Psykiatrisk utredning

Seksjonen har utredning som spesialfunksjon og har hovedfokus på kartlegging av problemer og symptomer. Vi tilbyr utredning av de fleste typer psykiske lidelser. I enkelte tilfeller starter vi også behandling og vi har 12 døgnplasser.

Hos oss møter du sosionom, ergoterapeut, leger/psykiatere, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

Tidsrammen for en utredning er ca. 4-8 uker. Vi kartlegger sammen med deg behovet for oppfølging og behandling etter oppholdet. Etter utskriving samarbeider vi med flere instanser, deriblant kommunen, NAV, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), og distriktspsykiatriske sentre (DPS).

I følge loven har alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester rett til å få utarbeidet en individuell plan. Mer informasjon om individuell plan finner du i
informasjonspermen som ligger på rommet ditt.

Under innleggelsen samarbeider du med et primærteam av fagpersoner som er satt sammen ut fra dine behov. Du får to primærkontakter som skal være dine hovedkontakter under oppholdet.


Utredningsprogram

Under utredningen har vi samtaler med deg og bruker spørreskjema, tester, intervju
og observasjon for å kartlegge funksjonsnivået ditt og finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg. I samarbeid med deg innhentes opplysninger fra pårørende og
tidligere behandlingssteder.

Individuell terapi

Lege og/eller psykolog har regelmessige samtaler med deg under utredningen og
behandlingen.

Miljøterapi

Du deltar i seksjonens ukeprogram som består av gruppeaktiviteter. Disse aktivitetene er viktige for å bekrefte eller avkrefte diagnoser under utredningen.

Permisjon

Du kan få permisjon på ettermiddager, kvelder, i helger og høytider. Permisjon avtales
individuelt, og sees på som en viktig del av oppholdet. Tidspunkt avtales med primærteamet.

Pårørende og brukermedvirkning

Vi samarbeider med dine pårørende hvis du ønsker det og har behov for det.
Du skal være delaktig i egen utredning, derfor utarbeider vi ”Plan for utredning og
behandling”. Denne planen utformes i et samarbeid mellom deg og det tverrfaglige teamet. Seksjonen tilbyr psykoedukativt familiesamarbeid ut fra behov. Dette er en selvhjelpsmetode der du får generell informasjon og opplæring om den aktuelle
lidelsen, og lærer hvordan man løser dagligdagse problemstillinger.

Måltider

Måltidene blir servert i spisestuen. Kaffe og te blir servert til alle måltider, med unntak av kveldsmat. Dersom du spiser på rommet eller utenfor måltidene, skal du bruke tallerken og bestikk i papp eller plast.

Frokost: 08.30-09.15
Lunsj: 12.00-12.45
Middag: 15.30-16.15
Kveldsmat: 19.00 til 19.45
Vi ønsker at alle tar ansvar for å rydde opp etter seg etter måltidene.
Bilde av et dekket bord


Besøk på pasientrom

Pasientrommene skal være et sted hvor du kan trekke deg tilbake og hvor du ikke blir
forstyrret. Besøk av medpasienter på pasientrom er ikke tillatt. Vi ber om at du benytter fellesarealer til sosialt samvær.
Bilde fra en stue i psykisk helsever

Dører

Døren til rommet ditt låses automatisk. Du må ha nøkkelkort for å låse opp døren. Du må ha nøkkelkort for å låse opp døren. Det tar 30 sekunder fra du lukker døren til den låses på grunn av brannsikkerhet. Ønsker du å låse døren raskere må du benytte
nøkkelkortet ditt.
Bilde fra et pasientrom

Solskjerming

Alle pasientrom har solskjerming på vinduene. Dersom du ønsker å regulere solskjermingen, tar du kontakt med personalet.

Seksjonens telefoner

Ved behov for å komme i kontakt med offentlige kontorer, etater, advokat, kontrollkommisjonen, helsetilsynet, pasient- og brukerombudet eller andre som ivaretar dine rettigheter som pasient kan sykehusets telefoner benyttes. Spør personalet om hjelp med dette.

Vask av privat tøy

Sykehuset har vaskemaskin og tørketrommel som du kan bruke. Personalet kan hjelpe deg med vask av tøy hvis det er behov for det.

Verdisaker og eiendeler

Du er selv ansvarlig for dine eiendeler når du er innlagt på sykehuset. Det anbefales ikke å ta med verdisaker eller større kontantbeløp. Vi oppfordrer deg til å levere eiendelene til pårørende hvis du har mulighet til det. Hvis du ønsker det kan sykehuset oppbevare verdisaker for deg frem til du blir skrevet ut.

Bil/motorisert kjøretøy

Når du er innlagt på sykehus, må faglig ansvarlig undersøke om du er i stand til å føre bil/motorisert kjøretøy. Du må alltid avklare med din behandler om du kan kjøre mens du er innlagt.

Barnefokusert arbeid

Vi kartlegger om du har mindreårige barn eller søsken, og hvordan de blir ivaretatt når du er innlagt. Vi tilbyr også samtale med deg og barna/søsken.

Brukermedvirkning

Du har rett til å medvirke når du mottar helse- og omsorgstjenester. Sykehuset har plikt til å involvere deg i valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenestetilbud, og undersøkelses- og behandlingsmetoder. Du har ingen plikt til å delta i utformingen av tjenestetilbudet hvis du ikke ønsker det. Brukermedvirkning betyr at hjelpen som tilbys, så langt som mulig, skal utformes i samarbeid med deg, også kalt samvalg. Det skal legges stor vekt på dine synspunkter når tilbudet utformes. Målet er at du skal få et godt
tilbud som er tilpasset dine behov. Som pasient har du ikke bare rett til å medvirke selv, du kan også velge at andre får være til stede under planlegging eller gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Ønsker du mer informasjon om dine egne eller pårørendes rettigheter, kan personalet hjelpe deg med dette. Du kan også lese mer om dette i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 (lovdata.no) eller på helsenorge.no.

Oppfølging og tilsyn

Når du er innlagt på sykehus, har sykehuset ansvar for at du mottar forsvarlig helsehjelp. Derfor kommer personalet inn og ser til deg flere ganger i løpet av døgnet, også på natten.

Permisjon og utgang

Utgang og permisjon avtales i samarbeid med faglig ansvarlig.

Røyking

Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt. Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på anvist sted. Det er imidlertid gitt dispensasjon til røyking på verandaer/atrier i psykisk
helsevern.

Besøk

Du er velkommen til å ta imot besøk innenfor besøkstiden. Vi ber om at pårørende tar kontakt med seksjonen og avtaler besøket på forhånd. For pasienter som har barn eller mindreårige søsken, skal det legges til rette for at barn/søsken skal kunne komme på besøk.

Rusmidler

Sykehuset Østfold er en offentlig institusjon. Bruk av rusmidler er ikke tillatt ved sykehuset. Besøkende som er påvirket av rusmidler vil bli bortvist.

Lov om psykisk helsevern

Psykisk helsevernloven gir mulighet for at pasienter underlegges tvungent psykisk helsevern når visse vilkår er oppfylt. Hovedvilkåret er at pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse, og at frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt først. For pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern, vil loven kunne medføre at pasienten må oppholde seg på institusjonen og kan holdes tilbake mot sin vilje. Dette vil i praksis kunne medføre begrensninger av muligheten til å gå ut og til å dra hjem på permisjon. Det kan fattes vedtak om mer inngripende tiltak, som skjerming,
behandling uten eget samtykke, innskrenkning i retten til forbindelse med omverdenen,
undersøkelse av rom og eiendeler samt kroppsvisitasjon, beslag av eiendeler, rusmiddeltesting og tvangsmidler. Noen av tvangstiltakene kan også iverksettes overfor frivillig innlagte pasienter. Disse kan imidlertid ikke utsettes for behandling med legemidler uten samtykke, eller holdes tilbake i institusjonen ved skjerming.

Klagemulighet

Du og dine pårørende har mulighet til å klage på behandling, tiltak og vedtak som du opplever krenkende eller for vidtgående. Ved behov for hjelp kan personalet bistå med en eventuell klage. Klagen kan fremmes muntlig eller skriftlig til kontrollkommisjonen,
fylkesmannen eller til Pasient- og brukerombudet.

Kontrollkommisjonen 1

(Psykiatrisk avdeling)
v/leder Petter Wulfsberg
Møllebakken 10
1359 Eiksmarka
Mobil: (kl. 08-15.30)
915 15 770

Kontrollkommisjonen 2

(DPS og BUP)
v/leder Torgeir Røinås Pedersen
Advokathuset
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad
Mobil: 917 53 669

Pasient og brukerombudet i Østfold

Rosenvingesvei 8
1523 Moss
Telefon: 69 20 90 90

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Helseavdelingen
Pb 325
1502 Moss
Telefon: 22 00 35 00Nyttige lenker

sidetmedord.nohelsenorge.nomentalhelse.nolovdata.no


Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Psykiatrisk utredning holder til i 3. etasje. Følg blå farge fra vestibylen.
Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum