Tjenester under utvikling

For å møte befolkningens framtidige helsebehov deltar Sykehuset Østfold i et innovasjonsprosjekt sammen med Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Sammen skal vi utvikle brukervennlige, innovative og kvalitetssikrede apparater/instrumenter og tjenester som bidrar til sikker prøvetaking og analyse som pasienten kan gjøre selv hjemmefra.

​Gjennom samarbeidsprosjektet SØMSAM, videreutvikler Sykehuset Østfold sin løsning for digital hjemmeoppfølging i samarbeid med Vestre Viken, Nordlandsykehuset, Sykehuset Østfold, tilhørende kommuner og programvareleverandøren Diffia.

Målet med det nye prosjektet er å utvide løsningen for samhandling mellom pasient og sykehus - til også å inkludere primærhelsetjenesten. Det vil innebære at pasienter kan tilbys digital oppfølging uansett hvor de befinner seg fysisk, og uavhengig av hvor de er i behandlingsforløpet. Dette blir da en sømløs samhandling mellom sykehus og primærhelsetjeneste.​​​

Sykehuset Østfold er i startfasen med etablering av brukerstyrt poliklinikk.​​​​

Brukerstyrt poliklinikk kalles også behovsstyrt poliklinikk – til forskjell fra kalenderstyrt. I den kalenderstyrte settes kontrolltime av legen ut fra en forventning om hva som er et fornuftig intervall hos pasienter med ulike kroniske sykdommer. Det gir relativt lav treffsikkerhet, og et stort antall timer der det viser seg at det egentlig ikke var behov for kontroll. Ved behovsstyrt poliklinikk avtales kontrolltimer mellom behandler og pasient når pasienten trenger det og har behov. Noen av disse kontrolltimene kan også gjøres digitalt. 

Les mer om dette her: Flere pasienter får hjelp gjennom brukerstyrte poliklinikker - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Fredrikstad kommune leder et samarbeidsprosjekt, som Sykehuset Østfold er en del av. Prosjektet skal legge til rette for digital hjemmeoppfølging for alle kommuner i Helsefellesskapet Østfold. Sykehuset deltar i prosjektet for å sikre en helhetlig oppfølging av pasienter uavhengig av om de skal følges opp av kommune eller sykehus.​

​Helsedirektoratet gjennomførte i perioden 2018-2021 en utprøving av digital ​hjemmeoppfølging av pasienter. Resultatet av undersøkelsen viste at brukerne opplevde økt trygghet, bedre helse og økt mestring. De oppgav også at de fikk økt kunnskap om egen sykdom. 

Forskningen viste også at forbruket av hjemmetjenester ble redusert. Mange pasienter opplevde også at de unngikk innleggelse i sykehus. Det er besluttet at digital hjemmeoppfølging skal bli en ordinær måte å yte helsetjenester på i alle landets 17 helsefellesskap.


 
​​

Sist oppdatert 28.06.2023