Inngangsparti Åsebråten

Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk

Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk (ÅBUK) tar imot pasienter fra 0 - 18 år når en pasient eller familie behøver noe mer enn den behandling som kan tilbys ved den lokale BUPP. Vi har mulighet til å spesialtilpasse våre behandlingstilbud. Vi kan arbeide i hjemmemiljøet og/eller hos oss. Vi tilbyr en tettere kontakt enn barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUPP) med flere og lengre konsultasjoner. Vi har et bredt tilbud av behandlingsmetoder. Vårt arbeid er tidsavgrenset.

På Åsebråten har vi:

 • Dag-, døgn og arenafleksible tilbud
 • Spisskompetanse på spiseforstyrrelser
 • Tilbud om flerfamiliegrupper
 • Viken fylkeskommune har egen skoleavdeling lokalisert på Åsebråten

Ved diagnostisering baserer man seg på utviklingshistorien, symptomer i ulike situasjoner og grad av funksjonsnedsettelse. Til hjelp har man ulike intervjuskjemaer, normerte sjekklister, tester og observasjon i forskjellige situasjoner. En utredning skal ikke bare munne ut i en formell diagnose, men også komme med forslag til tiltak. 

 • Utredning av sped- og småbarn ved samspillsvansker og reguleringsvansker.
 • Medisinske, psykologiske, pedagogiske  og nevrologiske undersøkelser
 • Nevropsykologisk funksjonskartlegging til bruk ved supplerende diagnostikk og veiledning,- språk, motorikk, persepsjon, innlæring/hukommelse, eksekutivfunksjoner.
 • Ernæringsvurdering og veiledning
 • Differensialdiagnostiske vurderinger ved komplekse tilstandsbilder og mistanke om utviklingsforstyrrelser i kombinasjon med store psykososiale belastninger
 • Vurdering av relativt sjeldne tilstander som bipolaritet og psykose.
 • Supplerende utredning  av forstyrrelser i autismespekter.
 • Bistand ved medisinutprøving og tilpasning.
 • Miljøobservasjon i skole, hjem, barnehage som supplement til utredning i lokal poliklinikk.

I vårt arbeid bygger vi på at vi må forstå mennesker fra flere perspektiv. Vi har behandlere med ulik og utfyllende kompetanse. Våre psykologer, leger, familieterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, pedagoger og miljøterapeuter samarbeider i behandlingsteam. På denne måten får du som kommer til oss en behandling som baserer seg på tverrfaglige vurderinger.

Vi har et utstrakt samarbeid med de instanser som omgir det enkelte barn, som poliklinikker, barnehage, skole, PPT, helsestasjoner, fastleger, barnevern, voksenpsykiatri, HABU (barnehabilitering) i Sykehuset Østfold.

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

En bygning med glassvinduer

Ilaveien 127, Fredrikstad

Ilaveien 127

1605 Fredrikstad