Psykosebehandling 1

Vi tilbyr utredning og behandling til pasienter med rusrelaterte psykoselidelser og/eller forvirringstilstander med behov for øyeblikkelig hjelp. Vi tar i mot pasienter fra psykiatrisk akuttmottak voksne, PAM og vi har samarbeid med kommunene om behandling av pasienter etter helse og omsorgstjenesteloven. Vi har 11 døgnplasser (enkeltrom). Seksjonen er lukket.

Behandlingsplan

Når du kommer til oss, får du to primærkontakter. Primærkontaktene sørger for at behandlingsplanen blir fulgt og følger deg opp i det daglige.

Du vil får også en behandlings­ansvarlig lege eller psykolog. Du skal ha en samtale med behandler senest 1. virkedag etter du ble innlagt.

Underveis i oppholdet får du jevn­lige samtaler med både behand­leren og primærkontakten din. Du kan selv be om samtaler når som helst dersom du har behov utover dette.

Ved og under innleggelsen

I samarbeid med deg utarbeides en behandlingsplan for oppholdet.

Hovedelementene i behandlingen er:

 • Individuelle samtale
 • Gruppesamtaler
 • Medikamentell behandling
 • Sosionomtjenester (hjelp til å søke om akuttbolig og rådgivning innenfor økonomiske spørsmål)
 • Miljøterapi
 • Sosial trening
 • Hjelp til aktivisering/aktiviteter under innleggelsen
 • Gjenoppta/vedlikeholde relasjoner til familien
 • NADA (øreakupunktur)
 • Motivasjonsarbeid rettet mot rusavhengighet, dersom det er behov for slik behandling.
 • Ulike former for sosial trening
 • Fysisk aktivitet

Utskrivelse

Når du skrives ut, vurderes behovet for videre oppfølging og om du har behov for individuell plan/kriseplan/selvhjelpsplan.

Hvis du har behov for videre behandling, hjelper behandleren din deg med å søke om egnet tilbud.

Har du behov for kriseplan hjelper vi deg å lage en. Kriseplanen er en plan som kan hjelpe deg å fange opp signaler på at du begynner å få det vanskelig, og beskriver hva du skal gjøre, slik at du kan få hjelp før du har behov for å legges inn på sykehus.

Fast ukeprogram

På hverdagene starter vi med frokost. Deretter har vi et felles­møte hvor vi gjennomgår dagens program, gir informasjon og fordeler oppgaver.

Du får utdelt egen ukeplan. Noen av aktivitetene gjøres etter nærmere avtale med primær-kontakt/aktivitør.

NADA øreakupunktur

Seksjonen tilbyr NADA øre-akupunktur, som et supplement til annen behandling. Det kan bru­kes mot abstinenser, søvn og uro.

Ta kontakt med personalet om du lurer på noe rundt dette.

Psykoedukativt familiesamarbeid

Målet med familietilbudet er å bedre pasientens prognose og livskvalitet, redusere familiens stress og opplevde belastninger.Fagpersoner inviterer familie-medlemmer eller nære om­sorgspersoner til et forpliktende samarbeid.

Det psykoedukative familie-tilbudet består av en kombinasjon av god informasjon om psykiske lidelser, hjelp til å trene på kommunikasjonsferdigheter og å løse dagligdagse problemer.

Ved seksjon for psykosebehand­ling 1 gir vi tilbud om oppstart avfamiliearbeid og oppretter kontakt med andre instanser (DPS, psykiatritjeneste i kommunen etc.) som kan videre­føre arbeidet.

Måltider

Bilde av et dekket bord

Måltidene blir servert i spisestuen. Kaffe og te blir servert til alle måltider, med unntak av kvelds- og nattmat. Dersom du spiser på rommet eller utenfor måltidene skal du bruke tallerken og bestikk i papp eller plast.

Pasientrom

Bilde fra et pasientrom

Døren til rommet ditt låses automatisk. Du må ha nøkkelkort for å låse opp døren. Det tar 30 sekunder fra du lukker døren til den låses på grunn av brann-sikkerhet. Ønsker du å låse døren raskere må du benytte nøkkel-kortet ditt.

Solskjerming

Alle pasientrom har solskjerming på vinduene. Dersom du ønsker å regulere solskjermingen, tar du kontakt med personalet.

Besøk på pasientrom

Pasientrommene skal være et sted hvor du kan trekke deg tilba­ke og hvor du ikke blir forstyrret. Besøk av medpasienter på pasi­entrom er ikke tillat. Vi ber om at du benytter fellesarealer til sosialt samvær.

Bilde fra en stue i psykisk helsevern

Seksjonens telefoner

Ved behov for å komme i kontakt med offentlige kontorer, etater, advokat, kontrollkommisjonen, helsetilsynet, pasient- og brukerombudet eller andre som ivaretar dine rettigheter som pasient kan sykehusets telefoner benyttes. Spør personalet om hjelp med dette.

Vask av privat tøy

Sykehuset har vaskemaskin og tørketrommel som du kan bruke. Personalet kan hjelpe deg med vask av tøy hvis det er behov for det.

Verdisaker og eiendeler

Du er selv ansvarlig for dine eiendeler når du er innlagt på sykehuset. Det anbefales ikke å ta med verdisaker eller større kontantbeløp. Vi oppfordrer deg til å levere eiendelene til pårørende hvis du har mulighet til det. Hvis du ønsker det kan sykehuset oppbevare verdisaker for deg frem til du blir skrevet ut.

Bil/motorisert kjøretøy

Når du er innlagt på sykehus, må faglig ansvarlig undersøke om du er i stand til å føre bil/motorisert kjøretøy.

Du må alltid avklare med din be­handler om du kan kjøre mens du er innlagt.

Barnefokusert arbeid

Vi kartlegger om du har mindre-årige barn eller søsken, og hvordan de blir ivaretatt når du er innlagt. Vi tilbyr også samtale med deg og barna/søsken.

Brukermedvirkning

Du har rett til å medvirke når du mottar helse- og omsorgs-tjenester. Sykehuset har plikt til å involvere deg i valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenestetilbud, og undersøkelses- og behandlingsmetoder. Du har ingen plikt til å delta i utform-ingen av tjenestetilbudet hvis du ikke ønsker det.

Brukermedvirkning betyr at hjelpen som tilbys, så langt som mulig, skal utformes i samarbeid med deg, også kalt samvalg. Det skal legges stor vekt på dine syns­punkter når tilbudet utformes. Målet er at du skal få et godt tilbud som er tilpasset dine behov.

Som pasient har du ikke bare rett til å medvirke selv, du kan også velge at andre får være til stede under planlegging eller gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Ønsker du mer informasjon om dine egne eller pårørendes rettigheter, kan personalet hjelpe deg med dette. Du kan også lese mer om dette i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 (lovdata.no) eller på hel­senorge.no.

Oppfølging og tilsyn

Når du er innlagt på sykehus, har sykehuset ansvar for at du mot­tar forsvarlig helsehjelp. Derfor kommer personalet inn og ser til deg flere ganger i løpet av døgnet, også på natten.

Permisjon og utgang

Utgang og permisjon avtales i samarbeid med faglig ansvarlig.

Røyking

Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt. Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på anvist sted. Det er imidlertid gitt dispensasjon til røyking på verandaer/atrier i psykisk helsevern.

Besøk

Du er velkommen til å ta imot besøk innenfor besøkstiden. Vi ber om at pårørende tar kontakt med seksjonen og avtaler besøket på forhånd. For pasienter som har barn eller mindreårige søsken, skal det legges til rette for at barn/søsken skal kunne komme på besøk.

Rusmidler

Sykehuset Østfold er en offentlig institusjon. Bruk av rusmidler er ikke tillatt ved sykehuset. Besøkende som er påvirket av rusmidler vil bli bortvist.

Lov om psykisk helsevern

Psykisk helsevernloven gir mulig­het for at pasienter underlegges tvungent psykisk helsevern når visse vilkår er oppfylt. Hoved-vilkåret er at pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse, og at frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt først.

For pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern, vil loven kunne medføre at pasienten må oppholde seg på institusjonen og kan holdes tilbake mot sin vilje. Dette vil i praksis kunne medføre begrensninger av muligheten til å gå ut og til å dra hjem på permi­sjon.

Det kan fattes vedtak om mer inngripende tiltak, som skjerming, behandling uten eget samtykke, innskrenkning i retten til forbindelse med omverdenen, undersøkelse av rom og eiendeler samt kroppsvisitasjon, beslag av eiendeler, rusmiddeltesting og tvangsmidler.

Noen av tvangstiltakene kan også iverksettes overfor frivillig inn-lagte pasienter. Disse kan imidlertid ikke utsettes for behandling med legemidler uten samtykke, eller holdes tilbake i institusjonen ved skjerming.

Klagemulighet

Du og dine pårørende har mulighet til å klage på behandling, tiltak og vedtak som du opplever krenkende eller for vidtgående. Ved behov for hjelp kan persona­let bistå med en eventuell klage.

Klagen kan fremmes muntlig eller skriftlig til kontrollkommisjonen, fylkesmannen eller til Pasient-og brukerombudet.

Kontrollkommisjonen 1

(Psykiatrisk avdeling)
v/leder Petter Wulfsberg
Møllebakken 10
1359 Eiksmarka
Mobil: (kl. 08-15.30)
915 15 770

Kontrollkommisjonen 2

(DPS og BUP)
v/leder Torgeir Røinås Pedersen
Advokathuset
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad
Mobil: 917 53 669

Pasient og brukerombudet i Østfold

Rosenvingesvei 8
1523 Moss
Telefon: 69 20 90 90

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Helseavdelingen
Pb 325
1502 Moss
Telefon: 22 00 35 00


Nyttige lenker

sidetmedord.nohelsenorge.nomentalhelse.nolovdata.no


Kontakt

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum