Psykosebehandling 3

Psykosebehandling 3 er en spesialseksjon med det fylkesdekkende ansvaret for behandling av pasienter over 18 år med psykose.

Psykosebehandling 3 er en del av psykiatrisk avdeling og tar imot pasienter fra psykiatrisk akuttmottak voksne (PAM). Seksjonen er en lukket seksjon. Vi har i alt 12 døgnplasser, og alle har enkeltrom.

Innleggelsen

Behandlingen tilpasses hver enkelt pasient. Vi utarbeider individuell behandlingsplan.

Hovedelementer i behandlingen er:

  • Individuelle samtaler
  • Gruppesamtaler
  • Medikamentell behandling
  • Sosionomtjenester
  • Miljøterapi
  • Sosial trening
  • Hjelp til aktivisering/aktiviteter under innleggelsen
  • Gjenoppta/vedlikeholde relasjoner til familien 

Vi jobber i tverrfaglige team og når du kommer til oss får du to primærkontakter. Primærkontak­ten følger deg opp i det daglige og sørger for at behandlingsplanen blir fulgt. Primærkontaktene er personene du fortrinnsvis henvender deg til hvis du har behov for samtaler og praktisk hjelp.

Du vil også bli tildelt en behand­lingsansvarlig lege eller psykolog. Du får samtale med behandler senest første virkedag etter at du kommer til oss. Du får tilbud om jevnlige samtaler med både behandler og primærkontakt. I tillegg kan du be om samtaler ved behov.

Utskrivelsen

Seksjonen samarbeider med spesialisthelsetjenesten og kommunale etater der hvor du bor. Før du skrives ut vurderer vi behovet for videre oppfølging, og om du har behov for individuell plan. Vi tar initiativ til samarbeid med andre instanser utenfor sykehuset hvis det er nødvendig. Ved behov for mer behandling i institusjon eller ved poliklinikk søker behandleren din om plass for deg.

Vi utarbeider kriseplanen sammen med deg. Kriseplanen kan hjelpe deg å fange opp signalene på at du begynner å få det vanskelig, og beskriver hva du skal gjøre, slik at du kan få hjelp før du har behov for å legges inn på sykehus.

Epikrise blir sendt fastlegen din og til den som henviste deg. Etter avtale med deg, sendes den også til andre instanser som skal gi deg hjelp etter utskrivelsen.

Kunnskapsbasert (psykoeduka­tivt) familiesamarbeid

Målet med familietilbudet er å bedre pasientens prognose og livskvalitet, redusere familiens stress og opplevde belastninger. Fagpersoner inviterer familiemedlemmer eller nære omsorgs-personer til et forpliktende sam­arbeid.

Det kunnskapsbaserte familie-tilbudet består av en kombinasjon av god informasjon om psykiske lidelser, hjelp til å trene på kommunikasjonsferdigheter, og å løse dagligdagse problemer. Familiearbeidet kan videreføres til andre instanser etter utskrivelsen.

Måltider

Måltidene blir servert i spisestuen. Kaffe og te blir servert til alle måltider, med unntak av kvelds- og nattmat. Dersom du spiser på rommet eller utenfor måltidene skal du bruke tallerken og bestikk i papp eller plast.

Frokost: 08.00-08.30

Lunsj: 11.30-12.00

Middag: 15.00-15.30

Kveldsmat: 18.30-19.00

Nattmat: ca. 21.45

Vi ønsker at alle tar ansvar for å rydde opp etter seg etter måltidene.

Bilde av et dekket bord

Pasientrom

Døren til rommet ditt låses automatisk. Du må ha nøkkelkort for å låse opp døren. Det tar 30 sekunder fra du lukker døren til den låses på grunn av brannsik­kerhet. Ønsker du å låse døren raskere må du benytte nøkkelkortet ditt.

Bilde fra et pasientrom

Solskjerming

Alle pasientrom har solskjerming på vinduene. Dersom du ønsker å regulere solskjermingen tar du kontakt med personalet.

Besøk på pasientrom

Pasientrommene skal være et sted hvor du kan trekke deg tilbake og hvor du ikke blir for­styrret. Besøk av medpasienter på pasientrom er ikke tillat. Vi ber om at du benytter fellesarealer til sosialt samvær.

Stue i psykisk helsevern

Seksjonens telefoner

Ved behov for å komme i kontakt med offentlige kontorer, etater, advokat, kontrollkommisjonen, helsetilsynet, pasient- og brukerombudet eller andre som ivaretar dine rettigheter som pasient kan sykehusets telefoner benyttes. Spør personalet om hjelp med dette.

Vask av privat tøy

Sykehuset har vaskemaskin og tørketrommel som du kan bruke. Personalet kan hjelpe deg med vask av tøy hvis det er behov for det.

Verdisaker og eiendeler

Du er selv ansvarlig for dine eiendeler når du er innlagt på sykehuset. Det anbefales ikke å ta med verdisaker eller større kontantbeløp. Vi oppfordrer deg til å levere eiendelene til pårørende hvis du har mulighet til det. Hvis du ønsker det kan sykehuset oppbevare verdisaker for deg frem til du blir skrevet ut.

Bil/motorisert kjøretøy

Når du er innlagt på sykehus, må faglig ansvarlig undersøke om du er i stand til å føre bil/motorisert kjøretøy. Du må alltid avklare med din behandler om du kan kjøre mens du er innlagt.

Barnefokusert arbeid

Vi kartlegger om du har mindreårige barn eller søsken, og hvordan de blir ivaretatt når du er innlagt. Vi tilbyr også samtale med deg og barna/søsken.

Brukermedvirkning

Du har rett til å medvirke når du mottar helse- og omsorgs-tjenester. Sykehuset har plikt til å involvere deg i valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenestetilbud, og undersøkelses- og behandlingsmetoder. Du har ingen plikt til å delta i utformin­gen av tjenestetilbudet hvis du ikke ønsker det. Brukermedvirkning betyr at hjelpen som tilbys, så langt som mulig, skal utformes i samarbeid med deg, også kalt samvalg. Det skal legges stor vekt på dine syns­punkter når tilbudet utformes. Målet er at du skal få et godt tilbud som er tilpasset dine behov.

Som pasient har du ikke bare rett til å medvirke selv, du kan også velge at andre får være til stede under planlegging eller gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Ønsker du mer informasjon om dine egne eller pårørendes rettigheter, kan personalet hjelpe deg med dette. Du kan også lese mer om dette i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 (lovdata.no) eller på helsenorge.no.

Oppfølging og tilsyn

Når du er innlagt på sykehus, har sykehuset ansvar for at du mot­tar forsvarlig helsehjelp. Derfor kommer personalet inn og ser til deg flere ganger i løpet av døgnet, også på natten.

Permisjon og utgang

Utgang og permisjon avtales i samarbeid med faglig ansvarlig.

Røyking

Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt. Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på anvist sted. Det er imidlertid gitt dispensasjon til røyking på verandaer/atrier i psykisk helsevern.

Besøk

Du er velkommen til å ta imot besøk innenfor besøkstiden. Vi ber om at pårørende tar kontakt med seksjonen og avtaler besøket på forhånd. For pasienter som har barn eller mindreårige søs­ken, skal det legges til rette for at barn/søsken skal kunne komme på besøk.

Rusmidler

Sykehuset Østfold er en offentlig institusjon. Bruk av rusmidler er ikke tillatt ved sykehuset. Besøkende som er påvirket av rusmidler vil bli bortvist.

Lov om psykisk helsevern

Psykisk helsevernloven gir mulig­het for at pasienter underlegges tvungent psykisk helsevern når visse vilkår er oppfylt. Hoved-vilkåret er at pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse, og at frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt først.

For pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern, vil loven kunne medføre at pasienten må oppholde seg på institusjonen og kan holdes tilbake mot sin vilje.

Dette vil i praksis kunne medføre begrensninger av muligheten til å gå ut og til å dra hjem på permisjon. Det kan fattes vedtak om mer inngripende tiltak, som skjerming, behandling uten eget samtykke, innskrenkning i retten til forbindelse med omverdenen, undersøkelse av rom og eiendeler samt kroppsvisitasjon, beslag av eiendeler, rusmiddeltesting og tvangsmidler. Noen av tvangstiltakene kan også iverksettes overfor frivillig inn-lagte pasienter. Disse kan imidlertid ikke utsettes for behandling med legemidler uten samtykke, eller holdes tilbake i institusjonen ved skjerming.

Klagemulighet

Du og dine pårørende har mulighet til å klage på behandling, tiltak og vedtak som du opplever krenkende eller for vidtgående. Ved behov for hjelp kan personalet bistå med en eventuell klage. Klagen kan fremmes muntlig eller skriftlig til kontrollkommisjonen, fylkesmannen eller til Pasient- og brukerombudet.

Nyttige lenker

sidetmedord.no

helsenorge.no

mentalhelse.no

lovdata.no
 

Kontakt

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi ligger i 2. etasje. Følg blå farge fra vestibylen.                                                   
Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum