Psykisk helsevern - basketball

Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS)

UPS er en del av avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering ved Sykehuset Østfold. Seksjonen har ansvar for to ulike pasientforløp:  Akutt og planlagt utredning- og behandling. I tillegg har seksjonen ansvar for BUP-team som har sitt daglige virke i barne- og ungdomsklinikken (somatikk)

UPS har akuttansvar for hele fylket og er lokalisert på Sykehuset Østfold Kalnes.
Ved UPS jobber lege, psykiater, psykolog, psykologspesialist, sykepleiere, vernepleiere og pedagog- / barnevernspedagoger.

UPS ønsker å ha et tydelig fokus på at ungdommen er del av en familie og det er derfor viktig for oss å involvere ungdommens familie og nettverk i behandlingen.

Ungdomspsykiatrisk seksjon har ansvar for øyeblikkelig hjelp i den barne- og ungdomspsykiatriske behandlingen hele døgnet for aldersgruppen 0-18 år.

Vi samarbeider med den lokale BUP-poliklinikken (BUPP) som ofte er henviser.

I de fleste tilfellene kan ungdommene bli med foresatte hjem etter kort tid.  Noen vil ha behov for fortsatt behandling i akuttenheten.

Akuttenheten ønsker å legge til rette for en rask stabilisering og å sikre situasjonen for ungdommen og omsorgsbasen.

Lengden på oppholdet varierer i stor grad, men vi følger opp pasient og pårørende i den akutte krisen.

Er det behov for oppfølging i spesialisttjenesten etter utskrivning, henvises ungdommen til lokal poliklinikk.


Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften)

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon

UB har ansvar for planlagt innleggelse av barn og ungdom mellom 13 og 18 år ved Ungdomspsykiatrisk seksjon. UB utreder og behandler bl.a. spiseforstyrrelse, depresjon, angst, psykose og andre psykiske lidelser.

Det er den lokale poliklinikken (BUPP) som henviser til utredning- eller behandlingsopphold ved UPS. Behandlingen foregår i avdeling og/eller i omsorgsbasen (der ungdommen bor) og legger vekt på samarbeid med familie/omsorgsbase, skole og andre instanser.
Under oppholdet vil ungdommen fortsette med hjemmeskole eller motta tilpasset undervisning ved seksjonen.

Behandlingstid på henvisninger fra poliklinikk er 7-10 dager. Blir søknad blir innvilget starter planlegging av utrednings-/behandlingsoppholdet i samarbeid med omsorgsbasen.

UPS har også egen skole som tilbyr vedlikeholdsundervisning.

Bli kjent /familiesamarbeid
Før oppstart av behandling vil vi igangsette en "bli kjent" prosess hvor ungdommen, familien/omsorgsbasen og samarbeidspartnere
blir invitert. Dette kan også skje hjemme hos ungdommen. Det blir utarbeidet en plan over hva som skal arbeides med under innleggelsen.

Hver uke har vi et "Miniteam" sammen med ungdommen og omsorgsbase hvor temaene er fremdrift og at det er anledning for å
stille spørsmål til teamet rundt behandlingen. En utredning- og/eller behandling tar vanligvis fra fire til åtte uker.

Mot slutten av oppholdet vil lokal poliklinikk gradvis ta over mer av ansvaret for pasienten. UPS-UB kav ved behov arbeide hjemme hos pasienten i overgangsfasen.

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 1. etasje. Følg blå farge.
Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum