Kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen

Kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen utfører oppgaver innen kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid og yter service overfor helseforetakets øverste ledelse, ledere i ansvarslinjen og enheter på alle nivåer i Sykehuset Østfold.

I dette arbeidet er våre hovedoppgaver å:

 • undervise/gi opplæring og veilede innen kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet, internkontroll og risikostyring
 • bidra og bistå ledere i planlegging, gjennomføring og oppfølging av risikovurderinger
 • veilede, fasilitere og bistå ledere/medarbeidere innen kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid
 • fasilitere videreutvikling og oppfølging av pasientforløp sammen med stab til prosessdirektør
 • delta i ulike interne og eksterne prosjekter, råd og utvalg (herunder også noe sekretærfunksjon) relatert til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
 • bidra til gjennomføring av brukerundersøkelser og evalueringer
 • følge opp sykehusets avvikshåndtering og melderutiner til lovpålagte meldeorganer
 • delta i planlegging, gjennomføring og oppfølging av eksterne tilsyn
 • planlegge, gjennomføre og følge opp interne revisjoner og bidra til korrigering og forbedring av virksomheten
 • saksbehandling og oppfølging av klage- og tilsynssaker fra Statsforvalteren, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, pasient- og brukerombudet og direkte henvendelser fra pasienter
 • veilede i oppbygning av kvalitetssystemer basert på ISO 9001-standarden og sertifiseringsprosesser
 • forvalte avvikshåndteringssystemet Synergi, dokumentstyringssystemet EK og elektroniske moduler for handlingsplan, revisjon, risikovurdering, GDPR, og årshjul


NB! Ikke send personsensitive opplysninger på e-post.

Kontakt

Postadresse

Pb. 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Administrasjonsbygget

Kalnesveien 380

1714 Grålum