Sikkerhetsseksjon 2

Sikkerhetsseksjon 2 er en del av psykiatrisk avdeling døgnseksjoner ved Sykehuset Østfold, og vi har 8 døgnplasser.

Vi samarbeider tett med andre nivåer i helsevesenet og påtalemyndigheten for å sikre en trygg stabiliserings- og rehabiliteringsprosess.

Pasientgruppe

Pasienter hos oss har som hovedregel en akutt eller kronisk alvorlig psykisk lidelse, og samtidig alvorlig volds- og farlighetsproblematikk som gjør det vanskelig med behandling i andre psykiatriske seksjoner. Pasientene oppfyller som regel vilkårene for tvungent psykisk helsevern med døgnbehandling, eller er ilagt strafferettslig særreaksjon og dømt til tvungent psykisk helsevern. Vi tar i mot pasienter som har behov for utredning og behandling innen sikkerhetspsykiatri. Vi har spesialistfunksjon innenfor retts- og sikkerhetspsykiatri og tilbyr behandling til pasienter med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk.

Behandling

Vi tilbyr utredning og behandling etter pakkeforløp og behandlingslinje for sikkerhetspsykiatri. Behandlingen foregår i et kontrollert og støttende miljø, og inneholder en kombinasjon av miljøterapi, legemiddelbehandling, samtaleterapi, fysisk aktivitet og familiearbeid. Behandlingen kan enten gjennomføres ved at pasienten oppholder seg i institusjonen (tvungent vern med døgnopphold), eller ved at pasienten bor hjemme og møter til avtalte tider (tvungent vern uten døgnopphold).

Måltider

Måltidene blir servert i spisestuen. Kaffe og te blir servert til alle måltider, med unntak av kveldsmat. Dersom du spiser på rommet eller utenfor måltidene, skal du bruke tallerken og bestikk i papp eller plast.
Frokost: 08.30-09.00
Lunsj: 12.00-12.30
Middag: 15.30-16.00
Kveldsmat: 19.00-19.30
Vi ønsker at alle tar ansvar for å rydde opp etter seg etter måltidene.

Bilde av et dekket bord

Pasientrom

Bilde fra et pasientrom

Solskjerming

Alle pasientrom har solskjerming på vinduene. Dersom du ønsker å regulere solskjermingen, tar du kontakt med personalet.

Besøk på pasientrom

Pasientrommene skal være et sted hvor du kan trekke deg tilbake og hvor du ikke blir
forstyrret. Besøk av medpasienter på pasientrom er ikke tillat. Vi ber om at du benytter
fellesarealer til sosialt samvær.

Bilde fra stue i psykisk helsevern

Bil/motorisert kjøretøy

Når du er innlagt på sykehus, må faglig ansvarlig undersøke om du er i stand til å føre bil/motorisert kjøretøy. Du må alltid avklare med din behandler om du kan kjøre mens
du er innlagt.

Barnefokusert arbeid

Vi kartlegger om du har mindreårige barn eller søsken, og hvordan de blir ivaretatt når du er innlagt. Vi tilbyr også samtale med deg og barna/søsken.

Brukermedvirkning

Du har rett til å medvirke når du mottar helse- og omsorgstjenester. Sykehuset har plikt til å involvere deg i valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenestetilbud, og undersøkelses- og behandlingsmetoder. Du har ingen plikt til å delta i utformingen av tjenestetilbudet hvis du ikke ønsker det. Brukermedvirkning betyr at hjelpen som tilbys, så langt som mulig, skal utformes i samarbeid med deg, også kalt samvalg. Det skal legges stor vekt på dine synspunkter når tilbudet utformes.

Seksjonens telefoner

Ved behov for å komme i kontakt med offentlige kontorer, etater, advokat, kontrollkommisjonen, helsetilsynet, pasient- og brukerombudet eller andre som ivaretar dine rettigheter som pasient kan sykehusets telefoner benyttes. Spør personalet om hjelp med dette.

Vask av privat tøy

Sykehuset har vaskemaskin og tørketrommel som du kan bruke. Personalet kan hjelpe deg med vask av tøy hvis det er behov for det.

Verdisaker og eiendeler

Du er selv ansvarlig for dine eiendeler når du er innlagt på sykehuset. Det anbefales ikke å ta med verdisaker eller større kontantbeløp. Vi oppfordrer deg til å levere eiendelene til pårørende hvis du har mulighet til det. Hvis du ønsker det kan sykehuset oppbevare verdisaker for deg frem til du blir skrevet ut. Målet er at du skal få et godt tilbud som er tilpasset dine behov. Som pasient har du ikke bare rett til å medvirke selv, du kan også velge at andre får være til stede under planlegging eller gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Ønsker du mer informasjon om dine egne eller pårørendes rettigheter, vil personalet kunne hjelpe deg med dette. Du kan også lese mer om dette i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 (lovdata.no) eller på helsenorge.no.

Oppfølging og tilsyn

Når du er innlagt på sykehus, har sykehuset ansvar for at du mottar forsvarlig helsehjelp. Derfor kommer personalet inn og ser til deg flere ganger i løpet av døgnet,
også på natten.

Permisjon og utgang

Utgang og permisjon avtales i samarbeid med faglig ansvarlig.

Røyking

Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt. Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på anvist sted. Det er imidlertid gitt dispensasjon til røyking på verandaer/atrier i psykisk helsevern.

Besøk

Du er velkommen til å ta imot besøk innenfor besøkstiden. Vi ber om at pårørende tar kontakt med seksjonen og avtaler besøket på forhånd. For pasienter som har barn eller mindreårige søsken, skal det legges til rette for at barn/søsken skal kunne komme på besøk.

Rusmidler

Sykehuset Østfold er en offentlig institusjon. Bruk av rusmidler er ikke tillatt ved sykehuset. Besøkende som er påvirket av rusmidler vil bli bortvist.

Lov om psykisk helsevern

Psykisk helsevernloven gir mulighet for at pasienter underlegges tvungent psykisk helsevern når visse vilkår er oppfylt. Hovedvilkåret er at pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse, og at frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt først. For pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern vil loven kunne medføre at pasienten må oppholde seg på institusjonen, og kan holdes tilbake mot sin vilje. Dette vil i praksis kunne medføre begrensninger av muligheten til å gå ut og til å dra hjem på permisjon.
Det kan fattes vedtak om mer inngripende tiltak, som skjerming, behandling uten eget samtykke, innskrenkning i retten til forbindelse med omverdenen, undersøkelse av rom og eiendeler samt kroppsvisitasjon, beslag av eiendeler, rusmiddeltesting og tvangsmidler. Noen av tvangstiltakene kan også iverksettes overfor frivillig innlagte pasienter. Disse kan imidlertid ikke utsettes for behandling med legemidler uten samtykke, eller holdes tilbake i institusjonen ved skjerming.

Klagemulighet

Du og dine pårørende har mulighet til å klage på behandling, tiltak og
vedtak som du opplever krenkende eller for vidtgående. Ved behov for
hjelp kan personalet bistå med en eventuell klage. Klagen kan fremmes muntlig eller skriftlig til kontrollkommisjonen, fylkesmannen eller til Pasient- og brukerombudet.

Kontrollkommisjonen 1

(Psykiatrisk avdeling)
v/leder Petter Wulfsberg
Møllebakken 10
1359 Eiksmarka
Mobil: (kl. 08-15.30)
915 15 770

Kontrollkommisjonen 2

(DPS og BUP)
v/leder Torgeir Røinås Pedersen
Advokathuset
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad
Mobil: 917 53 669

Pasient og brukerombudet i Østfold

Rosenvingesvei 8
1523 Moss
Telefon: 69 20 90 90

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Helseavdelingen
Pb 325
1502 Moss
Telefon: 22 00 35 00

Nyttige lenker

sidetmedord.no helsenorge.nomentalhelse.nolovdata.no


Kontakt

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i blå sone, fløy D, underetasjen.                                                     
Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum