Voksenhabilitering

Vi er en spesialisthelsetjeneste for mennesker over 18 år med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemning.

Habilitering er en tidsavgrenset og planlagt prosess med klare mål og virkemidler der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til pasientens egen innsats for å oppnå bedre funksjons- og mestringsevne og sosial og samfunnsmessig deltakelse.

For spesialisthelsetjenesten innebærer dette å foreta undersøkelser av både person og omgivelser. Undersøkelser av personen kan omfatte en lang rekke funksjoner. Undersøkelser av miljøet kan omfatte grad av tilrettelegging, hjelpemidler og organisering av tjenester.

For pasienten og nærmiljøet er habilitering en livslang prosess som endres kontinuerlig, og der mål og virkemidler veksler og er mer eller mindre synlige. På dette nivået handler habilitering om å realisere livet for pasienten på personens egne og nærmiljøets premisser.

Målgruppe for seksjon voksenhabilitering er pasienter over 18 år med medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av komplisert og sammensatt karakter. Med tidlig ervervet funksjonsnedsettelse menes at tilstanden er ervervet før 18 år. Dette kan være mennesker med hjerneskader og utviklingsforstyrrelser, syndromer med kognitiv svikt, utviklingshemming eller autisme. 

Henvisning til oss forutsetter at pasienten selv er orientert om dette og/eller dennes verge der det er aktuelt.

 • Fastlegen

Andre instanser, i samarbeid med fastlegen:

 • Kommunale etater
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste
 • Øvrige spesialisthelsetjenester
 • Privatpraktiserende leger og psykologer
 • NAV

 • Utredning, diagnostikk og vurdering av kognitive funksjonshemninger/utviklingshemming
 • Utredning, diagnostikk og vurdering av autismespekterforstyrrelse ved utviklingshemming
 • Utredning og kartlegging av bistandsmiljøenes tilrettelegging når det gjelder pasientenes behov
 • Utredning, diagnostikk og behandling/oppfølging av utfordrende atferd og emosjonelle og psykiske tilleggslidelser
 • Utredning og oppfølging i forhold til seksualitet, funksjonsfall, syndromer og andre avgrensede tema
 • Arbeid med 24 timers posisjonering for personer med behov for spesialisert tilpasning. Utføres ofte i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral.
 • Vurdering i forbindelse med helsekrav ved førerkort for personer i målgruppa
 • Nettverkssamlinger og samtalegrupper
 • Bistand til utarbeidelse av individuelle planer eller annet planarbeid
 • Konsultasjon og rådgiving til enkeltpasienter, pårørende, bistandsytere og andre
 • Kurs og annen opplæring rettet mot pasienter, bistandsytere og andre
 • Rådgiving og bistand til å finne andre løsninger enn bruk av tvang og makt i følge Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9. Veiledning i forhold til faglig innhold. Oppfølging der vedtak er fattet.
 • Det kliniske arbeidet utføres poliklinisk og ambulant. I samarbeid med kommunene iverksettes tiltak for oppfølging av den enkelte pasient. Herunder forslag til framtidig organisering og samarbeidsrutiner, metoder og kompetanseutnyttelse.


Kontakt

Hovedresepsjon

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Meld deg først i hovedresepsjonen i 1. etasje, slik at du blir registrert inn. Voksenhabilitering holder til i 4. etasje.
Sarpsborgklinikken

Sarpsborgklinikken

Glengsgata 19

1706 Sarpsborg

Kurs og møter