Rus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk Moss

Vi formidler spesialiserte tjenester til ungdom og voksne med rus- og avhengighetsproblemer (alkohol, tabletter, illegale rusmidler). Vi samarbeider med sosial og helsetjenesten i pasientens hjemkommune om LAR behandling (legemiddelassistert behandling). Tilbudet er også for spilleavhengige og pårørende.

Vi betjener kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby.

Poliklinikkens tilbud er rettet mot utredning og behandling. Samtalebehandling i form av individualsamtaler, parsamtaler, familiesamtaler og gruppesamtaler er de vanligste behandlingsformene. Vi kan også gi rådgivning, veiledning og undervisning.

Inntak vurderes på grunnlag av henvisninger fra fastlege, sosialtjeneste m.v.

Opplysningsplikt

Med hjemmel i Helsepersonelloven har vi opplysningsplikt i flg. tilfeller:

  • Opplysninger til Statsforvalteren der rusbruk er så alvorlig at de helsemessige kravene til å ha førerkort eller sertifikat ikke er oppfylt
  • Opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
  • Opplysning til sosialtjenesten om gravide som bruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet kan bli født med skade

Kontakt

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Sykehuset Østfold Moss

Sykehuset Østfold Moss

Peer Gynts vei 78

1535 Moss