Psykiatrisk akuttmottak voksne Kalnes

Psykiatrisk akuttmottak voksne

Vi tar imot til vurdering og eventuell innleggelse alle pasienter som er vurdert å trenge øyeblikkelig psykiatrisk behandling på sykehus. Innleggelsesgrunnen kan være nyoppstått psykisk lidelse eller del av et langvarig eller kronisk bilde. Vi har mottak av alle pasienter og intensivbehandling av urolige pasienter og behandling som forutsetter skjerming.

Vi tar imot pasienter over 18 år med akutt psykisk lidelse, rusavhengighet eller om er i en krise og har behov for øyeblikkelig hjelp. Seksjonen tilbyr intensivbehandling og oppfølging for pasienter i øyeblikkelig hjelp-forløpet. Psykiatrisk akuttmottak for voksne er en del av psykiatrisk avdeling, Sykehuset Østfold.

  • Seksjonen har 8 sengeplasser
  • Pasienter som blir lagt inn får samtale med lege innen et døgn
  • Eget kontakt personale som gir deg nødvendig informasjon og har ansvaret for den daglige oppfølgingen
  • Vanligvis er pasienter hos oss i ett til to døgn
  • Ved behov for videre behandling vurderes det overflytting til en annen akuttseksjon i sykehuset, eller til en annen døgnseksjon ved distrikts psykiatrisk senter – DPS
  • Ved utskrivelse vurderes behov for oppfølging på DPS poliklinikk eller til tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengighet (TSB), dersom dette er aktuelt. Har du behov for kontakt med kommunen, hjelper vi til med det.

Måltider

Måltidene blir servert i spisestuen. Kaffe og te blir servert fra kl. 06.00-20.00. Dersom du spiser på rommet eller utenfor måltidene skal du bruke tallerken og bestikk i papp eller plast.

Frokost: 08.00-08.30
Lunsj: 11.30-12.00
Middag: 15.00-15.30
Kveldsmat: 18.30-19.00
Nattmat: ca. 21.00-21.30

Vi ønsker at alle tar ansvar for å rydde opp etter seg etter måltidene.

Bilde av et dekket bord
 

Pasientrom

Døren til rommet ditt låses automatisk. Du må ha nøkkelkort for å låse opp døren. Det tar 30 sekunder fra du lukker døren til den låses på grunn av brannsikkerhet. Ønsker du å låse døren raskere må du benytte nøkkelkortet ditt.

Bilde av et pasientrom med en person som titter ut av et vindu
 

Solskjerming

Alle pasientrom har solskjerming på vinduene. Dersom du ønsker å regulere solskjermingen tar du kontakt med personalet.
Besøk på pasientrom
Pasientrommene skal være et sted hvor du kan trekke deg tilbake og hvor du ikke blir forstyrret. Besøk av medpasienter på pasientrom er ikke tillatt. Vi ber om at du benytter fellesarealer til sosialt samvær.

Seksjonens telefoner

Ved behov for å komme i kontakt med offentlige kontorer, etater, advokat, kontrollkommisjonen, helsetilsynet, pasientombudet eller andre som ivaretar dine rettigheter som pasient kan sykehusets telefoner benyttes. Spør personalet om hjelp med dette.

Vask av privat tøy

Sykehuset har vaskemaskin og tørketrommel som du kan bruke. Personalet kan hjelpe deg med vask av tøy hvis det er behov for det.

Verdisaker og eiendeler

Du er selv ansvarlig for dine eiendeler når du er innlagt på sykehuset. Det anbefales ikke å ta med verdisaker eller større kontantbeløp. Vi oppfordrer deg til å levere eiendelene til pårørende hvis du har mulighet til det. Hvis du ønsker det kan sykehuset oppbevare verdisaker for deg frem til du blir skrevet ut.

Bil/motorisert kjøretøy

Når du er lagt inn på sykehus må faglig ansvarlig undersøke om du er i stand til å kjøre. Du må alltid avklare med din behandler om du kan kjøre bil under innleggelsen.

Barnefokusert arbeid

Vi kartlegger om du har mindreårige barn eller søsken, og hvordan de blir ivaretatt når du er innlagt. Vi tilbyr også samtale med deg og barna/søsken.

Brukermedvirkning

Du har rett til å medvirke når du mottar helse- og omsorgstjenester. Sykehuset har plikt til å involvere deg i valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenestetilbud, og undersøkelses- og behandlingsmetoder. Du har ingen plikt til å delta i utformingen av tjenestetilbudet hvis du ikke ønsker det. Brukermedvirkning betyr at hjelpen som tilbys, så langt som mulig, skal utformes i samarbeid med deg, også kalt samvalg. Det skal legges stor vekt på dine synspunkter når tilbudet utformes. Målet er at du skal få et godt tilbud, som er tilpasset dine behov. Som pasient har du ikke bare rett til å medvirke selv, du kan også velge at andre får være til stede under planlegging eller gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Ønsker du mer informasjon om dine egne eller pårørendes rettigheter kan personalet hjelpe deg med dette. Du kan også lese mer om dette i Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 (lovdata.no)
eller på helsenorge.no.

Oppfølging og tilsyn

Når du er innlagt på sykehus har sykehuset ansvar for at du mottar forsvarlig helsehjelp. Derfor kommer personalet inn og ser til deg flere ganger i løpet av døgnet, også på natten.

Permisjon og utgang

Utgang og permisjon avtales i samarbeid med faglig ansvarlig.

Røyking

Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt. Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på anvist sted. Det er imidlertid gitt dispensasjon til røyking på verandaer/atrier i psykisk helsevern.

Besøk

Du er velkommen til å ta imot besøk innenfor besøkstiden. Vi ber om at pårørende tar kontakt med seksjonen og avtaler besøket på forhånd. For pasienter som har barn eller mindreårige søsken, skal det legges til rette for at barn/søsken skal kunne komme på besøk. 

Bilde av en stue i psykisk helsevern og rusbehandling
 

Rusmidler

Sykehuset Østfold er en offentlig institusjon. Bruk av rusmidler er ikke tillat ved sykehuset. Besøkende som er påvirket av rusmidler vil kunne bli bortvist.

Pårørende

Nyttige lenker for pårørende:

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Mental helse: Til pårørende

Lov om psykisk helsevern

Psykisk helsevernloven gir mulighet for at pasienter underlegges tvungent psykisk helsevern når visse vilkår er oppfylt. Hovedvilkåret er at pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse, og at frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt først. For pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern vil loven kunne medføre at pasienten må oppholde seg på institusjonen, og kan holdes tilbake mot sin vilje. Dette vil i praksis kunne medføre begrensninger av muligheten til å gå ut og til å dra hjem på permisjon.
Det kan fattes vedtak om mer inngripende tiltak, som skjerming, behandling uten eget samtykke, innskrenkning i retten til forbindelse med omverdenen, undersøkelse av rom og eiendeler samt kroppsvisitasjon, beslag av eiendeler, rusmiddeltesting og tvangsmidler. Noen av tvangstiltakene kan også iverksettes overfor frivillig innlagte pasienter. Disse kan imidlertid ikke utsettes for behandling med legemidler uten samtykke, eller holdes tilbake i institusjonen ved skjerming.

Klagemulighet

Du og dine pårørende har mulighet til å klage på behandling, tiltak og vedtak som du opplever krenkende eller for vidtgående. Ved behov for hjelp kan personalet bistå med en eventuell klage. Klagen kan fremmes muntlig eller skriftlig til kontrollkommisjonen, fylkesmannen eller til Pasientombudet.

Kontrollkommisjonen 1

(Psykiatrisk avdeling)
v/leder Petter Wulfsberg
Møllebakken 10
1359 Eiksmarka
Mobil: (kl. 08-15.30)
915 15 770

Kontrollkommisjonen 2

(DPS og BUP)
v/leder Torgeir Røinås Pedersen
Advokathuset
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad
Mobil: 917 53 669

Pasient og brukerombudet i Østfold

Rosenvingesvei 8
1523 Moss
Telefon: 69 20 90 90

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Helseavdelingen
Pb 325
1502 Moss
Telefon: 22 00 35 00

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Psykiatrisk akuttmottak har egen inngang på kortsiden ved sydsiden av sykehuset.
Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum