Affektive lidelser

Vi tilbyr utredning og behandling til pasienter med affektive lidelser. Affektive lidelser er navnet på seksjonen og en samlebetegnelse for blant annet tilbakevendende depresjoner og bipolare lidelser.

Seksjon for affektive lidelser er en del av psykiatrisk avdeling, og er en lukket seksjon ved Sykehuset Østfold Kalnes. Seksjonen tar hovedsakelig i mot pasienter fra psykiatrisk akuttmottak voksne (PAM), som trenger øyeblikkelig hjelp.

Vi har 11 enkeltrom, og har også ansvar for ECT-enheten.

Sammen med deg utarbeider vi en tverrfaglig og individuell behandlingsplan.

Hovedelementene i behandlingen er:

  • Individuelle samtaler med ansvarlig behandler og miljø-kontakt.
  • Miljøterapi med fokus på døgnrytme, måltider, sosial trening, hjelp til dagliglivets aktiviteter og fysisk aktivitet. Dette foregår både individuelt og i grupper.
  • Medikamentell behandling
  • Undersøkelser som blodprøver, EKG, bildediagnostikk og lignende etter avtale med din behandler.

Du får minst en primærkontakt. Primærkontakten følger deg opp i det daglige, og hjelper deg med å følge behandlingsplanen din. Primærkontakten, eller annen dagskontakt, er den du fortrinnsvis skal henvende deg til når du har behov for samtaler og praktisk hjelp. Du får også en behandlings-ansvarlig lege og/eller psykolog. Første samtale med behandler er første virkedag etter at du kommer til seksjon for affektive lidelser. Seksjonen har sosionom og ergoterapeut som kan delta i behandlingen din hvis du trenger det. 
På seksjon for affektive lidelser starter vi dagen klokken kl. 07.30, og innen kl. 10.00 får du informasjon om hva som er dagens program. Vi vurderer om du har behov for oppfølging etter utskriving tidlig i behandlingen. Hvis du allerede har oppfølging fra før du ble lagt inn hos oss ønsker vi å samarbeide med dem. Du er innlagt på seksjon for affektive lidelser i en akuttfase. Trenger du mer behandling, enten i institusjon eller ved poliklinikk, hjelper behandleren din deg med å søke om dette. 

Måltider

Måltidene blir servert i spisestuen. Kaffe og te blir servert til alle måltider, med unntak av kveldsmat. Dersom du spiser på rommet eller utenfor måltidene skal du bruke tallerken og bestikk i papp eller plast.

Frokost: 08.00-08.30

Lunsj: 11.30-12.00

Middag: 15.00-15.30

Kveldsmat: 18.30-19.00

Vi ønsker at alle tar ansvar for å rydde opp etter seg etter måltidene.

Bilde av et dekket bord
 

Pasientrom

Døren til rommet ditt låses automatisk. Du må ha nøkkelkort for å låse opp døren. Det tar 30 sekunder fra du lukker døren til den låses på grunn av brann-sikkerhet. Ønsker du å låse døren raskere må du benytte nøkkelkortet ditt.

Bilde av pasientrom
 

Solskjerming

Alle pasientrom har solskjerming på vinduene. Dersom du ønsker å regulere solskjermingen tar du kontakt med personalet.

Besøk på pasientrom

Pasientrommene skal være et sted hvor du kan trekke deg tilbake og hvor du ikke blir forstyrret. Besøk av medpasienter på pasientrom er ikke tillatt. Vi ber om at du benytter fellesarealer til sosialt samvær.

Seksjonens telefoner

Ved behov for å komme i kontakt med offentlige kontorer, etater, advokat, kontrollkommisjonen, helsetilsynet, pasientombudet eller andre som ivaretar dine rettigheter som pasient kan sykehusets telefoner benyttes. Spør personalet om hjelp med dette.

Vask av privat tøy

Sykehuset har vaskemaskin og tørketrommel som du kan bruke. Personalet kan hjelpe deg med vask av tøy hvis det er behov for det.

Verdisaker og eiendeler

Du er selv ansvarlig for dine eiendeler når du er innlagt på sykehuset. Det anbefales ikke å ta med verdisaker eller større kontantbeløp. Vi oppfordrer deg til å levere eiendelene til pårørende hvis du har mulighet til det. Hvis du ønsker det kan sykehuset oppbevare verdisaker for deg frem til du blir skrevet ut.

Bil/motorisert kjøretøy

Når du er lagt inn på sykehus må faglig ansvarlig undersøke om du er i stand til å kjøre.

Du må alltid avklare med din behandler om du kan kjøre bil under innleggelsen.

Barnefokusert arbeid

Vi kartlegger om du har mindre-årige barn eller søsken, og hvordan de blir ivaretatt når du er innlagt. Vi tilbyr også samtale med deg og barna/søsken.

Brukermedvirkning

Du har rett til å medvirke når du mottar helse- og omsorgs-tjenester. Sykehuset har plikt til å involvere deg i valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenestetilbud, og undersøkelses- og behandlingsmetoder. Du har ingen plikt til å delta i utformingen av tjenestetilbudet hvis du ikke ønsker det.

Brukermedvirkning betyr at hjelpen som tilbys, så langt som mulig, skal utformes i samarbeid med deg, også kalt samvalg. Det skal legges stor vekt på dine synspunkter når tilbudet utformes. Målet er at du skal få et godt tilbud, som er tilpasset dine behov.
Som pasienten har du ikke bare rett til å medvirke selv, du kan også velge at andre får være til stede under planlegging eller gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Ønsker du mer informasjon om dine egne eller pårørendes rettigheter kan personalet hjelpe deg med dette. Du kan også lese mer om dette i Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 (lovdata.no) eller på helsenorge.no.

Oppfølging og tilsyn

Når du er innlagt på sykehus har sykehuset ansvar for at du mottar forsvarlig helsehjelp. Derfor kommer personalet inn og ser til deg flere ganger i løpet av døgnet, også på natten.

Permisjon og utgang

Utgang og permisjon avtales i samarbeid med faglig ansvarlig.

Røyking

Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt. Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på anvist sted. Det er imidlertid gitt dispensasjon til røyking på verandaer/atrier i psykisk helsevern.

Besøk

Du er velkommen til å ta imot besøk innenfor besøkstiden. Vi ber om at pårørende tar kontakt med seksjonen og avtaler besøket på forhånd. For pasienter som har barn eller mindreårige søsken, skal det legges til rette for at barn/søsken skal kunne komme på besøk.

Stue i psykisk helsevern
 

Rusmidler

Sykehuset Østfold er en offentlig institusjon. Bruk av rusmidler er ikke tillat ved sykehuset. Besøkende som er påvirket av rusmidler vil kunne bli bortvist.

Lov om psykisk helsevern

Psykisk helsevernloven gir mulighet for at pasienter underlegges tvungent psykisk helsevern når visse vilkår er oppfylt. Hoved-vilkåret er at pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse, og at frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt først.

For pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern vil loven kunne medføre at pasienten må opp-holde seg på institusjonen, og kan holdes tilbake mot sin vilje. Dette vil i praksis kunne medføre begrensninger av muligheten til å gå ut og til å dra hjem på permisjon.  
Det kan fattes vedtak om mer inngripende tiltak, som skjerming, behandling uten eget samtykke, innskrenkning i retten til forbindelse med omverdenen, undersøkelse av rom og eiendeler samt kroppsvisitasjon, beslag av eiendeler, rusmiddeltesting og tvangsmidler. Noen av tvangstiltakene kan også iverksettes overfor frivillig inn-lagte pasienter. Disse kan imidlertid ikke utsettes for behandling med legemidler uten samtykke, eller holdes tilbake i institusjonen ved skjerming.

Klagemulighet

Du og dine pårørende har mulighet til å klage på behandling, tiltak og vedtak som du opplever krenkende eller for vidtgående. Ved behov for hjelp kan personalet bistå med en eventuell klage. Klagen kan fremmes muntlig eller skriftlig til kontrollkommisjonen, fylkesmannen eller til Pasient- og brukerombudet.

Kontrollkommisjonen 1

(Psykiatrisk avdeling)
v/leder Petter Wulfsberg
Møllebakken 10
1359 Eiksmarka
Mobil: (kl. 08-15.30)
915 15 770

Kontrollkommisjonen 2

(DPS og BUP)
v/leder Torgeir Røinås Pedersen
Advokathuset
Phønix gate 3
1606 Fredrikstad
Mobil: 917 53 669

Pasient og brukerombudet i Østfold

Rosenvingesvei 8
1523 Moss
Telefon: 69 20 90 90

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Helseavdelingen
Pb 325
1502 Moss
Telefon: 22 00 35 00

Nyttige lenker

sidetmedord.no helsenorge.nomentalhelse.nolovdata.no


Kontakt

Postadresse

Pb. 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til 2. etasje. Følg grønn farge fra vestibylen.
Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum