevnt over er møtt, behandles søknaden om tilgang til materialet videre av Sykehuset Østfold Biobankråd sammen med ansvarshavende person og eventuelt den som sørger for den daglige driften på den aktuelle biobanken.

 

For mer informasjon om biobankene, det innsamlede materialet eller for å få tilgang til søknadskjema så ta gjerne kontakt med forskningsavdelingen@so-hf.no.

For mer informasjon, kontakt forskningsavdelingen ved Sykehuset Østfold på e-post forskningsavdelingen@so-hf.no eller telefon 941 71 900.

Sist oppdatert 23.01.2024